ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 623110231-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097101 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1097102 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097301 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
1097201 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097304 Aesthetic
 สุนทรียะ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097303 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1097103 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097302 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3 (2-2-5)
1097203 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (2-2-5)
1097202 Logical Thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    103 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099204 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1099203 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
1099301 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099403 (Individual Development Plan)
 ครุนิพนธ์
1 (0-0-50)
1099202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1099201 Instructional Science
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099102 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1099103 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-250)
1099302 Practicum in Profession of Teaching 2
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1 (0-0-50)
1099401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-250)
1099205 Practicum in Profession of Teaching 1
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1 (0-0-50)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    63 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1034101 Basic Chinese 1
 ภาษาจีนระดับต้น 1
3 (2-2-5)
1034104 Listening and Speaking in Chinese 1
 การฟังและการพูดภาษาจีนกลาง 1
3 (2-2-5)
1034206 Chinese Arts and Culture
 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
3 (2-2-5)
1034205 Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีน
3 (2-2-5)
1034103 Chinese Phonology
 ระบบเสียงภาษาจีน
3 (2-2-5)
1034207 Introduction to Ancient Chinese Language and Literature
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ
3 (2-2-5)
1034105 Listening and Speaking in Chinese 2
 การฟังและการพูดภาษาจีนกลาง 2
3 (2-2-5)
1034106 Chinese Reading 1
 การอ่านภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
1034204 Chinese Grammar
 ไวยากรณ์ภาษาจีน
3 (2-2-5)
1034208 Technology and Innovation for Chinese Language Teaching
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน
3 (2-2-5)
1034203 Advanced Chinese
 ภาษาจีนระดับสูง
3 (2-2-5)
1034202 Intermediate Chinese
 ภาษาจีนระดับกลาง
3 (2-2-5)
1034201 Chinese Reading 2
 การอ่านภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
1034102 Basic Chinese 2
 ภาษาจีนระดับต้น 2
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1034301 General Knowledge about China
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
3 (2-2-5)
1034402 Using Chinese as a Medium of Instruction
 การใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1034303 Preparation for the Chinese Language Proficiency Test
 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
3 (2-2-5)
1034401 Chinese Translation
 การแปลภาษาจีน
3 (2-2-5)
1034305 Research in Chinese
 การวิจัยทางภาษาจีน
3 (2-2-5)
1034406 Activities in Chinese Language Teaching
 กิจกรรมการสอนภาษาจีน
3 (2-2-5)
1034404 Chinese Proverbs
 สำนวนสุภาษิตจีน
3 (2-2-5)
1034403 Teaching Chinese Characters
 การสอนอักษรจีน
3 (2-2-5)
1034302 Chinese History
 ประวัติศาสตร์จีน
3 (2-2-5)
1034407 Chinese at Work
 ภาษาจีนในสำนักงาน
3 (2-2-5)
1034405 Chinese for Thai Cultural Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมไทย
3 (2-2-5)
1034304 Chinese Methods in Chinese
 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117