ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 623110111-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097102 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097301 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
1097101 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1097201 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097304 Aesthetic
 สุนทรียะ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097103 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (2-2-5)
1097303 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097203 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (2-2-5)
1097302 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3 (2-2-5)
1097202 Logical Thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    103 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099102 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1099403 (Individual Development Plan)
 ครุนิพนธ์
1 (0-0-50)
1099202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
1099301 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099203 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099201 Instructional Science
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099103 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1099104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1099204 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-250)
1099205 Practicum in Profession of Teaching 1
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1 (0-0-50)
1099402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-250)
1099302 Practicum in Profession of Teaching 2
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1 (0-0-50)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    63 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1024103 Heath Care and Safety for Young Children
 สุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024402 Innovation and Research for Young Children
 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024306 Experience Management to Enhance Integrated Learning for Children Age Between Three to Six.
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
3 (2-2-5)
1024102 Child’s upbringing and Learning Encouragement for Young Children
 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024104 Language and Communication Activities for Young Children
 ภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024101 Brain and Learning for Young Children
 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024106 Caring for Early Childhood with Special Needs Young Children
 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3 (2-2-5)
1024105 Emotional Quotient and Social Quotient Activities for Young Children
 ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024302 Science and Mathematics Activities for Young Children
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024206 Integrated Learning Experience for Children Under Three Years Old
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
3 (2-2-5)
1024201 Physical Development Activities for Young Children
 การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-2)
1024305 Family and Community Participation in Early Childhood Education
 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024304 Early Childhood Educational Administration and Management
 การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024303 Thinking Skills Development Activities for Young Children
 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1024202 Arts Activities for Young Children
 ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024401 Seminar in Early Childhood Education Development Trend
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต
3 (2-2-6)
1024307 English for Young Children
 ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024204 Media and Toys for Young Children
 สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024205 Literatures and Stories for Young Children
 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024203 Movement Activities for Young Children
 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
1024301 Playing Activities Management for Young Children
 การเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117