ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 543120031-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    101 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา วิชาแกน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2017111 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
2010102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-3)
2011102 Biology Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-3)
2015102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
2010101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
2015101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2011101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
2017112 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    66 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2015305 Seminar in Physics
 สัมมนาฟิสิกส์
2 (1-2-3)
2015103 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
2015307 Astronomical Laboratory
 ปฏิบัติการดาราศาสตร์ 1
1 (0-3-1)
2015405 Nuclear Physics 1
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
3 (3-0-6)
2015408 Senior Project in Physics
 โครงการวิจัยฟิสิกส์
2 (1-2-3)
2011104 Biology Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-3-3)
2010103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
2015205 Electromagnetism 1
 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
2025171 Programming Application for Science and Mathematics
 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
2015301 Physics of Wave
 ฟิสิกส์ของคลื่น
3 (3-0-6)
2015403 Quantum Mechanics 1
 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3 (3-0-6)
2015208 Mathematical Physics
 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
3020243 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2015206 Electromagnetism Laboratory 1
 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1
1 (0-3-1)
2015203 Mechanics 1
 กลศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2015401 Thermodynamics
 อุณหพลศาสตร์
3 (3-0-6)
2015306 Astronomy 1
 ดาราศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2015204 Mechanics Laboratory 1
 ปฏิบัตการกลศาสตร์ 1
1 (0-3-1)
2015104 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-1)
3020244 English for Science 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
2011103 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
2015406 Nuclera Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
1 (0-3-1)
2010104 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-3)
2015304 Modern Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่
1 (0-3-1)
2018409 Statistics and Research
 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2025170 Computer Programming
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
2015303 Modern Physics
 ฟิสิกส์แผนใหม่
3 (3-0-6)
2015209 Electronics 1
 อิเล็กทรอนิกส์ 1
3 (2-2-5)
2015302 Physics of Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
1 (0-3-1)
 2.3 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2015215 Applied Physics
 ฟิสิกส์ประยุกต์
3 (2-2-5)
2015120 Mathematics for Physics 1
 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
2015212 Optics
 ทัศนศาสตร์
3 (3-0-6)
2015312 Digital Electronics
 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
2015313 Microprocessors System
 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3 (2-2-5)
2015321 Mechanic 2
 กลศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
2015407 Nuclear Physics 2
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
3 (3-0-6)
2015218 Physics activities
 การจัดกิจกรรมทางฟิสิกส์
2 (1-2-3)
2015410 Radiology
 รังสีวิทยา
3 (3-0-6)
2015316 Geology 1
 ธรณีวิทยา 1
3 (3-0-6)
2015114 Agricultural Meteorology
 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
2 (2-0-4)
2015324 Independent Study in Physics
 โครงการศึกษาเอกเทศฟิสิกส์
2 (1-2-3)
2015415 Nuclear Electronics
 นิวเครียร์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
2015320 Earth Sciences
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
3 (3-0-6)
2015310 Electronics Instrumentation
 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
2015417 Physics and Techonlogy
 ฟิสิกส์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
2015214 Ocenography
 สมุทรศาสตร์
2 (1-2-3)
2015418 Production of Physics Teaching Equipment
 การผลิตอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์
3 (2-2-5)
2015207 Electro Magnetism 2
 แม่เหล็กไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
2015211 Electric Circuit Analysis
 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2015419 Production of Science Teaching Equipment
 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
2015412 Solid State Physics
 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3 (3-0-6)
2015413 X-Ray Crystallography
 การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอกซ์
3 (3-0-6)
2015202 Fundamental Mechanics Laboratory
 ปฏิบัติการกลศาสตร์พื้นฐาน
1 (0-3-1)
2015311 Electrical Machines
 เครื่องกลไฟฟ้า
3 (2-2-5)
2015402 Thermodynamics Laboratory
 ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์
1 (0-3-1)
2015414 Statistical Physics
 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
3 (3-0-6)
2015309 Astronomy and Space
 ดาราศาสตร์และอวกาศ
2 (1-2-3)
2015216 Household Physics
 ฟิสิกส์ในบ้าน
2 (1-2-3)
2015217 Rubber Physical Test
 การทดสอบยางทางฟิสิกส์
3 (2-2-5)
2015213 Acoustics
 สวนศาสตร์
3 (3-0-6)
2015315 Digital Electronics and Interfacing
 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์และการประสาน
3 (2-2-5)
2015318 Geology 2
 ธรณีวิทยา 2
2 (1-2-3)
2015323 Research in Science
 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
2015115 Introduction to Science Energy
 วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น
2 (2-0-4)
2015411 Atomic Spectra
 สเปกตรัมอะตอม
3 (3-0-6)
2015317 Geology Laboratory 1
 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1
1 (0-3-1)
2015201 Fundamental Mechanics
 กลศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
2015210 Electronics 2
 อิเล็กทรอนิกส์ 2
3 (2-2-5)
2015404 Quantum Mechanics 2
 กลศาสตร์ควอนตัม 2
3 (3-0-6)
2015112 Meteorology Laboratory 1
 ปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยา 1
1 (0-3-1)
2015319 General Geology
 ธรณีวิทยาทั่วไป
2 (1-2-3)
2015308 Astronmy 2
 ดาราศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
2015314 Optoelectronics
 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
2015110 Meteorology
 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
2 (1-2-3)
2015111 Meteorology 1
 อุตุนิยมวิทยา 1
3 (3-0-6)
2015113 Meteorology 2
 อุตุนิยมวิทยา 2
2 (1-2-3)
2015409 Spherical Astronomy
 ดาราศาสตร์ทรงกลม
2 (1-2-3)
 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2015416 Field Experience in physics
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
4 (0-0-360)
2015322 Preparation for Professional Experience in Physics
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
1 (0-3-1)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117