ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 613120041-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    92 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา วิชาแกน    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011105 Fundamental Biology
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
2010101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
2017112 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
2015103 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
2015101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2010102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
2017102 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2011106 Fundamental Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1 (0-3-2)
2017111 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
2015102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-2)
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    68 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    35 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2017121 Principle of Mathematics
 หลักการคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
2017233 Abstract Algebra 1
 พีชคณิตนามธรรม 1
3 (3-0-6)
2017343 Complex Variables
 ตัวแปรเชิงซ้อน
3 (3-0-6)
2017492 Research in Mathematics
 โครงการวิจัยคณิตศาสตร์
3 (0-6-3)
2017231 Linear Algebra 1
 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3 (3-0-6)
2017213 Calculus 3
 แคลคูลัส 3
3 (3-0-6)
2017271 Ordinary Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
2017241 Mathematical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
2017261  
 ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
2018204 Introduction to Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2017365 Numerical Methods
 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
2017391 Seminar in Mathematics
 สัมมนาคณิตศาสตร์
2 (0-4-2)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2017342  
 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2017334  
 พีชคณิตนามธรรม 2
3 (3-0-6)
2017446 Real Analysis 2
 การวิเคราะห์เชิงจริง 2
3 (3-0-6)
2017104 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
2017353 Introduction to Topology
 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2017103  
 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
2017122 Number System
 ระบบจำนวน
3 (3-0-6)
2017327  
 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
3 (3-0-6)
2017329  
 ประวัติคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
2017336  
 ทฤษฎีสมการ
3 (3-0-6)
2018409 Statistics and Research
 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2017251  
 วิยุตคณิต
3 (3-0-6)
2017372 Partial Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3 (3-0-6)
2017431 Universal Algebra
 พีชคณิตเอกภพ
3 (3-0-6)
2017123 Set Theory
 ทฤษฏีเซต
3 (3-0-6)
2017325 Introduction to Geometry
 เรขาคณิตเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2017174 Linear Programming
 กำหนดการเชิงเส้น
3 (3-0-6)
2017326  
 รากฐานเรขาคณิต
3 (3-0-6)
2017447 Introduction to Functional Analysis
 การวิเคราะห์เชิงฟังค์ชันเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2017354 Coding Theory
 ทฤษฎีรหัส
3 (3-0-6)
2017452  Introduction to Graph Theory
 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2017482 Field Experience in Mathematics
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
3 (0-270-0)
2017328  
 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
2017375 Actuarial Mathematics
 คณิตศาสตร์ประกันภัย
3 (3-0-6)
2018205 Mathematical Statistics 1
 สถิติศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2017344 Vector Analysis
 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
3 (3-0-6)
2017345 Real Analysis 1
 การวิเคราะห์เชิงจริง 1
3 (3-0-6)
2017224 Number Theory
 ทฤษฏีจำนวน
3 (3-0-6)
2017332  
 พีชคณิตเชิงเส้น 2
3 (3-0-6)
2017376 Game Theory
 ทฤษฎีเกม
3 (3-0-6)
2017377 Mathematics for Health Science
 คณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-6)
2017373 Introduction to Mathematical Modeling
 การสร้างแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
2018102 Analytical Statistics 1
 สถิติวิเคราะห์ 1
3 (3-0-6)
2017161  
 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
2017314  
 แคลคูลัสขั้นสูง
3 (3-0-6)
2017335  
 กึ่งกลุ่ม
3 (3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117