ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 633110361-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097101 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1097201 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097301 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
1097102 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097304 Aesthetic
 สุนทรียะ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097303 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1097103 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097202 Logical Thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3 (2-2-5)
1097203 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (2-2-5)
1097302 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    103 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099301 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099204 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1099201 Instructional Science
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
1099202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1099102 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1099403 (Individual Development Plan)
 ครุนิพนธ์
1 (0-0-50)
1099203 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099103 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099302 Practicum in Profession of Teaching 2
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1 (0-0-50)
1099402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-250)
1099401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-250)
1099205 Practicum in Profession of Teaching 1
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1 (0-0-50)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    63 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1029208 Database Systems for Education
 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1029206 Fundamentals of Robotic System for Education
 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐานเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029205 Computational Science
 วิทยาการคำนวณ
3 (2-2-5)
1029102 Photo and Digital Video for Education
 การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029313 Advanced Digital Technology and Computer for Education
 วิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029312 Network System and Cloud Computing Systems Management for Education
 ระบบเครือข่ายและการจัดการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029101 Digital Technology for Education and Law and Ethics in Digital and Computer
 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และกฎหมายและจริยธรรมทางดิจิทัลและคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1029103 Using and Maintenance of Audio-Visual Equipment and Computer and Digital Technology for Education
 การใช้และบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029314 Research in Digital Technology, Educational Technology and Communication
 การวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3 (2-2-5)
1029310 Training–Seminar Strategies and Exhibition
 กลยุทธ์การฝึกอบรม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ
3 (2-2-5)
1029311 Project Development in Educational Technology and Computer
 การพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1029309 Computer Programing and Developing Applications for Education
 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029104 Digital Radio and Television Program for Education
 วิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029207 Science and Mathematics for Digital Technology Teachers and Computer Teachers
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับครูเทคโนโลยีดิจิทัลและครูสอนคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1029004 Control Robotic Programing for Education
 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029009 Production of Digital Media for Education
 การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029011 Information System and Digital for Education
 ระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029015 Design and Development of Audio Visual Media in Educational Technology
 การออกแบบและพัฒนาสื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา
3 (2-2-5)
1029016 Operating System and Application for Education
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029008 English for Digital Technology and Computer for Education
 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029018 Design and Development of Educational Communication and Technology
 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3 (2-2-5)
1029005 Design Media for Education according to the Sufficiency Economy
 ออกแบบสื่อเพื่อการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3 (2-2-5)
1029017 Multimedia for Exhibition
 การจัดนิทรรศการด้วยสื่อมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
1029012 Design and Development Digital Technology for Education
 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029007 Digital Business for Education
 ธุรกิจดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029006 Management of Learning Environments Digital Technology and Computers
 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1029003 System Approach in Education and Instructional Design
 การจัดระบบการศึกษาและการออกแบบการสอน
3 (2-2-5)
1029021 Web Design for Education
 การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029010 System Design Computer Education
 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา
3 (2-2-5)
1029002 Design and Production Graphic Animation-Digital Media and Printing Media
 การออกแบบและผลิตกราฟิก แอนิเมชัน สื่อดิจิทัลและสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
1029001 Operating System and Application for Education
 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029013 Production of Media Instruction
 การสร้างสื่อการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1029019 Innovation of Digital Technology for Education
 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029020 Digital Technology for Students with Special Needs
 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
3 (2-2-5)
1029014 Administration and Management of Educational Communication and Technology
 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117