ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : 
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 533120021-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-2)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาบังคับ    98 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับ    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4021105 Chemistry I
 เคมี 1
3 (3-0-0)
4111101 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
4021106 Chemistry Laboratory I
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-0)
4011601 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
4091101 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
4011305 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (บังคับ)    55 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4034915 Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพ
2 (1-2-2)
4022103 Chemistry Laboratory II
 ปฎิบัติการเคมี 2
1 (0-3-3)
4032303 Zoology
 สัตววิทยา
3 (2-3-4)
4033001 Cell Biology
 ชีววิทยาของเซลล์
3 (2-3-4)
4031003 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
4033501 Generat Phyaiology
 สรีรวิทยาทั่วไป
3 (2-3-4)
4034802 Seminar in Biology
 สัมมนาชีววิทยา
2 (2-0-4)
4022102 Chemistry II
 เคมี 2
3 (3-0-0)
4001102 English for Science II
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
3 (2-3-5)
4032102 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-3-5)
4033701 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-3-4)
4001101 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3 (2-3-5)
4031002 Biology Laboratory l
 ปฎิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-3)
4032402 Genetics and Evolution
 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
3 (2-3-5)
4031004 Biology Laboratory ll
 ปฏิบัติการชีววิทยา2
1 (0-3-3)
4032607 Taxonomy
 อนุกรมวิธาน
3 (2-3-4)
4034804 Independent Study in Biology
 โครงการวิจัยทางชีววิทยา
3 (2-3-4)
4022501 Basic Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (2-2-5)
4032201 Botany
 พฤกษศาสตร์
3 (2-3-5)
4033801 Statistics for Biology
 สถิติทางชีววิทยา
3 (3-0-6)
4031001 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาเอก เลือก แขนงวิชาชีววิทยา    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4034906  
 พันธุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
4034001 Developmental Biology
 ชีววิทยาของการเจริญ
3 (2-3-4)
4033605 Diversity of living organisms
 ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต
3 (2-3-4)
4033705  
 นิเวศวิทยาของมนุษย์
3 (2-3-5)
4034911 Fundamentals for Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
3 (2-3-5)
4033403  
 พันธุศาสตร์ประชากร
3 (2-3-5)
4033903 Introductory Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
3 (2-3-5)
4032001 Techniques in Biology
 เทคนิคทางชีววิทยา
3 (2-3-4)
4033902 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-3-4)
4032901  
 การควบคุมโดยชีววิธี
3 (3-0-6)
4034909  
 การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
3 (2-3-5)
4033002  
 ไบรโอโลยี
3 (2-3-4)
4032107 Phycology
 สาหร่ายวิทยา
3 (2-3-4)
4033302 Entomology
 กีฏวิทยา
3 (2-3-4)
4034402  
 พันธุศาสตร์มนุษย์
3 (2-3-5)
4034701  
 ชลธารวิทยา
2 (2-0-4)
4032002  
 วิทยาเอ็มบริโอ
3 (2-3-4)
4033305 Survey and Collection Local Plants
 การสำรวจและการเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น
2 (1-3-2)
4032103 Microbiology Lab
 ปฎิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-3-3)
4034002  
 ชีววิทยาของมลพิษ
2 (1-3-3)
 3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4033802 Field Experience in Biology l
 ฝึกประสบการณ์ชีววิทยา 1
1 (0-1-90)
4033803 Field Experience in Biology ll
 ฝึกประสบการณ์ชีววิทยา 2
4 (0-0-360)
 4 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3562306 Organization Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
3563404 Personnel Development and Training
 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
3 (3-0-6)
3561204 Introduction to Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
3541101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
3511301 Office Management
 การบริหารงานสำนักงาน
3 (3-0-6)
3561301 Introduction to Administration
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
3 (3-0-0)
3561102 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
3562307 Production Management
 การบริหารการผลิต
3 (3-0-6)
3561101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
3591105  General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
 5 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117