ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 623110061-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097301 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
1097102 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097101 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1097201 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097304 Aesthetic
 สุนทรียะ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097303 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1097103 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097203 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (2-2-5)
1097202 Logical Thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3 (2-2-5)
1097302 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    100 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099201 Instructional Science
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
1099202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1099102 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1099403 (Individual Development Plan)
 ครุนิพนธ์
1 (0-0-50)
1099203 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099103 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1099204 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1099301 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099205 Practicum in Profession of Teaching 1
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1 (0-0-50)
1099401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-250)
1099302 Practicum in Profession of Teaching 2
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1 (0-0-50)
1099402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-250)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    60 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2015119 Fundamental of Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-2-5)
2017104 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
2012106 Botany
 พฤกษศาสตร์
3 (2-2-5)
2013107 Zoology
 สัตววิทยา
3 (2-2-5)
2011218 Genetics and DNA Technology
 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ
3 (2-2-5)
2011216 Systematics and Biodiversity
 ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
3 (2-2-5)
2011215 Cell and Molecular Biology
 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
3 (2-2-5)
2010164 Basic Chemistry
 เคมีพื้นฐาน
3 (2-2-5)
2014207 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
2011113 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
3 (2-2-5)
2011309 Ecology and Conservational Biology
 นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3 (2-2-5)
2011217 Physiological and Biochemical Basis of Life
 สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต
3 (2-2-5)
2011401 Research Project in Biology
 โครงการวิจัยทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
2011311 Seminar in Biology
 สัมมนาทางชีววิทยา
1 (0-2-1)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2013302 Animals Behavior
 พฤติกรรมสัตว์
3 (2-2-5)
2011316 Reproduction and Development Biology
 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเจริญ
3 (2-2-5)
2014302 Agricultural and Environmental Microbiology
 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
2013301 Entomology
 กีฏวิทยา
3 (2-2-5)
2011312 Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-2-5)
2014301 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3 (2-2-5)
2012302 Biology of Medicinal Plant
 ชีววิทยาของพืชสมุนไพร
3 (2-2-5)
2011315 Evolution
 วิวัฒนาการ
3 (2-2-5)
2011313 Plant Tissue Cultures
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-2-5)
1021393 Curriculum Development and Biological Learning Management
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา
3 (2-2-5)
1021392 Teaching Behavior of Biological Teacher
 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูชีววิทยา
3 (2-2-5)
1021391 Production of Biological Learning Media
 การสร้างสื่อการเรียนการสอนทางชีววิทยา
2 (1-2-3)
2012301 Economic Botany
 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
2010263 STEM Education
 สะเต็มศึกษา
3 (2-2-5)
2011310 Biological Techniques and Scientific Activities
 เทคนิคทางชีววิทยาและการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
2011314 Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117