ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 603120021-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    100 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011104 Biology Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-3-2)
2017111 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
2017112 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
2015103 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
2010103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
2015104 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-2)
2015101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2010102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
2010101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
2011101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
2011102 Biology Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-2)
2011103 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
2010104 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-2)
2015102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-2)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    70 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาแกนสาขา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2014202 Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-3-2)
2010113 Basic Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
2010111 Basic Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
2010114 Fundamental Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1 (0-3-2)
2010112 Basic Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
1 (0-3-2)
2018409 Statistics for Science Research
 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
2014201 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา    32 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011205 Animal Anatomy and Physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-2-5)
2011201 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (3-0-6)
2011110 Taxonomy
 อนุกรมวิธาน
3 (2-2-5)
2011304 Seminar on Biology
 สัมมนาชีววิทยา
2 (2-0-4)
2011206 Evolution
 วิวัฒนาการ
3 (2-2-5)
2011107 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (3-0-6)
2011203 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
3 (2-2-5)
2011401 Research Project in Biology
 โครงการวิจัยทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
2011305 Cell Biology
 ชีววิทยาของเซลล์
3 (3-0-6)
2011204 Plant Anatomy and Physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช
3 (2-2-5)
2011108 Ecology Laboratory
 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1 (0-3-2)
2011306 Cell Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์
1 (0-3-2)
2011202 Genetics Laboratory
 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
1 (0-3-2)
 2.2.3 กลุ่มวิชาด้านเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011211 Elementary Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
2011213 Animal Cell Culture
 การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
3 (2-2-5)
2012101 Botany
 พฤกษศาสตร์
3 (2-2-5)
2012102 Medicinal Plants
 พืชสมุนไพร
3 (2-2-5)
2012103 Plant Microtechniques
 ไมโครเทคนิคทางพืช
3 (2-2-5)
2013205 Economic Entomology
 แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
2014101 Systematic Microbiology
 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์
3 (2-2-5)
2014103 Principles of Food Processing and Preservation
 หลักการแปรรูปและการถนอมอาหาร
3 (2-2-5)
2012104 Ethnobotany
 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
3 (2-2-5)
2012203 Survey and Collection Local Plants
 การสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น
3 (2-2-5)
2013104 Wildlife Conservation
 การอนุรักษ์สัตว์ป่า
3 (2-2-5)
2014105 Mycology
 ราวิทยา
3 (2-2-5)
2014107 Protozoalogy
 โพรโทซัววิทยา
3 (2-2-5)
2011105 Fundamental Biology
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
2011214 Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพ
3 (2-2-5)
2012205 Plant Pathology
 พยาธิวิทยาของพืช
3 (2-2-5)
2013102 Animal Taxonomy
 อนุกรมวิธานของสัตว์
3 (2-2-5)
2014108 Pathogenic Bacteriology
 วิทยาแบคทีเรียก่อโรค
3 (2-2-5)
2011207 Elementary Cytogenetic
 พันธุศาสตร์เซลล์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
2013202 Vertebrates
 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
3 (2-2-5)
2014205 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3 (2-2-5)
2011109 Biology in Public Health
 ชีววิทยาทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
2011111 Biological control
 การควบคุมโดยชีววิธี
3 (3-0-6)
2011209 Elementary Plant and Animal Cell culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและสัตว์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
2011308 Research Methodology in Biology
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
2012201 Plant Taxonomy
 อนุกรมวิธานของพืช
3 (2-2-5)
2013203 Ornithology
 ปักษีวิทยา
3 (2-2-5)
2013204 Parasitology
 ปรสิตวิทยา
3 (2-2-5)
2011112 Techniques in Biology
 เทคนิคทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
2011208 Elementary Plant and Animal Genetic Resources
 แหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
2011307 Developmental Biology
 ชีววิทยาของการเจริญ
3 (2-2-5)
2012202 Plant Morphology and Anatomy
 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
3 (2-2-5)
2012204 Plant Ecology
 นิเวศวิทยาของพืช
3 (2-2-5)
2013101 Zoology
 สัตววิทยา
3 (2-2-5)
2013103 Entomology
 กีฏวิทยา
3 (2-2-5)
2013201 Invertebrates
 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3 (2-2-5)
2013206 Social Insects
 แมลงสังคม
3 (2-2-5)
2014102 Bacteriology
 วิทยาแบคทีเรีย
3 (2-2-5)
2014106 Phycology
 สาหร่ายวิทยา
3 (2-2-5)
2011210 Elementary Molecular Genetics
 อณูพันธุศาสตร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
2011212 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-2-5)
2012206 Plant Growth and Development
 การเติบโตและการเจริญของพืช
3 (2-2-5)
2013106 Animal Museum Collection
 การเก็บตัวอย่างสัตว์
2 (1-2-3)
2014104 Biology of Mushrooms
 ชีววิทยาของเห็ด
3 (2-2-5)
2014203 Sanitation Microbiology
 จุลชีววิทยาด้านสาธารณสุข
3 (2-2-5)
2014206 Soil Microbiology
 จุลชีววิทยาทางดิน
3 (2-2-5)
2011106 Fundamental Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1 (0-3-2)
2012105 Forest Ecology
 นิเวศวิทยาป่าไม้
3 (2-2-5)
2013105 Animal Behaviors
 พฤติกรรมของสัตว์
3 (2-2-5)
2014204 Medical Microbiology
 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
3 (2-2-5)
 2.2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011303 Cooperative Education in Biology
 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา
6 (0-0-540)
2011302 Field Experience in Biology
 การฝึกประสบการณ์ชีววิทยา
4 (0-0-360)
2011301 Preparation of Experience in Biology
 การเตรียมฝึกประสบการณ์ชีววิทยา
1 (0-0-90)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117