ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 623110341-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097301 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
1097101 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1097201 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097102 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097304 Aesthetic
 สุนทรียะ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097103 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (2-2-5)
1097303 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097203 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (2-2-5)
1097202 Logical Thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3 (2-2-5)
1097302 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    103 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู บังคับ    40 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครู    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
1099201 Instructional Science
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099403 (Individual Development Plan)
 ครุนิพนธ์
1 (0-0-50)
1099301 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099204 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1099203 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099102 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1099104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1099103 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
 2.1.2 ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-250)
1099402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-250)
1099205 Practicum in Profession of Teaching 1
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1 (0-0-50)
1099302 Practicum in Profession of Teaching 2
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1 (0-0-50)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก บังคับ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014310 Physical Education Measurement and Evaluation
 การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษา
3 (2-2-5)
1014104 Athletics
 กรีฑา
3 (2-2-5)
1014312 Physical Education Learning Management Science
 วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา
3 (2-2-5)
1014309 Course and Physical Education Learning
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา
3 (2-2-5)
1014106 Prevention and First Aid in Sports Injury
 การป้องกัน การปฐมพยาบาลและการบาดเจ็บทางกีฬา
3 (2-2-5)
1014102 Anatomy and Physiology for physical education teacher
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา
3 (2-2-5)
1014105 Physiology of Exercise
 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
1014414 Seminar for Physical Education Profession Development
 สัมมนาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางพลศึกษา
3 (2-2-5)
1014103 Swimming
 ว่ายน้ำ
3 (2-2-5)
1014101 History and Principles of Physical Education
 ประวัติและหลักการพลศึกษา
3 (2-2-5)
1014208 Physical Education Administration and Physical Education Program Administration
 การบริหารพลศึกษาและการบริหารโปรแกรมพลศึกษา
3 (2-2-5)
1014207 Kinesiology in Physical Education
 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
3 (2-2-5)
1014313 Physical Education Research
 วิจัยทางพลศึกษา
3 (2-2-5)
1014311 Principles of Coaching and Sport Coaching Program Design
 หลักการฝึกและการออกโปรแกรมการฝึกกีฬา
3 (2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาเอก เลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014011 Sword and Poles Fighting
 กระบี่กระบอง
3 (2-2-5)
1014013 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
3 (2-2-5)
1014008 Badminton
 แบดมินตัน
3 (2-2-5)
1014005 Rugby football
 รักบี้ฟุตบอล
3 (2-2-5)
1014001 Footballp
 ฟุตบอล
3 (2-2-5)
1014002 Futsal
 ฟุตซอล
3 (2-2-5)
1014004 Basketball
 บาสเกตบอล
3 (2-2-5)
1014006 Table tennis
 เทเบิลเทนนิส
3 (2-2-5)
1014007 Tennis
 เทนนิส
3 (2-2-5)
1014010 Boxing
 มวยสากล
3 (2-2-5)
1014009 Muay Thai
 มวยไทย
3 (2-2-5)
1014012 Sepak Takraw
 เซปักตะกร้อ
3 (2-2-5)
1014003 Volleyball
 วอลเลย์บอล
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117