ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 583110291-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    85 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1039306 Strategic Management of Sport
 การจัดการเชิงกลยทธ์ทางการกีฬา
3 (3-0-6)
1039304 Sport Services Evaluation
 การประเมินผลการให้บริการทางการกีฬา
3 (2-2-5)
1039109 Introduction to Sports Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกีฬา
3 (3-0-6)
1039207 Sport Business English
 อังกฤษธุรกิจการกีฬา
3 (2-2-5)
4010127 Principles of Accounting for Sports Management
 หลักการบัญชีเพื่อการจัดการการกีฬา
3 (2-2-5)
1039208 Statistics in Sports Management
 สถิติทางการจัดการกีฬา
3 (3-0-6)
1039102 Sport Business Finance
 การเงินเพื่อธุรกิจกีฬา
3 (3-0-6)
1039201 Sport Marketing
 การตลาดเพื่อการกีฬา
3 (3-0-6)
1039110 Sports Information Management
 การจัดการสารสนเทศทางการกีฬา
3 (1-2-2)
4010423 Sports Managerial Accounting
 การบัญชีบริหารการกีฬา
3 (3-0-6)
4015301 Sport Taxation and Business Laws
 การภาษีอากรธุรกิจและกฏหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
4030313 Business Management with Computer Applications
 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1039203 Sport Goods Production Management
 การบริหารการผลิตการกีฬา
3 (3-0-6)
1039305 Sport Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการกีฬา
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก บังคับ    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1039116 Olympic Movement
 กระบวนการโอลิมปิค
3 (3-0-6)
1039320 Leadership and Ethics in Sports
 ภาวะผู้นำและจริยธรรมทางการกีฬา
3 (3-0-6)
1039115 Philosophy and Principles of Sports
 ปรัชญาและทฤษฎีกีฬา
3 (3-0-6)
1039422 Seminar in Sports Management
 สัมนาทางการจัดการกีฬา
3 (2-2-5)
1039018 Organizational Behaviour in Sports
 พฤติกรรมองค์กรการกีฬา
3 (3-0-6)
1039024 Introduction to Sports Management
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการกีฬา
3 (3-0-6)
1039023 Sports Facilities and Equipment Management
 การจัดการสถานที่และอุปกรณ์ทางการกีฬา
3 (2-2-5)
1039319 Sports Event Management
 การจัดการแข่งขันกีฬา
3 (3-0-6)
1039017 Sports Industry
 อุตสาหกรรมกีฬา
3 (3-0-6)
1039314 Sports Privilege
 สิทธิประโยชน์ทางการกีฬา
3 (3-0-6)
1039226  
 กีฬาพื้นบ้านในอาเซียน
3 (2-2-5)
1039225  
 การจัดการกีฬาเพื่อมวลชน
3 (2-2-5)
1039113  
 การวางแผนการพัฒนากีฬา
3 (3-0-6)
1039211 Sports Management
 การจัดการกีฬา
3 (3-0-6)
1039312 Legal Aspects and Ethics of Sports
 กฎหมายและจรรยาบรรณทางการกีฬา
3 (3-0-6)
1039421 Research in Sports Management
 วิจัยทางการจัดการกีฬา
3 (3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาเอก เลือก    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1039043 Thai Sports Management
 การจัดการกีฬาไทย
2 (2-0-4)
1039038 Sport Hygiene
 สุขวิทยาการกีฬา
2 (2-0-4)
1039042 Racket Sports Management
 การจัดการกีฬาแร๊คเกต
2 (2-0-4)
1039344 Golf Management
 การจัดการกีฬากอล์ฟ
2 (1-2-4)
1039040 Sports for Senior people
 กีฬาสำหรับผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
1039246 Futsal Management
 การจัดการกีฬาฟุตซอล
2 (1-2-4)
1039248 Badminton Management
 การจัดการกีฬาแบดมินตัน
2 (1-2-4)
1039051 Dancesport Management
 การจัดการกีฬาลีลาศ
2 (1-2-4)
1039030 Sports Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3 (3-0-6)
1039032 Martial Sports Management
 การจัดการศิลปะป้องกันตัว
2 (2-0-4)
1039036 Basic Sports Medicine
 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
1039328 Fitness Management Standard
 มาตรฐานการจัดการศูนย์ออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
1039245 Foodball Management
 การจัดการกีฬาฟุตบอล
2 (1-2-4)
1039449 Boxing Management
 การจัดการกีฬามวย
2 (1-2-3)
1039035 Sports Refree
 การเป็นผู้ตัดสินกีฬา
2 (2-0-4)
1039041 Fight Sports Management
 การจัดการกีฬาต่อสู้
2 (2-0-4)
1039329 Recreation Management
 การจัดการนันทนาการ
3 (2-2-5)
1039033 Fundamental of Sports Science
 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
1039034 Sports Coaching
 การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
2 (2-0-4)
1039037 Sports injury and Rehabilitation
 การบาดเจ็บจากการกีฬาและการฟื้นฟู
2 (2-0-4)
1039039 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
1039050 การจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
 การจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
2 (1-2-4)
1039052 Takraw Management
 การจัดการกีฬาตะกร้อ
2 (1-2-4)
1039031 Team Sports Management
 การจัดการกีฬาประเภททีม
3 (3-0-6)
1039047 Tennis Management
 การจัดการกีฬาเทนนิส
2 (1-2-4)
1039227 Public Relation in Sports
 การประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
3 (2-2-5)
 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1039453 Sports Management Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการกีฬา
3 (0-0-350)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117