ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 613110291-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    85 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1039110 Sports Information Management
 การจัดการสารสนเทศทางการกีฬา
3 (1-2-2)
1039208 Statistics in Sports Management
 สถิติทางการจัดการกีฬา
3 (3-0-6)
4030313 Sports Business Management Software
 การจัดธุรกิจกีฬาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1039203 Sport Goods Production Management
 การบริหารการผลิตการกีฬา
3 (3-0-6)
1039201 Sport Marketing
 การตลาดเพื่อการกีฬา
3 (3-0-6)
1039102 Sport Business Finance
 การเงินเพื่อธุรกิจกีฬา
3 (3-0-6)
4010423 Sports Managerial Accounting
 การบัญชีบริหารการกีฬา
3 (3-0-6)
4015301 Sport Taxation and Business Laws
 การภาษีอากรธุรกิจและกฏหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
1039109 Introduction to Sports Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกีฬา
3 (3-0-6)
1039304 Sport Services Evaluation
 การประเมินผลการให้บริการทางการกีฬา
3 (2-2-5)
4010127 Principles of Accounting for Sports Management
 หลักการบัญชีเพื่อการจัดการการกีฬา
3 (2-2-5)
1039306 Strategic Management of Sport
 การจัดการเชิงกลยทธ์ทางการกีฬา
3 (3-0-6)
1039207 Sport Business English
 อังกฤษธุรกิจการกีฬา
3 (2-2-5)
1039305 Sport Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการกีฬา
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก บังคับ    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1039226 ASEAN Local Sports
 กีฬาพื้นบ้านในอาเซียน
3 (2-2-5)
1039115 Philosophy and Principles of Sports
 ปรัชญาและทฤษฎีกีฬา
3 (3-0-6)
1039320 Leadership and Ethics in Sports
 ภาวะผู้นำและจริยธรรมทางการกีฬา
3 (3-0-6)
1039314 Sports Privilege
 สิทธิประโยชน์ทางการกีฬา
3 (3-0-6)
1039422 Seminar in Sports Management
 สัมนาทางการจัดการกีฬา
3 (2-2-5)
1039018 Organizational Behaviour in Sports
 พฤติกรรมองค์กรการกีฬา
3 (3-0-6)
1039211 Sports Management
 การจัดการกีฬา
3 (3-0-6)
1039024 Introduction to Sports Management
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการกีฬา
3 (3-0-6)
1039023 Sports Facilities and Equipment Management
 การจัดการสถานที่และอุปกรณ์ทางการกีฬา
3 (2-2-5)
1039225 Masses Sports Management
 การจัดการกีฬาเพื่อมวลชน
3 (2-2-5)
1039319 Sports Event Management
 การจัดการแข่งขันกีฬา
3 (3-0-6)
1039312 Legal Aspects and Ethics of Sports
 กฎหมายและจรรยาบรรณทางการกีฬา
3 (3-0-6)
1039421 Research in Sports Management
 วิจัยทางการจัดการกีฬา
3 (3-0-6)
1039116 Olympic Movement
 กระบวนการโอลิมปิค
3 (3-0-6)
1039017 Sports Industry
 อุตสาหกรรมกีฬา
3 (3-0-6)
1039113 Sports Planning and Development
 การวางแผนการพัฒนากีฬา
3 (3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาเอก เลือก    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1039047 Tennis Management
 การจัดการกีฬาเทนนิส
2 (1-2-4)
1039031 Team Sports Management
 การจัดการกีฬาประเภททีม
3 (3-0-6)
1039052 Takraw Management
 การจัดการกีฬาตะกร้อ
2 (1-2-4)
1039039 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
1039037 Sports injury and Rehabilitation
 การบาดเจ็บจากการกีฬาและการฟื้นฟู
2 (2-0-4)
1039034 Sports Coaching
 การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
2 (2-0-4)
1039033 Fundamental of Sports Science
 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
1039329 Recreation Management
 การจัดการนันทนาการ
3 (2-2-5)
1039041 Fight Sports Management
 การจัดการกีฬาต่อสู้
2 (2-0-4)
1039035 Sports Refree
 การเป็นผู้ตัดสินกีฬา
2 (2-0-4)
1039449 Boxing Management
 การจัดการกีฬามวย
2 (1-2-3)
1039043 Thai Sports Management
 การจัดการกีฬาไทย
2 (2-0-4)
1039051 Dancesport Management
 การจัดการกีฬาลีลาศ
2 (1-2-4)
1039248 Badminton Management
 การจัดการกีฬาแบดมินตัน
2 (1-2-4)
1039246 Futsal Management
 การจัดการกีฬาฟุตซอล
2 (1-2-4)
1039040 Sports for Senior people
 กีฬาสำหรับผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
1039050 Volleyball Management
 การจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
2 (1-2-4)
1039344 Golf Management
 การจัดการกีฬากอล์ฟ
2 (1-2-4)
1039042 Racket Sports Management
 การจัดการกีฬาแร๊คเกต
2 (2-0-4)
1039038 Sport Hygiene
 สุขวิทยาการกีฬา
2 (2-0-4)
1039032 Martial Sports Management
 การจัดการศิลปะป้องกันตัว
2 (2-0-4)
1039030 Sports Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3 (3-0-6)
1039245 Foodball Management
 การจัดการกีฬาฟุตบอล
2 (1-2-4)
1039036 Basic Sports Medicine
 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
1039328 Fitness Management Standard
 มาตรฐานการจัดการศูนย์ออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
1039227 Public Relation in Sports
 การประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
3 (2-2-5)
 3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1039453 Sports Management Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการกีฬา
3 (0-0-350)
 4 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117