ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 563120281-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    95 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา วิชาแกน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2018261 Statistics for Scientist
 สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
2017103 Mathematics for Computer Scienc
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
2025165 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์ดีสครีต
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    61 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2029202 Economics of Information Technology
 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
2029304 Seminar on Management Information Systems
 สัมมนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1 (0-2-1)
2029318 e-Business
 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
2025318 Database System
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
2029107 Data Communication and networking
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 (2-2-5)
2025323 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
2029303 Project Management for Management Information Systems
 การจัดการโครงการสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
2031107 English for career
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ
3 (3-0-6)
2025102 Computer Programming
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2029105 Computer and information use
 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 (2-2-5)
2025319 Object-Oriented Software Development
 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์
3 (2-2-5)
2029104 Interpersonal and group communication
 การสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่ม
3 (3-0-6)
4020101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
2029203 Animation and Multimedia Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
2029307 Web Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3 (2-2-5)
2029401 Project in Management Information Systems
 โครงงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (0-6-3)
2025209 Data Structures
 โครงสร้างข้อมูล
3 (2-2-5)
2017111 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
2025213 Systems Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (2-2-5)
2025206 English for Computer Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
2029306 Knowledge Discovery in Business Databases
 การค้นหาความรู้สำหรับฐานข้อมูลธุรกิจ
3 (2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    19 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2029325 Selected Topic in Management information System 2
 หัวข้อคัดสรรเรื่องทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2
3 (3-0-6)
2029308 Information Systems for Business
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
4010101 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3 (2-2-5)
4025202 Human Resource Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
4015101 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
2029326 Selected Topic in Management information System 3
 หัวข้อคัดสรรเรื่องทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3
3 (3-0-6)
2029319 Network and System Administration
 การบริหารระบบเครือข่าย
3 (2-2-5)
2028238 Laws and Ethics in Information Technology
 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
4020302 International Business Management
 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
2029327 Selected Topic in Management information System 4
 หัวข้อคัดสรรเรื่องทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4
3 (3-0-6)
2029317 Geographic Information Systems
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
2029312 Business Laws
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
4025310 Office Management
 การจัดการสำนักงาน
3 (3-0-6)
2029324 Selected Topic in Management information System 1
 หัวข้อคัดสรรเรื่องทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1
3 (3-0-6)
4025320 Operations Management
 การจัดการการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
2025344 Decision Support Systems
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
4035101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
2029316 Business Management Decision Making
 การตัดสินใจการจัดการทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
2029313 Labor Relations
 แรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2029402 Career Training
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4 (0-0-360)
2029403 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-0-540)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4015101 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117