ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 623110041-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097301 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
1097102 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097201 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097101 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097304 Aesthetic
 สุนทรียะ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097103 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (2-2-5)
1097303 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097302 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3 (2-2-5)
1097203 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (2-2-5)
1097202 Logical Thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    101 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099102 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1099403 (Individual Development Plan)
 ครุนิพนธ์
1 (0-0-50)
1099201 Instructional Science
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099203 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099103 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1099204 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1099301 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
1099202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-250)
1099302 Practicum in Profession of Teaching 2
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1 (0-0-50)
1099205 Practicum in Profession of Teaching 1
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1 (0-0-50)
1099402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-250)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    61 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2018104 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3 (2-2-5)
2017114 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (2-2-5)
1011401 Seminar on Mathematics Education
 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา
1 (0-2-1)
1011302 Mathematics Learning Management for Upper Secondary
 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 (2-2-5)
2017113 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (2-2-5)
2017125 Number System
 ระบบจำนวน
3 (2-2-5)
1011202 Digital Technology for Mathematics Learning Management
 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
2017134 Linear Algebra
 พีชคณิตเชิงเส้น
3 (2-2-5)
1011301 Mathematics Learning Management for Lower Secondary
 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3 (2-2-5)
1011201 English for Mathematics Learning Management
 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
2017225 Number Theory
 ทฤษฎีจำนวน
3 (2-2-5)
1011203 Mathematics Learning Management for Elementary
 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
2017226 Introduction to Geometry
 เรขาคณิตเบื้องต้น
3 (2-2-5)
2017124 Principle of Mathematics
 หลักการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1011308 History and Development of Mathematics
 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1011307 Problem Solving of Mathematical
 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1011304 STEM Education
 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
3 (2-2-5)
2017338 Theory of Equations
 ทฤษฎีสมการ
3 (2-2-5)
2017355 Discrete Mathematics
 วิยุตคณิต
3 (2-2-5)
1011305 Research in Mathematics Education
 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
3 (2-2-5)
1011204 Computational Science
 วิทยาการคำนวณ
3 (2-2-5)
2017337 Abstract Algebra
 พีชคณิตนามธรรม
3 (2-2-5)
1011306 Measurement and Evaluation of Learning Mathematics
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1011303 Activities in Mathematical
 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
2017339 Mathematical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117