ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 623110071-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097301 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
1097201 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097102 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097101 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097304 Aesthetic
 สุนทรียะ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097303 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1097103 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097302 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3 (2-2-5)
1097202 Logical Thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3 (2-2-5)
1097203 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    104 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099102 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1099403 (Individual Development Plan)
 ครุนิพนธ์
1 (0-0-50)
1099203 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099103 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1099301 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1099204 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1099201 Instructional Science
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-250)
1099302 Practicum in Profession of Teaching 2
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1 (0-0-50)
1099205 Practicum in Profession of Teaching 1
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1 (0-0-50)
1099402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-250)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    64 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    43 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2015121 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-2-5)
2015226  
 แม่เหล็กไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2015327  
 วิจัยทางฟิสิกส์
3 (0-6-3)
2011114 Fundamental Biology
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-2-5)
2010164  
 เคมีพื้นฐาน
3 (2-2-5)
2015227  
 กลศาสตร์
3 (2-2-5)
2015325  
 สัมมนาทางฟิสิกส์
1 (0-2-3)
2015322  
 อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
2015120  
 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2015122  
 ฟิสิกส์ 2
3 (2-2-5)
2015228 Energy Technology
 เทคโนโลยีพลังงาน
3 (2-2-5)
2017104 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
2015223  
 ฟิสิกส์ยุคใหม่
3 (2-2-5)
2015224  
 ฟิสิกส์ของคลื่น
3 (2-2-5)
2015225  
 อุณหพลศาสตร์
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2015336  
 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
2015341  
 เทคโนโลยีพลาสมา
3 (2-2-5)
2015326  
 ดาราศาสตร์
3 (2-2-5)
2015342  
 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ
3 (2-2-5)
2015331  
 โปรแกรมประยุกต์สำหรับครูฟิสิกส์
3 (2-2-5)
2015334  
 นาโนเทคโนโลยีเชิงฟิสิกส์
3 (2-2-5)
2015340  
 ของเล่นศาสตร์
3 (2-2-5)
2015332  
 กลศาสตร์ควอนตัม
3 (3-0-6)
1022201  
 วิทยาการสอนฟิสิกส์
3 (2-2-5)
2015338  
 วัสดุศาสตร์
3 (2-2-5)
2015323  
 วิทยาศาสตร์โลก
3 (2-2-5)
2015324  
 สื่อ นวัตกรรมสำหรับครูฟิสิกส์
3 (2-2-5)
2015335  
 ฟิสิกส์และความงาม
3 (2-2-5)
2015337  
 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น
3 (2-2-5)
2015343  
 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2
3 (2-2-5)
2015333  
 นิวเคลียร์ฟิสิกส์
3 (2-2-5)
2015339  
 เครื่องมือวัดและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117