ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 613120111-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    100 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2020101 Public Health
 การสาธารณสุข
3 (3-0-6)
2020204 Microbiology and Parasitology
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 (2-2-5)
2020306 English for Public Health
 ภาษาอังกฤษสำหรับสาธารณสุข
3 (2-2-5)
2010116 Biochemistry in Public
 ชีวเคมีทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
2011109 Biology in Public Health
 ชีววิทยาทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
2010115 Chemistry in Public Health
 เคมีทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
2020102 Human Anatomy and Physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-2-5)
2020407 Biostatistics in Public Health
 ชีวสถิติทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
2020103 Nutrition in Public Health
 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
3 (2-2-5)
2020205 Family Health
 อนามัยครอบครัว
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2020347 Public Health Laws and Ethics
 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
3 (3-0-6)
2020243 Field Experience in Public Health
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
1 (0-3-2)
2020146 Health Education and
 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
3 (3-0-6)
2020345 Public Health Administration
 การบริหารงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)
2020450 Community Public Health Research
 วิจัยสาธารณสุขชุมชน
3 (2-2-5)
2020349 Preparation for Field Experience in Public Health 2
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2
2 (0-6-3)
2020344 Epidemiology
 วิทยาการระบาด
3 (3-0-6)
2020348 Principles of Disease Control
 หลักการควบคุมโรค
3 (3-0-6)
2020240 Environmental Health
 อนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
2020242 Basic Medical Care 1
 หลักการบำบัดโรคเบื้องต้น 1
3 (2-2-5)
2020241 Occupational Health and Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 (3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาสาธารณสุขชุมชน    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2020186 Consumer Health Protection
 การคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค
3 (3-0-6)
2020187 Drugs and Narcotic Drugs
 ยาและสารเสพติด
3 (3-0-6)
2020170 Sex Education and Reproductive Health
 เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์
2 (2-0-4)
2020484 Field Experience in Public Health
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5 (0-0-450)
2020483 Health Rehabilitation
 การฟื้นฟูสุขภาพ
2 (1-2-3)
2020482 Community Health
 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
3 (2-2-5)
2020375 Basic Medical Care 2
 หลักการบำบัดโรคเบื้องต้น 2
3 (2-2-5)
2020274 Thai Traditional Medicine in Public Health
 การแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุข
2 (2-2-3)
2020273 Communication and Public Health Relations in Health
 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข
3 (3-0-6)
2020185 Primary Health care
 หลักการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2020379 Seminar on Public Health
 สัมนาสาธารณสุข
2 (1-2-3)
2020271 Pharmacology in Public Health
 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข
3 (3-0-6)
2020378 Information and Technology for health
 เทคโนโลยีและสารสนเทศทางสุขภาพ
3 (2-2-5)
2020272 Public Health Sociology
 สังคมวิทยาการสาธารณสุข
3 (3-0-6)
2020481 Health innovation
 นวัตกรรมสุขภาพ
3 (2-2-5)
2020188 Elderly care
 การดูแลผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
2020480 Health Counseling
 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
2 (2-0-4)
2020376 Health Development Strategy
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ
2 (2-0-4)
2020377 Universal Coverage
 ระบบหลักประกันสุขภาพ
2 (2-0-4)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117