ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 623110251-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097101 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1097201 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097301 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
1097102 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097304 Aesthetic
 สุนทรียะ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097103 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (2-2-5)
1097303 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097302 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3 (2-2-5)
1097202 Logical Thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3 (2-2-5)
1097203 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    102 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099301 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099102 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1099103 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1099203 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099403 (Individual Development Plan)
 ครุนิพนธ์
1 (0-0-50)
1099204 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1099104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1099202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
1099201 Instructional Science
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-250)
1099205 Practicum in Profession of Teaching 1
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1 (0-0-50)
1099401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-250)
1099302 Practicum in Profession of Teaching 2
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1 (0-0-50)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    62 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1018208 Mechanical Drawing Basics
 เขียนแบบเครื่องกลเบื้องต้น
3 (2-2-5)
1018103 Basic Drawings Practice
 ปฏิบัติการเขียนแบบเบื้องต้น
3 (0-6-3)
1018102 Basic Mechanical Practice
 ปฏิบัติงานช่างพื้นฐาน
3 (0-6-3)
1018209 Computer Drawing and Design
 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1018211 Construction Drawing And construction materials
 เขียนแบบก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
3 (2-2-5)
1018210 Handicraft and Creative Product
 ปฏิบัติการหัตถกรรมและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
3 (0-6-3)
1018207 Basic Construction and Architecture Practice
 ปฏิบัติการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
3 (0-6-3)
1018105 Basic Machine Tool Practice
 ปฏิบัติการเครื่องมือกลเบื้องต้น
3 (0-6-3)
1018104 Safety and Workshop Management
 ความปลอดภัยและการบริหารโรงฝึกงาน
3 (2-2-5)
1018314 Learning Management in Industrial Art 2
 การจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรมศิลป์ 2
3 (0-6-3)
1018313 Learning Management in Industrial Art 1
 การจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรมศิลป์ 1
3 (0-6-3)
1018312 Electrical andElectronic circuitsDrawing
 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
1018106 Basic Electric, Electronics, and Computer Practice
 ปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (0-6-3)
1018101 Industrial Materials and Local Materials
 วัสดุช่างอุตสาหกรรมและวัสดุท้องถิ่น
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1018324 Text Design
 การออกแบบตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
1018337 Theory of Structures
 ทฤษฏีโครงสร้าง
2 (1-2-3)
1018366 Pneumatic and hydraulic
 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
2 (1-2-3)
1018474 Fuels and lubricants
 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
2 (1-2-3)
1018475 Special Project of industrial arts (Mechanical and small engines)
 โครงงานพิเศษทางด้าน อุตสาหกรรมศิลป์ (เครื่องกลและเครื่องยนต์เล็ก)
2 (1-2-3)
1018458 Studio Service and Management
 การจัดการและบริการสตูดิโอและโสตทัศนูปกรณ์
2 (1-2-3)
1018460 Special Project of industrial arts (Electrical and electronic)
 โครงงานพิเศษทางด้าน อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
2 (1-2-3)
1018322 Creative Thinking for Design
 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ
2 (1-2-3)
1018323 Photography for Design
 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ
2 (1-2-3)
1018353 Circuits and Electronics
 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2 (1-2-3)
1018320 Computer Graphic Design
 การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
1018325 Design and Production of Printed Media
 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
2 (1-2-3)
1018428 Multi-mediaProduction for Education
 การผลิตสื่อมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
2 (1-2-3)
1018336 Organization and Management of Construction
 การจัดและการบริหารงานและการตรวจงานการก่อสร้าง
2 (1-2-3)
1018338 Plumbing System
 ระบบท่อและสุขภัณฑ์
2 (1-2-3)
1018370 Manufacturing Processes
 กรรมวิธีการผลิต
2 (1-2-3)
1018473 Refrigeration and air conditioning work
 งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2 (1-2-3)
1018352 Transformers and electric motors
 หม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้า
2 (1-2-3)
1018444 ConstructionInspection
 การตรวจงานก่อสร้าง
2 (1-2-3)
1018367 Automotive technology
 เทคโนโลยียานยนต์
2 (1-2-3)
1018354 Measurement and Instrumentation and Electronics
 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2 (1-2-3)
1018457 Principles of Communication
 หลักการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1018356 Audio Technology
 เทคโนโลยีเครื่องเสียง
2 (1-2-3)
1018355 design and installation of electrical
 การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้า
2 (1-2-3)
1018445 Special Project of industrial arts (Construction)
 โครงงานพิเศษทางด้าน อุตสาหกรรมศิลป์ (ก่อสร้าง)
2 (1-2-3)
1018341 Decorative Floor and Wall Surfaces
 งานตกแต่งผิวพื้นและผนังอาคาร
2 (1-2-3)
1018326 Packaging Design
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
2 (1-2-3)
1018321 Drawing for Design
 การวาดเส้นเพื่อการออกแบบ
2 (1-2-3)
1018442 Construction survey
 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
2 (1-2-3)
1018351 Technology maintenance home appliances
 เทคโนโลยีซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
2 (1-2-3)
1018340 Wood and Steel Structural Design
 การออกแบบโครงสร้างไม้และคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 (1-2-3)
1018339 Cement Concrete
 เทคโนโลยีงานปูนคอนกรีต
2 (1-2-3)
1018427 Digital Video and Special Effect
 ดิจิทัลวีดิโอและเทคนิคพิเศษ
2 (1-2-3)
1018459 Electrical Mathematics
 คณิตศาสตร์ช่างไฟฟ้า
2 (1-2-3)
1018371 Welding technology
 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
2 (1-2-3)
1018472 Maintenance Engineering
 วิศวกรรมบำรุงรักษา
2 (1-2-3)
1018369 Basic mechanical removal work
 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น
2 (1-2-3)
1018443 Reading andPrice Estimating
 การอ่านแบบและการประมาณราคา
2 (1-2-3)
1018429 Special Project of industrial arts (Graphic Design)
 โครงงานพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมศิลป์ (การออกแบบกราฟิก)
2 (1-2-3)
1018368 Basic machine tools
 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
2 (1-2-3)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117