ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 633110221-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097101 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1097201 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097301 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
1097102 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097304 Aesthetic
 สุนทรียะ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097303 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1097103 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097202 Logical Thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3 (2-2-5)
1097203 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (2-2-5)
1097302 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    103 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099403 (Individual Development Plan)
 ครุนิพนธ์
1 (0-0-50)
1099301 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099204 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1099102 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1099202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099103 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1099104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1099201 Instructional Science
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
1099203 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099205 Practicum in Profession of Teaching 1
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1 (0-0-50)
1099402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-250)
1099302 Practicum in Profession of Teaching 2
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1 (0-0-50)
1099401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-250)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    80 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    60 หน่วยกิต
 2.2.1.1 กลุ่มวิชาเอกทางบรรณารักษศาสตร์    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1027414 Librarian Practice in Educational Institution 1
 การปฏิบัติงานบรรณารักษ์ในสถานศึกษา 1
2 (0-0-90)
1027210 Information Resources Analysis
 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
3 (2-2-5)
1027313 Information Services of Library and Information Center
 การจัดบริการสารสนเทศของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (2-2-5)
1027415 Librarian Practice in Educational Institution 2
 การปฏิบัติงานบรรณารักษ์ในสถานศึกษา 2
2 (0-0-90)
1027105 School Library
 ห้องสมุดโรงเรียน
3 (2-2-5)
1027314 Information Resources Cataloging
 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
3 (2-2-5)
1027103 Information Literacy Skills in the 21st Century
 ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21
3 (2-2-5)
1027315 Professional Experience in Library Science 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ระหว่างเรียน 2
1 (0-0-50)
1027202 Professional Experience in Library Science 1
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ระหว่างเรียน 1
1 (0-0-50)
1027102 Literature for Children and Adolescents
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น
3 (2-2-5)
1027104 Reading and Enhancement of Reading Habit
 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
3 (2-2-5)
1027309 Library and Information Center Management
 การบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
3 (2-2-5)
 2.2.1.2 กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1027116 Listening and Speaking 1
 การฟังและการพูด 1
3 (2-2-5)
1019402 English for Basic Education Teachers
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
1019201 Reading for Pedagogical Purposes
 การอ่านเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา
3 (2-2-5)
1027223 Basic Writing
 การเขียนเบื้องต้น
3 (2-2-5)
1027218 English Structure and Usage 1
 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
1019102 Linguistics for Language Teachers
 ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษา
3 (2-2-5)
1027217 Listening and Speaking 2
 การฟังและการพูด 2
3 (2-2-5)
1019302 Principle and Methods of TEFL
 หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (2-2-5)
1027222 Reading and Text Interpretation
 การอ่านและการตีความ
3 (2-2-5)
1027319 English Structure and Usage 2
 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    20 หน่วยกิต
 2.2.2.1 กลุ่มวิชาเอกเลือกทางบรรณรักษศาสตร์    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1027311 Innovation and information technology in library
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด
2 (1-2-3)
1027308 Website Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
2 (1-2-3)
1027208 Collection Development
 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2 (1-2-3)
1027204 Information Storage and Retrieval
 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
2 (1-2-3)
1027209 Multimedia Technology
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2 (1-2-3)
1027317 Digital Information Management
 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
2 (1-2-3)
1027101 Library Education
 บรรณารักษ์ศึกษา
2 (1-2-3)
1027206 Local information management
 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1027207 Ethics and Legal Issues for Librarian teachers
 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับครูบรรณารักษ์
2 (1-2-3)
1027312 Digital Library
 ห้องสมุดดิจิทัล
2 (1-2-3)
 2.2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษ    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1019202 Literary Works for English Language Teaching
 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
2 (1-2-3)
1019206 Academic Writing for Teachers of English
 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
2 (1-2-3)
1019401 Material Adaptation and Production
 การผลิตและปรับสื่อเพื่อใช้สอนภาษา
2 (1-2-3)
1027321 English in Mass Media
 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
2 (1-2-3)
1019406 Camp for English Language Development
 ค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ
2 (1-2-3)
1019301 English Language for Information Work
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานสารสนเทศ
2 (1-2-3)
1019104 English Classroom Management
 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
2 (1-2-3)
1027321 English in Mass Media
 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
3 (2-2-5)
1027320 Public Speaking in English
 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
2 (1-2-3)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117