ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 6131200111-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    101 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011103 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
2017111 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
2010103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
2011101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
2011102 Biology Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-2)
2010102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
2015101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2015104 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-2)
2010104 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-2)
2011104 Biology Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-3-2)
2015102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-2)
2015103 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
2017112 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
2010101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    59 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2010205 Inorganic Chemistry 1
 เคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
2010304 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2010306 Physical Chemistry 2
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
2010327 Environmental Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
1 (0-3-2)
2010301 Biochemistry 2
 ชีวเคมี 2
3 (3-0-6)
2010312 Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
3 (3-0-6)
2010402 Seminar on Chemistry 2
 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2
1 (0-3-2)
2010203 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
2010208 Inorganic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
1 (0-3-2)
2010209 Biochemistry 1
 ชีวเคมี 1
3 (3-0-6)
2010302 Biochemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
1 (0-3-2)
2010311 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
1 (0-3-2)
2010313 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 2
 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
1 (0-3-2)
2010403 Research Project in Chemistry
 โครงการวิจัยทางเคมี
2 (0-6-3)
2010201 Organic Chemistry 1
 เคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
2010309 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-2)
2010310 Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
3 (3-0-6)
2010326 Environmental Chemistry
 เคมีสภาวะแวดล้อม
3 (3-0-6)
2010202 Organic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-3-2)
2010308 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
2010314 Chemical Safety and Quality Management Systems
 ความปลอดภัยทางเคมีและระบบการจัดการคุณภาพ
2 (2-0-4)
2010206 Inorganic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
1 (0-3-2)
2010305 Physical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
1 (0-3-2)
2010307 Physical Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
1 (0-3-2)
2010204 Organic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1 (0-3-2)
2010207 Inorganic Chemistry 2
 เคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
2010210 Biochemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1 (0-3-2)
2010315 Spectroscopy for Organic Chemistry
 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
2 (2-0-4)
2010401 Seminar on Chemistry 1
 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1
1 (0-3-2)
2015423 Statistics for Science Research
 สถิติศาสตร์เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2010107 Chemistry for Technology
 เคมีสำหรับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
2010113 Basic Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
2010316 Spectroscopy for Inorganic Chemistry
 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอนินทรีย์
3 (2-2-5)
2010324 Energy Science
 วิทยาศาสตร์พลังงาน
3 (3-0-6)
2010333 Application of computer in Chemistry
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
2 (1-2-3)
2010109 Basic Chemistry
 เคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
2010116 Biochemistry in Public
 ชีวเคมีทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
2010331 Nanotechnology of Chemistry
 นาโนเทคโนโลยีทางเคมี
3 (3-0-6)
2010320 Chemistry and Technology of Petroleum
 เคมีและเทคโนโลยีของปิโตรเลียม
3 (3-0-6)
2010110 Fundamental Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1 (0-3-2)
2010334 Food and Community Products Analysis
 การวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน
3 (2-2-5)
2010325 Introduction to Polymer Chemistry
 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
2010106 Chemistry Laboratory for Engineering
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรมศาสตร์
1 (0-3-2)
2010314 Chemical Safety and Quality Management Systems
 ความปลอดภัยทางเคมีและระบบการจัดการคุณภาพ
2 (2-0-4)
2010315 Spectroscopy for Organic Chemistry
 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
2 (2-0-4)
2010114 Fundamental Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1 (0-3-2)
2010319 Organometallic Chemistry
 เคมีออร์แกโนเมทาลิก
2 (2-0-4)
2010322 Industrial Chemistry
 เคมีอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
2010323 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
3 (2-2-5)
2010328 Material Chemistry
 เคมีวัสดุ
3 (3-0-6)
2010332 New Technology in Chemistry
 วิทยาการใหม่ทางเคมี
2 (2-0-4)
2010335 STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) Education
 สะเต็มศึกษา
3 (2-2-5)
2010115 Chemistry in Public Health
 เคมีทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
2010303 Natural Products for Cosmetics
 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับเครื่องสำอาง
3 (2-2-5)
2010318 Qualitative Analysis Laboratory
 ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์
1 (0-3-2)
2010321 Natural Product Chemistry
 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-6)
2010329 Ceramics and Glasses
 เซรามิกส์และแก้ว
3 (2-2-5)
2010330 Science of Whitewares
 วิทยาศาสตร์เครื่องดินเผาขาว
3 (2-2-5)
2010111 Basic Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
2010112 Basic Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
1 (0-3-2)
2010105 Chemistry for Engineering
 เคมีสำหรับวิศวกรรมศาสตร์
3 (3-0-6)
2010108 Chemistry Laboratory for Technology
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับเทคโนโลยี
1 (0-3-2)
2010117 Basic Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
2010118 Basic Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
1 (0-3-2)
2010317 Qualitative Analysis
 คุณภาพวิเคราะห์
2 (2-0-4)
 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2010404 Preparation for Professional Field Experience in Chemistry
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
1 (0-3-2)
2010405 Field Experiences in Chemistry
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
4 (0-0-360)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117