ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 623110051-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097102 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097101 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1097301 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
1097201 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097304 Aesthetic
 สุนทรียะ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097103 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (2-2-5)
1097303 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097203 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (2-2-5)
1097202 Logical Thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3 (2-2-5)
1097302 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    100 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1099102 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1099403 (Individual Development Plan)
 ครุนิพนธ์
1 (0-0-50)
1099203 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099103 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1099301 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099204 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1099201 Instructional Science
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
1099202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099302 Practicum in Profession of Teaching 2
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1 (0-0-50)
1099402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-250)
1099205 Practicum in Profession of Teaching 1
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1 (0-0-50)
1099401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-250)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    60 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2010361 English for Chemistry Teacher
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี
3 (2-2-5)
2017105  
 หลักเคมี
3 (2-2-5)
2015119 Fundamental of Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-2-5)
2010261 Inorganic Chemistry
 เคมีอนินทรีย์
3 (2-2-5)
2017105 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (2-2-5)
2010360 Integration of Chemical Activities
 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
3 (2-2-5)
2010365 Chemistry Learning Management
 การจัดการเรียนรู้เคมี
3 (2-2-5)
2010363 Seminar in Chemistry
 สัมมนาทางเคมี
1 (0-2-1)
2010260 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (2-2-5)
2010364 Research Project in Chemistry
 โครงการวิจัยทางเคมี
2 (0-4-2)
2010262 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (2-2-5)
2010163 Media Creation and Chemical Innovation
 การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี
2 (1-2-3)
2011115 Fundamental Biology
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-2-5)
2010162 Computer Application in Chemistry
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
2 (1-2-3)
2010362 Research Methodology in Chemistry
 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2010263 STEM Education
 สะเต็มศึกษา
3 (2-2-5)
2010374 Petrochemical Technology
 ทคโนโลยีปิโตรเคมี
3 (2-2-5)
2010378 Chemicals in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
2010368 Polymer Chemistry
 เคมีพอลิเมอร์
3 (2-2-5)
2010369 Industrial Chemistry
 เคมีอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
2010377 Cosmetics chemistry
 เคมีเครื่องสำอาง
3 (2-2-5)
2010264 Physical Chemistry
 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (2-2-5)
2010370 Chemistry and Community Produc
 เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน
3 (2-2-5)
2010372 Spectroscopy for Organic Chemistry
 เปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
3 (2-2-5)
2010375 Scientific Communication
 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
2010265 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (2-2-5)
2010376 Natural Products Chemistry
 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (2-2-5)
2010371 Instrument Methods of Chemical Analysis
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
3 (2-2-5)
2010161 Chemical Safety
 ความปลอดภัยทางเคมี
2 (1-2-3)
2010373 Color Chemistry
 เคมีเกี่ยวกับสี
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117