ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 593120611-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    97 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2010113 Fundamental of Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3 (2-2-5)
2010109 General Chemistry 1
 เคมีทั่วไป 1
3 (2-3-5)
2018101 statistics For Science
 สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
2011105 Fundamental Biology
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-2-5)
2014202 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
2017111 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
2017102 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
2010308 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
2015107 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-3-5)
2010114 Basic Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (2-2-5)
2010309 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-1)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    66 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาบังคับ หลักสูตรปกติ    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2027402 Professional Experience in Biotechnology
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (0-0-360)
2027205 Chemical Analysis and Instruments in Biotechnology
 การวิเคราะห์สารและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2 (2-0-4)
2027301 Bioprocess Engineering
 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
3 (3-0-6)
2027303 Fundamental Gene Technology Laboratory
 ปฏิบัติการเทคโนโลยียีนเบื้องต้น
1 (0-3-3)
2027307 Principles of Quality Control in Biotechnology
 หลักการควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-6)
2027204 Biotechnology 2
 เทคโนโลยีชีวภาพ 2
3 (2-2-5)
2027202 Microbial Physiology and Genetics Laboratory
 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
1 (0-3-3)
2027208 Waste Treatment and Utilization
 การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
3 (2-2-5)
2027401 Biotechnology for Community
 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชน
2 (2-0-4)
2027206 Chemical Analysis and Instruments in Biotechnology Laboratory
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์สารและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1 (0-3-3)
2027302 Fundamental Gene Technology
 เทคโนโลยียีนเบื้องต้น
2 (2-0-4)
2027304 Downstream Processing
 กระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ภายหลังการหมัก
2 (2-0-4)
2027306 Statistics and Experimental Designs in Biotechnology
 สถิติศาสตร์และการออกแบบการทดลองทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-2-5)
2027308 Seminar on Biotechnology
 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1 (0-2-1)
2027403 Research Project in Biotechnology 1
 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1 (0-2-1)
2027404 Research Project in Biotechnology 2
 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
2 (0-6-0)
2027203 Biotechnology 1
 เทคโนโลยีชีวภาพ 1
3 (2-2-5)
2027305 Downstream Processing Laboratory
 ปฏิบัติการกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ภายหลังการหมัก
1 (0-3-3)
2027309 Industrial Plant Studies
 ทัศนศึกษาชมโรงงานอุตสาหกรรม
1 (0-2-1)
2027101 Principles of Biotechnology
 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ
2 (2-0-4)
2027201 Microbial Physiology and Genetics
 สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
2 (2-0-4)
2027207 Ethics and Laws in Biotechnology
 จรรยาบรรณและกฎหมายทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2 (2-0-4)
2027310 Preparation for Professional Experience in Biotechnology
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1 (0-3-2)
 2.2.2 วิชาเลือก หลักสูตรปกติ    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2027382 Bioinformatics
 ชีวสารสนเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
2027333 Starch Technology
 เทคโนโลยีแป้ง
2 (2-0-4)
2027340 Alcoholic Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3 (2-2-5)
2027341 Biomass and Bioenergy Technology
 เทคโนโลยีชีวมวลและชีวพลังงาน
3 (2-2-5)
2027381 Genetic Engineering Technology
 เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม
2 (2-0-4)
2027311 Agricultural Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
3 (2-2-5)
2027313 Biological Control of Plant Diseases
 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี
3 (2-2-5)
2027324 Bioproducts for Health and Beauty
 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อสุขภาพและความงาม
3 (2-3-4)
2027429 Fermentation Technology
 เทคโนโลยีการหมัก
3 (2-2-5)
2027338 Production Technology and Beverage Products
 เทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
2027339 Yeast and Yeast Technology
 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์
3 (2-2-5)
2027443 Renewable Resources Technology
 เทคโนโลยีของแหล่งทรัพยากรทดแทน
3 (3-0-6)
2027252 Environmental Microbiology
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
2027315 Biotechnology in Animal Feed Production and Feed Industry
 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
3 (2-2-5)
2027316 Agro-industrial Production Planning and Control
 การวางแผนและการควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร
3 (3-0-6)
2027336 Food Product and Evaluation
 การทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
2 (2-0-4)
2027354 Biotechnology for Wastewater Treatment
 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการบำบัดน้ำเสีย
3 (2-2-5)
2027362 Introduction to Virology
 ไวรัสวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
2027325 Engineering Drawing and Plant Design
 การเขียนแบบวิศวกรรมและการออกแบบโรงงาน
3 (2-2-5)
2027337 Dairy Technology and Dairy Products
 เทคโนโลยีการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม
3 (2-2-5)
2027251 Environmental Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
2027371 Traditional Fermented Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบ้าน
3 (2-2-5)
2027323 Bioproducts Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
3 (2-2-5)
2027427 Colour Flavour and Essential Oil Technology
 เทคโนโลยีสีกลิ่นรสและน้ำมันหอมระเหย
3 (2-2-5)
2027442 Biofuel Technology
 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ
2 (2-0-4)
2027261 Medical and Public Health Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และสาธารณสุข
2 (2-0-4)
2027473 Agricultural Product Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์เกษตร
3 (2-2-5)
2027474 Standard of Community Products
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
2 (2-0-4)
2027314 Biotechnology for Economical Plant Production
 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
2027428 Quality Assurance and Biotechnology Products
 การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-6)
2027335 Biotechnology in Food Industry
 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (2-2-5)
2027353 Clean Technology and Pollution Prevention
 เทคโนโลยีสะอาดและการป้องกันมลพิษ
2 (2-0-4)
2027221 Industrial Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
2027322 Enzyme and Protein Technology
 เทคโนโลยีเอนไซม์และโปรตีน
3 (2-2-5)
2027312 Plant Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช
3 (3-0-6)
2027317 Principles of Agro-Industry
 หลักการอุตสาหกรรมเกษตร
3 (3-0-6)
2027426 Biopolymer Technology
 เทคโนโลยีพอลีเมอร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
2027231 Food Microbial Technology
 เทคโนโลยีจุลินทรีย์ทางอาหาร
3 (2-2-5)
2027332 Sugar Technology
 เทคโนโลยีน้ำตาล
2 (2-0-4)
2027334 Biotechnology for Functional Food Production
 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตอาหารสร้างเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
2027372 Traditional Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
2027475 Biotechnology for Community Products Development
 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
3 (3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117