ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 613120131-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    98 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา วิชาแกน    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011102 Biology Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-1)
2010101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
2015102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
2010102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-1)
2017112 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
2015101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2017213 Calculus 3
 แคลคูลัส 3
3 (3-0-6)
2011101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
2017111 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    52 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2018102 Analytical Statistics 1
 สถิติวิเคราะห์ 1
3 (3-0-6)
2018306  
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
3 (2-2-5)
2018303  
 การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ
3 (2-2-5)
2018207  
 เทคนิกการชักตัวอย่าง
3 (3-0-6)
2018305  
 การวิเคราะห์การถดถอย
3 (2-2-5)
2018206  
 การออกแบบการทดลอง 1
3 (3-0-6)
2017231 Linear Algebra 1
 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3 (3-0-6)
2018202  
 สถิติวิเคราะห์ 2
3 (3-0-6)
2018205 Mathematical Statistics 1
 สถิติศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2018307 Statistical quality control
 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3 (2-2-5)
2018404  
 โครงการวิจัยสถิติศาสตร์ 2
2 (0-6-2)
2025102 Computer Programming 1
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-5)
2018301  
 สถิติศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
2017102 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2018302  
 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์เชิงสถิติ
3 (2-2-5)
2018208  
 การวิจัยดำเนินงาน 1
3 (3-0-6)
2018328  
 โครงการวิจัยสถิติศาสตร์ 1
2 (0-6-2)
2018309  
 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
3 (3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4035101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
2018407  
 สถิติศาสตร์เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
2018327 Simulation
 การจำลอง
3 (2-2-5)
2025213 Systems Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (2-2-5)
2018203 Statistics for tachnology
 สถิติสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
2018325 Statistical Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ
3 (2-2-5)
2018326 Statistical Computing
 การคำนวณทางสถิติ
3 (2-2-5)
2018409 Statistics and Research
 สถิติศาสตร์และการวิจัยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
4020101 Modern Management
 การจัดการสมัยใหม่
3 (3-0-6)
4020226  
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
2017121 Principle of Mathematics
 หลักการคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
2017376 Game Theory
 ทฤษฎีเกม
3 (3-0-6)
2018101  
 หลักสถิติศาสตร์
3 (3-0-6)
2018315 Categorical Data Analysis
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจำแนก
3 (2-2-5)
2018323 Financial Statistics
 สถิติศาสตร์การเงิน
3 (3-0-6)
2018324 Statistical Data Analysis
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
3 (3-0-6)
2025209 Data Structures
 โครงสร้างข้อมูล
3 (2-2-5)
2017373 Introduction to Mathematical Modeling
 การสร้างแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
2018105 Business Statistics
 สถิติศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
2018312  
 การออกแบบการทดลอง 2
3 (3-0-6)
2018311  
 ทฤษฏีความน่าจะเป็น 2
3 (3-0-6)
2017328  
 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
2018234 Linear Programming
 กำหนดการเชิงเส้น
3 (3-0-6)
2018313 Operation Research 2
 การวิจัยดำเนินงาน 2
3 (3-0-6)
2018321 Demography Statistics
 สถิติศาสตร์ประชากรศาสตร์
3 (2-2-5)
2025105 Computer Programming 2
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-5)
4020227 Production Management
 การบริหารการผลิต
3 (3-0-6)
2018210  
 ทฤษฏีการตัดสินใจและการประยุกต์
3 (2-2-5)
2018314 Multivariate Analysis
 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ
3 (3-0-6)
2018316 Numerical Methods
 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
2018318 Risk and Insurance
 การเสี่ยงและการประกันภัย
3 (2-2-5)
2018319 Insurance Statistics
 สถิติศาสตร์ประกันภัย
3 (3-0-6)
2017122 Number System
 ระบบจำนวน
3 (3-0-6)
2018209  
 ทฤษฏีความน่าจะเป็น 1
3 (3-0-6)
2018204 Introduction to Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2018308  
 สถิติศาสตร์เพื่อการวิจัย
3 (3-0-6)
2018317 Introduction to Stochastic Processes
 กระบวนการสโทแคสติกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2018320 Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)
2018322 Statistical Forecasting Techniques
 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
3 (2-2-5)
2017241 Mathematical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
2018329  
 สถิติกับการทำเหมืองข้อมูล
3 (2-2-6)
4040105 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
2025318 Database System
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2018403 Professional Experience in Statistics
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติศาสตร์
3 (0-0-350)
2018402 Pre-Professional Experience in Statistics
 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติศาสตร์
1 (0-3-1)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117