ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 593120101-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    91 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025166 Numerical Method
 วิธีเชิงตัวเลข
3 (2-2-5)
2025261 Statistics for Scientist
 สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
2017111 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
2025106 Mathematics for Computer Science
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2025165 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์ดีสครีต
3 (2-2-5)
2025101 Fundamental of Computer Science
 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3 (2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    58 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025213 Systems Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (2-2-5)
2025486 Information Technology Law
 จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025498 Computer Science Project 1
 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
1 (0-2-1)
2025334 Human-Computer Interaction
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2025340 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
2025499 Computer Science Project 2
 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3 (0-6-3)
 2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025319 Object-Oriented Software Development
 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์
3 (2-2-5)
2025105 Computer Programming 2
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-5)
2025402 Web Programming
 การเขียนโปรแกรมเว็บ
3 (2-2-5)
2025210 Analysis and Design of Algorithms
 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
3 (2-2-5)
2025102 Computer Programming 1
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-5)
 2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025209 Data Structures
 โครงสร้างข้อมูล
3 (2-2-5)
2025318 Database System
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
2025317 Operating System
 ระบบปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
2025335 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 (2-2-5)
2025320 Data Communication and Computer Network
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2025321 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
 2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025103 Computer Architecture and Organization
 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2025208 Digital Logic
 ตรรกะดิจิทอล
3 (2-2-5)
 2.2.6 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025395 Professional Training in Computer Science
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (0-0-450)
2025397 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-0-500)
 2.3 กลุ่มวิชาเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025493 Distribute Information Systems
 ระบบสารสนเทศแบบกระจาย
3 (2-2-5)
2025484 Analysis and Design of Parallel Algorithms
 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน
3 (2-2-5)
2025206 English for Computer Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
2025489 Computer and Network Security Management
 การจัดการความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3 (2-2-5)
2025487 Electronic Commerce
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
2025341 Natural Language Processing
 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3 (2-2-5)
2025356 Grid and Cloud Computing
 การคำนวณแบบกริดและกลุ่มเมฆ
3 (2-2-5)
2025382 Introduction to Cryptography
 วิทยาการรหัสลับเบื้องต้น
3 (2-2-5)
2025490 High Performance Computing
 การคำนวณสมรรถนะสูง
3 (2-2-5)
2025350 Client-Server Programming
 การโปรแกรมแบบลูกข่าย-แม่ข่าย
3 (2-2-5)
2025403 XML and Web Servcies
 เอ็กซ์เอ็มแอลและเว็ปเซอร์วิส
3 (2-2-5)
2025482 Parallel Computer Architecture and Organization
 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์แบบขนาน
3 (2-2-5)
2025483 Parallel Processing
 การประมวลผลข้อมูลแบบขนาน
3 (2-2-5)
2025485 Computer Modeling and Simulation
 คอมพิวเตอร์โมเดลและการจำลอง
3 (2-2-5)
2025491 Embedded and Real-time System Design
 การออกแบบระบบฝังตัวและระบบเวลาจริง
3 (2-2-5)
2025401 Selected Programming Language
 ภาษาโปรแกรมทางเลือก
3 (2-2-5)
2025337 Computer Game Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2025323 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (2-2-5)
2025346 Evolutionary Computation
 การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ
3 (2-2-5)
2025424 Software Project Management
 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
2025445 Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks
 ตรรกะคลุมเครือและเครือข่ายใยประสาทเทียม
3 (2-2-5)
2025322 Operation Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (3-0-6)
2025331 System Software
 ซอฟต์แวร์ระบบ
3 (2-2-5)
2025442 Expert System Design
 การออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญ
3 (2-2-5)
2025446 Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูล
3 (2-2-5)
2025324 Geographic Information System
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
2025353 Wireless Communication and Network
 เครือข่ายและการสื่อสารไร้สาย
3 (2-2-5)
2025381 Information Retrieval
 การค้นคืนสารสนเทศ
3 (2-2-5)
2025404 Mobile Computing System and Programming
 ระบบและการเขียนโปรแกรมสาหรับการคำนวณแบบเคลื่อนที่
3 (2-2-5)
2025443 Distributed Database System
 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
3 (2-2-5)
2025453 Wireless and Mobile Computing
 การคำนวณแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่
3 (2-2-5)
2025492 Robotics
 วิทยาการหุ่นยนต์
3 (2-2-5)
2025336 Multimedia Technology
 เทคโนโลยีสื่อประสม
3 (2-2-5)
2025344 Decision Support Systems
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (2-2-5)
2025345 Computer Vision
 ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2025494 Selected Topic in Computer Science
 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2025104 Syntax and Semantics of Programming Language
 กฎเกณฑ์และความหมายของภาษาโปรแกรม
3 (2-2-5)
2025354 Computer Network Design and Administration
 การออกแบบและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2025355 Ubiquitous Computing
 การคำนวณแบบพบทั่วไป
3 (2-2-5)
2025486 Information Technology Law
 จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
2025435 Software Architecture
 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117