ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 603120031-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    101 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011103 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
2017111 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
2010103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
2011101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
2011102 Biology Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-2)
2010102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
2015101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2015104 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-2)
2015102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-2)
2010104 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-2)
2011104 Biology Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-3-2)
2010101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
2015103 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
2017112 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    71 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    62 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2015304 Modern Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่
1 (0-3-2)
2015208 Mathematical Physics
 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
2015305 Preparation for Professional Experience in Physics
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
1 (0-3-2)
2015306 Astronomy
 ดาราศาสตร์
3 (3-0-6)
2015412 Field Experience in Physics
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
4 (0-0-360)
2015219 Vibration and Wave
 การสั่นและคลื่น
3 (3-0-6)
2015307 Astronomical Laboratory
 ปฏิบัติการดาราศาสตร์
1 (0-3-2)
2015320 Nuclear Physics 1
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
3 (3-0-6)
2015205 Electromagnetism 1
 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
2015209 Electronics 1
 อิเล็กทรอนิกส์ 1
3 (2-2-5)
2015218 Applied Computer Program for Physics
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับฟิสิกส์
3 (2-2-5)
2015303 Modern Physics
 ฟิสิกส์แผนใหม่
3 (3-0-6)
2015321 Nuclear Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
1 (0-3-2)
2015422 Thermal and Statics Physics
 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ
3 (3-0-6)
2015220 Vibration and Wave Laboratory
 ปฏิบัติการการสั่นและคลื่น
1 (0-3-2)
2015403 Quantum Mechanics
 กลศาสตร์ควอนตัม
3 (3-0-6)
2015301 Solid State Physics
 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3 (3-0-6)
2015310 Measuring Instruments
 เครื่องมือวัด
3 (2-2-5)
2015404 Seminar on Physics
 สัมมนาฟิสิกส์
2 (1-2-3)
2015408 Senior Project in Physics 2
 โครงการวิจัยฟิสิกส์ 2
2 (1-2-3)
2015302 Senior Project in Physics 1
 โครงการวิจัยฟิสิกส์ 1
2 (1-2-3)
3020243 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
3020244 English for Science 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
2015201 Mechanics
 กลศาสตร์
3 (3-0-6)
2015405 Cooperative Education in Physics
 สหกิจศึกษาทางฟิสิกส์
7 (0-0-630)
2015202 Mechanics Laboratory
 ปฏิบัติการกลศาสตร์
1 (0-3-2)
2015206 Electromagnetism Laboratory 1
 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1
1 (0-3-2)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2015212 Optics
 ทัศนศาสตร์
3 (3-0-6)
2015317 Geology Laboratory
 ปฏิบัติการธรณีวิทยา
1 (0-3-2)
2015410 Radiology
 รังสีวิทยา
3 (3-0-6)
2015107  
 อุตอนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
3 (3-0-6)
2015419 Production of Science Teaching Equipment
 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
2015217 Rubber Physical Test
 การทดสอบยางทางฟิสิกส์
3 (2-2-5)
2015316 Geology
 ธรณีวิทยา
3 (3-0-6)
2015418 Production of Physics Teaching Equipment
 การผลิตอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์
3 (2-2-5)
2015318 Geology 2
 ธรณีวิทยา 2
2 (1-2-3)
2015222 Physics Workshop Techniques
 เทคนิคโรงงานทางฟิสิกส์
2 (1-2-3)
2015207 Electromagnetism 2
 แม่เหล็กไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
2015214 Applied Physics
 ฟิสิกส์ประยุกต์
3 (2-2-5)
2015216 Household Physics
 ฟิสิกส์ในบ้าน
2 (1-2-3)
2015221 Forensic Physics
 นิติฟิสิกส์
3 (3-0-6)
2015401 Thermodynamics
 อุณหพลศาสตร์
3 (3-0-6)
2015409 Spherical Astronomy
 ดาราศาสตร์ทรงกลม
2 (1-2-3)
2015413 X-Ray Crystallography
 การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอ็กซ์
3 (3-0-6)
2015420 Special Relativity
 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
3 (3-0-6)
2015211 Electric Circuit Analysis
 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2015313 Microprocessor System
 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3 (2-2-5)
2015416 Computer Simulation for Physics
 การจำลองทางฟิสิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
2015204 Fundamental Mechanics Laboratory
 ปฏิบัติการกลศาสตร์พื้นฐาน
1 (0-3-2)
2015314 Optoelectronics
 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
2015421 Atomic Physics
 ฟิสิกส์อะตอม
3 (3-0-6)
2015423 Statistics for Science Research
 สถิติศาสตร์เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
2015105 Meteorology
 อุตุนิยมวิทยา
3 (3-0-6)
2015109 Introduction to Science Energy
 วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น
2 (2-0-4)
2015210 Electronics 2
 อิเล็กทรอนิกส์ 2
3 (2-2-5)
2015315 Digital Electronics and Interfacing
 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ และการประสาน
3 (2-2-5)
2015414 Statistical Mechanics
 กลศาสตร์เชิงสถิติ
3 (3-0-6)
2015319 General Geology
 ธรณีวิทยาทั่วไป
2 (1-2-3)
2015406 Metrology
 มาตรวิทยา
3 (3-0-6)
2015215 Physics Activities
 กิจกรรมทางฟิสิกส์
2 (1-2-3)
2015312 Digital Electronics
 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
2015407 Nuclear Physics 2
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2
3 (3-0-6)
2015415 Nuclear Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์นิวเคลียร์
3 (2-2-5)
2015213 Acoustics
 สวนศาสตร์
3 (3-0-6)
2015310 Measuring Instruments
 เครื่องมือวัด
3 (2-2-5)
2015311 Electrical Machines
 เครื่องกลไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2015402 Thermodynamics Laboratory
 ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์
1 (0-3-2)
2015411 Atomic Spectra
 สเปกตรัมอะตอม
3 (3-0-6)
2015108  
 ปฏิบัติการอุตอนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
1 (0-3-2)
2015417 Physics and Techonlogy
 ฟิสิกส์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
2015106 Meteorological Laboratory
 ปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยา
1 (0-3-2)
2015110 Physics for Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
2015203 Fundamental Mechanics
 กลศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
2015308 Astrophysics
 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
3 (3-0-6)
2015309 Earth Sciences
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
3 (3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117