ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 563120291-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    87 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา วิชาแกน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2025165 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์ดีสครีต
3 (3-0-6)
2031108  
 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
2017231 Linear Algebra 1
 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    63 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2031104  
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (3-0-6)
2031204 Practical Skills development Program
 ปฏิบัติการพัฒนาทักษะการโปรแกรม
1 (0-2-1)
2031301  
 วิชาชีพภาคปฏิบัติ
1 (0-2-1)
2031305  
 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
2031309  
 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1 (0-2-1)
2031302  
 การออกแบบซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
2031103  
 โครงสร้างคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
2031203  
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2031101  
 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3 (2-2-5)
2031207  
 พื้นฐานคณิตศาสตร์และวิศวกรรม
3 (2-2-5)
2031102  
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
2031105  
 โปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
2031201  
 กระบวนการทางซอฟต์แวร์และคุณภาพซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
2031306  
 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
2031307  
 การจัดการซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
2031304  
 ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
2031308  
 กฏหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
2031402  
 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (0-6-3)
2031106  
 วิวัฒนาการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
2031107  
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ
3 (3-0-6)
2031109  
 ความจำเป็นของคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
2031202  
 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
2031205  
 การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาวิชาชีพเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2031312  
 วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
2031314  
 คลังข้อมูล
3 (2-2-5)
2025317 Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
2031317  
 เทคโนโลยีการบริการเว็บ
3 (2-2-5)
2031313  
 การออกแบบและการโปรแกรมฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
2025344 Decision Support Systems
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (2-2-5)
2031310  
 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
3 (2-2-5)
2031315  
 การทำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น
3 (2-2-5)
2031311  
 วิศวกรรมความรู้และการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
 2.4 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา สำหรับคนเลือกฝึกประสบการต้องเรียนอีก 1 วิชาจากกลุ่มเลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2031404  
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์
4 (0-0-360)
2031401  
 สหกิจศึกษา
6 (0-0-540)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117