ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 623110311-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097102 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097101 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1097301 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
1097201 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097304 Aesthetic
 สุนทรียะ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097303 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1097103 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097302 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3 (2-2-5)
1097203 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (2-2-5)
1097202 Logical Thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    103 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099103 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1099101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
1099203 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099204 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1099202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099201 Instructional Science
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099301 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1099102 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1099403 (Individual Development Plan)
 ครุนิพนธ์
1 (0-0-50)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-250)
1099205 Practicum in Profession of Teaching 1
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1 (0-0-50)
1099402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-250)
1099302 Practicum in Profession of Teaching 2
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1 (0-0-50)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    63 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1035107 Curriculum and Learning Management in Thai Language Study of Elementary Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035201 Curriculum and Learning Management in Health and Physical Education of Elementary Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035202 Curriculum and Learning Management in Home Economics of Elementary Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035203 Curriculum and Learning Management in Foreign Language Study of Elementary Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035204 Curriculum and Learning Management in Science and Technology of Elementary Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035101 Thai Language for Elementary teachers
 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
2 (1-2-3)
1035104 Science and Technology for Elementary Education
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา
2 (1-2-3)
1035401 Research and Seminar on Research problems in an Elementary Classroom
 วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035108 Curriculum and Learning Management in Mathematics of Elementary Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035106 Materials, Technology and Innovation for Elementary Teachers
 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
2 (1-2-3)
1035301 Curriculum and Learning Management in Arts of Elementary Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะในระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035302 A Design of Curriculum and Integrated Learning for A Classroom of Elementary Education
 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035105 English for Elementary Teachers
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
2 (1-2-3)
1035103 Social Studies for Elementary Teachers
 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
2 (1-2-3)
1035102 Mathematics for Elementary Teachers
 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
2 (1-2-3)
1035205 Curriculum and Learning Management in Social Studies of Elementary Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1035207 Directions and Trends of Elementary Education
 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035310 Teaching Behavior Elementary Education
 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035206 Development and Learning of Elementary Students
 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035208 Activities for Student Development in Elementary Education Level
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035308 The Science of Speech
 ศาสตร์และศิลปะการพูด การฟัง
3 (2-2-5)
1035209 Environmental Education in Community for Learning Management
 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1035210 Stem Study under IPST Curriculum
 สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา ตามแนว สสวท
3 (2-2-5)
1035211 Classroom Management for Elementary Education
 การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035304 Man and Physical Environment
 มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
3 (3-0-6)
1035311 Knowledge Management for Thinking Process
 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
3 (2-2-5)
1035312 Book Writing for Elementary Children
 การจัดทำหนังสือสำหรับเด็กประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035313 Game and activities for Elementary Education
 เกมและกิจกรรมนันทนาการระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035305 Literature for Teachers
 วรรณกรรมศึกษาสำหรับครู
3 (3-0-6)
1035306 Thai History
 ประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
1035303 Learning Management for Reading and Writing Development of Children with Special Needs in Elementary
 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้เรื่องการอ่านและเขียน และเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
1035307 Thai Language and Society
 ภาษาไทยกับสังคม
3 (3-0-6)
1035309 Botany School
 พฤกษศาสตร์โรงเรียน
3 (2-2-5)
1035314 Comprehensive Sex Education
 เพศศึกษารอบด้าน
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117