ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 623110031-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097301 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
1097201 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097102 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097101 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097304 Aesthetic
 สุนทรียะ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097303 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1097103 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097302 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3 (2-2-5)
1097202 Logical Thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3 (2-2-5)
1097203 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    100 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099102 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1099403 (Individual Development Plan)
 ครุนิพนธ์
1 (0-0-50)
1099203 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099103 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1099301 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099204 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1099201 Instructional Science
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
1099202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099302 Practicum in Profession of Teaching 2
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1 (0-0-50)
1099205 Practicum in Profession of Teaching 1
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1 (0-0-50)
1099402 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-250)
1099401 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-250)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    60 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1016203 Teaching Folk Music Ensemble
 การสอนรวมวงดนตรีพื้นบ้าน
3 (2-2-5)
1016103 History of Thai and Western music
 ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก
1 (1-0-2)
1016102 การสอนรวมวงดนตรีไทย
 การสอนรวมวงดนตรีไทย
3 (2-2-5)
1016304 Research in Music Education
 การวิจัยทางดนตรีศึกษา
3 (2-2-5)
1016101 Thai music theory
 ทฤษฎีดนตรีไทย
1 (1-0-2)
1016402 Home Musicians Studies
 อาศรมดนตรีศึกษา
1 (0-0-50)
1016301 Band Management for Music Education Teacher
 การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
3 (2-2-5)
1016401 Seminar in Music Education
 สัมมนาทางดนตรีศึกษา
3 (2-2-5)
1016105 Western music theory
 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
1 (1-0-2)
1016403 Presentation of musical works
 การนำเสนอผลงานทางดนตรี
3 (2-2-5)
1016303 World Music
 ดนตรีโลก
3 (2-2-5)
1016104 Principle of teaching music education
 หลักการสอนดนตรีศึกษา
3 (2-2-5)
1016121 Music skill for music education teacher
 ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
3 (2-2-5)
1016201 Teaching Western Music Ensemble
 การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
3 (2-2-5)
1016202 Teaching preparation in music education
 การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา
3 (2-2-5)
1016302 Pedagogy in Music Education
 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
3 (2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    20 หน่วยกิต
 2.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือกกลุ่มดนตรีไทย/กล่มดนตรีตะ วันตก/กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1016209 Teaching Analyze and Folk Music Composition
 การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงพื้นบ้าน
3 (2-2-5)
1016208 Teaching Western Music Theory 2
 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก 2
3 (2-2-5)
1016210 Teaching Analyze and Thai Music Composition
 การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย
3 (2-2-5)
1016206 Teaching Folk Music of Regions in Thailand
 การสอนดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
3 (2-2-5)
1016212 Teaching History and Folk Music Literacies
 การสอนประวัติและวรรณกรรมดนตรีพื้นบ้าน
3 (2-2-5)
1016211 Teaching History of Western Music
 การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
3 (2-2-5)
1016207 Teaching History and Thai Music Theory
 การสอนประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
3 (2-2-5)
1016204 Teaching Rhythm in Thai Music
 การสอนจังหวะในดนตรีไทย
3 (2-2-5)
1016205 Teaching Western Music Theory 1
 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก 1
3 (2-2-5)
 2.3.2 กลุ่มวิชาทักษะเครื่องมือเอกกลุ่มดนตรีไทย/กล่มดนตรีตะวันตก/กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน เลือก 1 กลุ่ม    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1016135 Thai Vocal Skill 1
 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
3 (2-2-5)
1016240 Percussion Instruments 2
 ทักษะเครื่องกระทบ 2
3 (2-2-5)
1016244 Folk Instruments Skill 2
 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2
3 (2-2-5)
1016251 Guitar Skill 3
 ทักษะกีตาร์ 3
3 (2-2-5)
1016254 Percusion Instruments Skill 3
 ทักษะเครื่องกระทบ 3
3 (2-2-5)
1016137 Guitar Skill 1
 ทักษะกีตาร์ 1
3 (2-2-5)
1016231 Thai Plucked String Instruments Skill 2
 ทักษะเครื่องดีดไทย 2
3 (2-2-5)
1016336 Thai Dulcimer Skill 4
 ทักษะขิมไทย 4
3 (2-2-5)
1016335 Thai Singing Skill 4
 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4
3 (2-2-5)
1016239 String Instruments Skill 2
 ทักษะเครื่องสายสากล 2
3 (2-2-5)
1016243 Vocal Skill 2
 ทักษะขับร้องสากล 2
3 (2-2-5)
1016247 Percusion Instrument Skill 3
 ทักษะเครื่องตีไทย 3
3 (2-2-5)
1016248 Woodwind Instrument Skill 3
 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3
3 (2-2-5)
1016342 Woodwind Instruments Skill 4
 ทักษะเครื่องลมไม้ 4
3 (2-2-5)
1016340 Percussion Instruments Skill 4
 ทักษะเครื่องกระทบ 4
3 (2-2-5)
1016333 Thai Percussion Skill 4
 ทักษะเครื่องตีไทย 4
3 (2-2-5)
1016331 Thai Plucked Skill 4
 ทักษะเครื่องดีดไทย 4
3 (2-2-5)
1016134 Thai blowing instruments skill 1
 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
3 (2-2-5)
1016136 Thai dulcimer Skill 1
 ทักษะขิมไทย 1
3 (2-2-5)
1016141 Brass Skill 1
 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
3 (2-2-5)
1016232 Thai String Instruments Skill 2
 ทักษะเครื่องสีไทย 2
3 (2-2-5)
1016234 Thai Woodwind Instruments Skill 2
 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
3 (2-2-5)
1016237 Guitar Skill 2
 ทักษะกีตาร์ 2
3 (2-2-5)
1016338 Keyboard Skill 4
 ทักษะคีย์บอร์ด 4
3 (2-2-5)
1016337 Guitar Skill 4
 ทักษะกีตาร์ 4
3 (2-2-5)
1016334 Thai Wind Instruments Skill 4
 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4
3 (2-2-5)
1016332 Thai String Instruments Skill 4
 ทักษะเครื่องสีไทย 4
3 (2-2-5)
1016343 Vocal Skill 4
 ทักษะขับร้องสากล 4
3 (2-2-5)
1016139 String Instruments Skill 1
 ทักษะเครื่องสายสากล 1
3 (2-2-5)
1016245 Thai Plucked Skill 3
 ทักษะเครื่องดีดไทย 3
3 (2-2-5)
1016249 Thai Vocal Skill 3
 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
3 (2-2-5)
1016357 Vocal Skill 3
 ทักษะขับร้องสากล 3
3 (2-2-5)
1016255 Brass Skill 3
 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3
3 (2-2-5)
1016131 Thai Plucked string instrument skill 1
 ทักษะเครื่องดีดไทย 1
3 (2-2-5)
1016132 Thai string instruments skill 1
 ทักษะเครื่องสีไทย 1
3 (2-2-5)
1016133 Percussion instrument skill 1
 ทักษะเครื่องตีไทย 1
3 (2-2-5)
1016138 Keyboard Skill 1
 ทักษะคีย์บอร์ด 1
3 (2-2-5)
1016142 Woodwind Instruments Skill 1
 ทักษะเครื่องลมไม้ 1
3 (2-2-5)
1016144 Folk Instruments Skill 1
 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 1
3 (2-2-5)
1016238 Keyboard Skill 2
 ทักษะคีย์บอร์ด 2
3 (2-2-5)
1016241 Brass Skill 2
 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
3 (2-2-5)
1016344 Folk Instruments Skill 4
 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 4
3 (2-2-5)
1016341 Barss Skill 4
 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4
3 (2-2-5)
1016252 Keyboard Skill 3
 ทักษะคีย์บอร์ด 3
3 (2-2-5)
1016256 Woodwind Instruments Skill 3
 ทักษะเครื่องลมไม้ 3
3 (2-2-5)
1016140 Percussion Instruments 1
 ทักษะเครื่องกระทบ 1
3 (2-2-5)
1016143 Vocal Skill 1
 ทักษะขับร้องสากล 1
3 (2-2-5)
1016233 Thai Percussion Instruments Skill 2
 ทักษะเครื่องตีไทย 2
3 (2-2-5)
1016235 Thai Vocal Skill 2
 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
3 (2-2-5)
1016236 Thai Dulcimer Skill 2
 ทักษะขิมไทย 2
3 (2-2-5)
1016242 Woodwind Instruments Skill 2
 ทักษะเครื่องลมไม้ 2
3 (2-2-5)
1016250 Thai Dulcimer Skill 3
 ทักษะขิมไทย 3
3 (2-2-5)
1016339 String Instruments Skill 4
 ทักษะเครื่องสายสากล 4
3 (2-2-5)
1016253 String Instruments Skill 3
 ทักษะเครื่องสายสากล 3
3 (2-2-5)
1016246 String Instrument Skill 3
 ทักษะเครื่องสีไทย 3
3 (2-2-5)
1016258 Folk Instruments Skill 3
 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3
3 (2-2-5)
 2.3.3 กลุ่มวิชาเครื่องมือโทเลือก โดยไม่ซ้ำกับเครื่องมือเอก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1016166 Teaching Guitar Skill
 การสอนทักษะกีตาร์
2 (1-2-3)
1016164 Teaching Brass Instruments Skill
 การสอนทักษะเครื่องลมทองเหลือง
2 (1-2-3)
1016162 Teaching Keyboard Skill
 การสอนทักษะคีย์บอร์ด
2 (1-2-3)
1016161 Teaching Big Gong Skill
 การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
2 (1-2-3)
1016163 Teaching Folk Instruments Skill
 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
2 (1-2-3)
1016165 Teaching Woodwind Instruments Skill
 การสอนทักษะเครื่องลมไม้
2 (1-2-3)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1016236 Thai Dulcimer Skill 2
 ทักษะขิมไทย 2
3 (2-2-5)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117