ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 583120271-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    108 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา วิชาแกน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011102 Biology Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-3)
2015102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
2017112 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
2011101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
2010101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
2017111 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
2015101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2010102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-3)
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    70 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2016304 Workshop Practices
 ปฏิบัติการพื้นฐานในโรงฝึกงาน
1 (0-3-1)
2015103 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
2015405 Nuclear Physics 1
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
3 (3-0-6)
2016302 Fuel and Combustion
 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
3 (3-0-6)
2011104 Biology Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-3-3)
2010103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
2015205 Electromagnetism 1
 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
2015403 Quantum Mechanics 1
 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3 (3-0-6)
2016201 Application of Computer Program for Physics
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์
3 (2-2-5)
2015208 Mathematical Physics
 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
3020243 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2015206 Electromagnetism Laboratory 1
 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1
1 (0-3-1)
2015203 Mechanics 1
 กลศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2016203 Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
2015401 Thermodynamics
 อุณหพลศาสตร์
3 (3-0-6)
2015204 Mechanics Laboratory 1
 ปฏิบัตการกลศาสตร์ 1
1 (0-3-1)
2015104 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-1)
2011103 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
2016204 Energy Laboratory
 ปฏิบัติการทางพลังงาน
1 (0-3-1)
2015406 Nuclera Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
1 (0-3-1)
2010104 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-3)
2015304 Modern Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่
1 (0-3-1)
2016410 Project in Applied Physics
 โครงการวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์
2 (1-2-3)
2015303 Modern Physics
 ฟิสิกส์แผนใหม่
3 (3-0-6)
2016301 Heat Transfer
 การถ่ายเทความร้อน
3 (3-0-6)
2018409 Statistics and Research
 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
3020244 English for Science 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
2016202 Introduction to Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
2016303 Seminar in Applied Physics
 สัมมนาฟิสิกส์ประยุกต์
2 (1-2-3)
2016401 Measurement and Instrumentation
 การวัดและเครื่องมือวัด
3 (3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2015301 Physics of Wave
 ฟิสิกส์ของคลื่น
3 (3-0-6)
2015212 Optics
 ทัศนศาสตร์
3 (3-0-6)
2015312 Digital Electronics
 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
2015313 Microprocessors System
 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3 (2-2-5)
2015321 Mechanic 2
 กลศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
2015407 Nuclear Physics 2
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
3 (3-0-6)
2016305 Introduction to Materials Science
 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
2016315 Introduction to Semiconductor Physics
 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2016403 Energy Planning and Policy
 การวางแผนและอนุรักษ์พลังงาน
3 (3-0-6)
2016407 Thin Films
 ฟิล์มบาง
3 (3-0-6)
2015302 Physics of Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
1 (0-3-1)
2015410 Radiology
 รังสีวิทยา
3 (3-0-6)
2015415 Nuclear Electronics
 นิวเครียร์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
2016308 Hydrogen Technology
 เทคโนโลยีไฮโดรเจน
3 (3-0-6)
2016313 Nanomaterials Processing
 กระบวนการผลิตวัสดุนาโน
3 (2-3-5)
2015320 Earth Sciences
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
3 (3-0-6)
2015310 Electronics Instrumentation
 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
2015207 Electro Magnetism 2
 แม่เหล็กไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
2015211 Electric Circuit Analysis
 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2016306 Renewable Energy Resources
 แหล่งพลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
2016307 Biomass Energy Technology
 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล
3 (3-0-6)
2016408 Introduction to X–ray Crystallography
 ผลึกวิทยาเบื้องต้นโดยรังสีเอกซ์
3 (3-0-6)
2015412 Solid State Physics
 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3 (3-0-6)
2015202 Fundamental Mechanics Laboratory
 ปฏิบัติการกลศาสตร์พื้นฐาน
1 (0-3-1)
2015311 Electrical Machines
 เครื่องกลไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2015402 Thermodynamics Laboratory
 ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์
1 (0-3-1)
2015414 Statistical Physics
 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
3 (3-0-6)
2016311 Waste Heat Recovery
 การนำความร้อนเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่
3 (3-0-6)
2016316 Nanotechnology 1
 เทคโนโลยีนาโน 1
3 (3-0-6)
2015309 Astronomy and Space
 ดาราศาสตร์และอวกาศ
2 (1-2-3)
2015217 Rubber Physical Test
 การทดสอบยางทางฟิสิกส์
3 (2-2-5)
2015213 Acoustics
 สวนศาสตร์
3 (3-0-6)
2015315 Digital Electronics and Interfacing
 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์และการประสาน
3 (2-2-5)
2016314 Characterization of Nanomaterials
 การวิเคราะห์สมบัติของวัสดุนาโน
3 (2-3-5)
2016404 Energy Conservation and Management in Building
 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคาร
3 (3-0-6)
2015115 Introduction to Science Energy
 วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น
2 (2-0-4)
2015411 Atomic Spectra
 สเปกตรัมอะตอม
3 (3-0-6)
2015201 Fundamental Mechanics
 กลศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
2015210 Electronics 2
 อิเล็กทรอนิกส์ 2
3 (2-2-5)
2015404 Quantum Mechanics 2
 กลศาสตร์ควอนตัม 2
3 (3-0-6)
2015314 Optoelectronics
 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
2016406 Electrical Properties of Materials
 สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ
3 (3-0-6)
2016409 Quality Standard Systems for Scientists
 ระบบมาตรฐานคุณภาพสำหรับนักวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
2016309 Solar Energy Technology
 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
3 (3-0-6)
2016310 Drying Technology
 เทคโนโลยีการอบแห้ง
3 (3-0-6)
2016312 Photovoltaic
 การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
3 (3-0-6)
2016402 Economics and Energy Management
 เศรษฐศาสตร์และการจัดการพลังงาน
3 (3-0-6)
2016405 Thermal System Design
 การออกแบบระบบอุณหภาพ
3 (3-0-6)
 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2016412 Cooperative Education in Applied Physics
 สหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์
7 (0-0-630)
2016317 Preparation for Professional Experience in Applied Physics
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์ประยุกต์
1 (0-3-1)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117