ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 633110241-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097301 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
1097101 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1097201 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097102 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097304 Aesthetic
 สุนทรียะ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097303 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1097103 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097203 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (2-2-5)
1097202 Logical Thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3 (2-2-5)
1097302 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    103 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1099102 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1099403 (Individual Development Plan)
 ครุนิพนธ์
1 (0-0-50)
1099203 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099103 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1099301 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099204 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1099201 Instructional Science
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099205 Practicum in Profession of Teaching 1
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1 (0-0-50)
1099402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-250)
1099401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-250)
1099302 Practicum in Profession of Teaching 2
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1 (0-0-50)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    84 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเอกการศึกษาพิเศษ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1026302 Behavior Management for Children with Special Needs
 การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3 (2-2-5)
1026303 Learning Management of Special Education
 การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ
3 (2-2-5)
1026201 Early Intervention Services
 การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
3 (2-2-5)
1026205 Sports Recreation and Alternative Therapy for Children with Special Education
 กีฬา นันทนาการและศาสตร์ทางเลือกสำหรับเด็กที่มีต้องการจำเป็นพิเศษ
3 (2-2-5)
1026102 Psychological Aspects of Children with Special Needs
 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3 (2-2-5)
1026304 Research in Thai for Children with Special Needs
 วิจัยทางภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3 (2-2-5)
1026204 Basic Sign Language
 ภาษามือเบื้องต้น
3 (2-2-5)
1026202 English for Special Education Teachers
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ
3 (2-2-5)
1026101 Introduction to Special Education
 ความรู้ทางการศึกษาพิเศษ
3 (2-2-5)
1026203 Assistive Technology, Media and Accommodation for Children with Special Needs
 เทคโนโลยี สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3 (2-2-5)
1026103 Hygiene and Safety Education for Children with Special Needs
 สุขอนามัยและสวัสดิศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3 (2-2-5)
1026301 Developing Speech Language and Communication Skills for Children with Special Needs
 การพัฒนาการพูด ภาษา และการสื่อความหมาย สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3 (2-2-5)
1026305 Community–based Rehabilitation for Persons with Disabilities
 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
3 (2-2-5)
1026104 Identify and Assessment of Children with Special Needs
 การคัดแยกและประเมินเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1010203 The Development of Thai Literature
 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
3 (2-2-5)
1010106 Principles of Thai Language
 หลักภาษาไทย
3 (2-2-5)
1010205 Linguistics for Thai Language Teacher
 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
3 (2-2-5)
1010304 Design and Production of Educational Media of Thai Language Learning Area
 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 (2-2-5)
1010306 Project and Seminar for Children with Special Needs
 โครงงานและสัมมนาภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3 (2-2-5)
1010208 The Best Selected Literatures in Textbooks
 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
3 (2-2-5)
1010207 Literature and Creative Criticism
 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
3 (2-2-5)
1010101 Listening Watching and Speaking for Thai Language Teacher
 การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย
3 (2-2-5)
1010102 The Study of Thai Literature.
 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
3 (2-2-5)
1010202 The Development of Thai Language
 พัฒนาการของภาษาไทย
3 (2-2-5)
1010305 Measurement and Evaluation of Thai Language Teaching in 21st Century
 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑
3 (2-2-5)
1010105 Writing for Academic Communication and Occupation
 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
3 (2-2-5)
1010303 Learning Design of Thai Language
 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
3 (2-2-5)
1010104 Reading, Thinking, and Developing Life
 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117