ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 613110331-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    92 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเอก บังคับ    52 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1040203 English for Sports Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (2-2-5)
1014060 Analysis of Sport Competitions
 การวิเคราะห์การแข่งขันทางการกีฬา
2 (1-2-3)
1014210 Sports Psychology
 จิตวิทยาการกีฬา
2 (2-0-4)
1040201 Physical Fitness Testing
 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2 (1-2-3)
1040206 Physiology of Exercises and Sports 2
 สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา 2
3 (2-2-5)
1040305 Introduction to Sports and Medicine
 กีฬากับการแพทย์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
1014312 Sports Nutrition
 โภชนาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
1040103 Biochemistry for Sports Science
 ชีวเคมีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
1040304 Weight Training
  การฝึกโดยใช้น้ำหนัก
2 (1-2-3)
1040405 Seminar on Sports Science
 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1-2-3)
1014052 Personal Trainer and Exercise Program Design
 การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลและการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย
2 (2-0-4)
1014058 Health Promotion and Health Academic Service in Community
 การส่งเสริมและบริการวิชาการด้านสุขภาพในชุมชน
2 (1-2-3)
1040105 Basic Sports Science
 วิทยาศาสตร์การกีฬาพื้นฐาน
2 (2-0-4)
1040102 Human Anatomy and Physiology 2
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
3 (2-2-5)
1040202 Mechanics in Sports Science
 กลศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
1040204 Sports Biomechanics
 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
2 (1-2-3)
1040303 Sports Science Measurement and Evaluation
  การวัดและประเมินผลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1-2-3)
1040306 Basic Research in Sports Science
 ความรู้พื้นฐานในการทำวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
1040402 Independent Study in Sports Science
 การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1-2-3)
1040101 Human Anatomy and Physiology 1
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
3 (2-2-5)
1040205 Physiology of Exercises and Sports 1
 สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา 1
3 (2-2-5)
1014314 Sport Medicine
 กีฬาเวชศาสตร์
2 (1-2-3)
1014421 Scientific Principles of Sports Training
 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
2 (1-2-3)
1040404 Technology and Innovation in Sports
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา
2 (1-2-3)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก เลือก    35 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014057 Health Promotion for Overweight
 การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้มีสภาวะน้ำหนักเกิน
2 (1-2-3)
1014106 Track and Field
 กรีฑา
2 (1-2-3)
1040007 Sports Coaching Techniques and Training Program
 เทคนิคการโค้ชกีฬาและโปรแกรมการฝึก
2 (2-0-4)
1040004 Team Sports
  กีฬาทีม
2 (1-2-3)
1014023 Sword and Poles Fighting
 กระบี่กระบอง
2 (1-2-3)
1014032 Calisthenics for Elderly
 กายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ
2 (1-2-3)
1014107 Football
 ฟุตบอล
2 (1-2-3)
1014022 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
2 (1-2-3)
1014006 Shooting
 ยิงปืน
2 (1-2-3)
1014015 Archery
 ยิงธนู
2 (1-2-3)
1014016 Chess
 หมากรุก
2 (1-2-3)
1014024 Games
 เกม
2 (1-2-3)
1014026 Calisthenice Rhythm
 กายบริหารประกอบดนตรี
2 (1-2-3)
1014033 Sport Management
 การบริหารจัดการกีฬา
2 (1-2-3)
1014059 A Technology for Sport Analysis
 การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์นักกีฬา
2 (1-2-3)
1014061 Introduction to Sports Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวทางกีฬาเบื้องต้น
2 (1-2-6)
1014208 Sports Kinesiology
 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางกีฬา
3 (2-2-5)
1040308 Sports Science in School and Community
  วิทยาศาสตร์การกีฬาในโรงเรียนและชุมชน
2 (1-2-3)
1040403 Sports for Community Development
 กีฬาสำหรับการพัฒนาชุมชน
2 (1-2-3)
1040001 Recreation Management
 การจัดการนันทนาการ
2 (1-2-3)
1014008 Futsal
 ฟุตซอล
2 (1-2-3)
1014010 Golf
 กอล์ฟ
2 (1-2-3)
1014017 Fencing
 ดาบสากล
2 (1-2-3)
1014029 Indigenous Sports and Games
 กีฬาและการละเล่นพื้นเมือง
2 (1-2-3)
1014031 Calisthenics for Woman
 กายบริหารสำหรับหญิง
2 (1-2-3)
1014313 Muaythai
 มวยไทย
2 (1-2-3)
1040106 Sports Sociology
 สังคมวิทยาการกีฬา
2 (2-0-4)
1040301 Fitness Center Management
 การจัดการศูนย์ฟิตเนส
2 (1-2-3)
1040307 Drug and Doping Agents
  ยาและสารกระตุ้น
2 (2-0-6)
1040008 Fundamentals of Sports Marketing
 พื้นฐานการตลาดกีฬา
2 (2-0-4)
1014028 Modern Dance
 โมเดิร์นด๊านซ์
2 (1-2-3)
1014056 Exercise Prescription for Special Populations
 การออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ
2 (1-2-3)
1014211 Basketball
 บาสเกตบอล
2 (1-2-3)
1040003 Sports and Beauty
  กีฬากับความงาม
2 (1-2-3)
1014102 Swimming
 ว่ายน้ำ
2 (1-2-3)
1014009 Petanque
 เปตอง
2 (1-2-3)
1014014 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
2 (1-2-3)
1014020 Takraw
 ตะกร้อ
2 (1-2-3)
1014025 Body Conditioning
 การบริหารกาย
2 (1-2-3)
1014030 Self Defence
 ศิลปะการป้องกันตัว
2 (1-2-3)
1040005 Olympic Movement
  กระบวนการโอลิมปิค
2 (2-0-4)
1040002 Exercises and Sports for Children and Youths
 การออกกำลังกายและการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน
2 (1-2-3)
1014103 Volleyball
 วอลเลย์บอล
2 (1-2-3)
1014005 Boxing
 มวยสากล
2 (1-2-3)
1014035 Sport Business
 ธุรกิจการกีฬา
2 (1-2-3)
1014053 Body Conditioning in Sports
 การเสริมสร้างร่างกายในกีฬา
2 (1-2-3)
1040302 Sports Competition Management
  การจัดการแข่งขันกีฬา
2 (1-2-3)
1040009 Health Sciences and Safety
 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความปลอดภัย
2 (2-0-4)
1014001 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
2 (1-2-3)
1014012 Judo
 ยูโด
2 (1-2-3)
1014013 Taekwondo
 เทควันโด้
2 (1-2-3)
1014018 Handball
 แฮนด์บอล
2 (1-2-3)
1014019 Softball
 ซอฟท์บอล
2 (1-2-3)
1014027 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
2 (1-2-3)
1014055 Communication and Public Relation for Sport
 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
2 (2-0-4)
1040104 Yoga
 โยคะ
2 (1-2-3)
1040006 Ethics in Sports Science
 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
1014007 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
2 (1-2-3)
1014002 Sepak Takraw
 เซปักตะกร้อ
2 (1-2-3)
1014003 Badminton
 แบดมินตัน
2 (1-2-3)
1014004 Tennis
 เทนนิส
2 (1-2-3)
1014011 Gymnastics
 ยิมนาสติก
2 (1-2-3)
1014021 Hockey
 ฮ้อกกี้
2 (1-2-3)
1014034 Business Exercise for Health
 ธุรกิจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
1014054 Physic in Sport
 ฟิสิกส์ในทางกีฬา
2 (2-0-4)
 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1040406 Sports Science Practicum
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
5 (0-0-450)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117