ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 533120041-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาบังคับ    100 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาบังคับ    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4091201 Principles of Mathematics
 หลักการคณิตศาสตร์
3 (3-0-0)
4091401 Calculus and Analytic Geometry 1
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 (3-0-0)
4092601 Linear Algebra for Applied Statistics 1
 พีชคณิตเชิงเส้น1
3 (3-0-0)
4094404 Mathematical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-0)
4112202 Mathematical Statistics 1
 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-0)
4093301 Abstract Algebra 1
 พีชคณิตนามธรรม 1
3 (3-0-0)
4093402 Ordinary Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
4092401 Calculus and Analysis Geometry 2
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
3 (3-0-0)
4093401 Calculs and Analytic Geometry 3
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3
3 (3-0-0)
4111101 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเลือก    48 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเลือก ก.    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4022101 General Chemistry II
 เคมีทั่วไป 2
3 (2-2-0)
4011303 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-0)
4031101 General Biology I
 ชีววิทยาทั่วไป 1
3 (2-3-0)
4031102  
 ชีววิทยาทั่วไป 2
3 (2-3-0)
4021105 Chemistry I
 เคมี 1
3 (3-0-6)
4011306 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-0)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก ข.    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4094402 Advanced Calculus
 แคลคูลัสชั้นสูง
3 (3-0-6)
4094901 Seminar in Mathematics
 สัมมนาคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
4093303 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3 (3-0-6)
4093605  
 คณิตศาสตร์ประกันภัย
3 (3-0-6)
4121202 Computer Programming Language I
 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-0)
4122502 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1
3 (2-2-5)
4123702 Data Communication System
 ระบบการสื่อสารข้อมูล
3 (2-2-0)
4093606  
 ทฤษฎีเกม
3 (3-0-0)
4113408  
 วิธีการทำสำมะโนและการสำรวจเบื้องต้น
3 (3-0-0)
4094401 Partial Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3 (3-0-6)
4094505 Topology
 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3 (3-0-0)
4112101 Statistical Analysis 1
 สถิติวิเคราะห์ 1
3 (3-0-0)
4112203 Mathematical Statistics
 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
4094902 Personalized education
 การศึกษาส่วนบุคคล
3 (3-0-0)
4093101 History of Mathematics
 ประวัติคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
4093501 Foundation of Geometry
 รากฐานเรขาคณิต
3 (3-0-6)
4113304 Sampling techniques
 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
3 (3-0-0)
4123201 Data Base Management System
 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-0)
4093302 Modelling and Simulation
 การสร้างต้นแบบและการจำลองสถานการณ์
3 (3-0-0)
4094603  
 ทฤษฎีรหัส
3 (3-0-0)
4094605  
 ทฤษฎีการควบคุม
3 (3-0-0)
4094606  
 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง
3 (3-0-0)
4094301 Abstract Algebra 2
 พีชคณิตนามธรรม 2
3 (3-0-6)
4114203 Theory of Decisions
 ทฤษฎีการตัดสินใจ
3 (3-0-0)
4094410 Complex Analysis 1
 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 1
3 (3-0-0)
4094411  
 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 2
3 (3-0-0)
4093608  
 ทฤษฎีดอกเบี้ย
3 (3-0-6)
4113311  
 อนุกรมเวลาและเลขดัชนี
3 (3-0-0)
4094201 Theory of numbers
 ทฤษฎีจำนวน
3 (3-0-0)
4094407 Numerical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
4113302 Nonparametric Statistics
 สถิตินอนพาราเมตริก
3 (3-0-6)
4121401 Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการ 1
3 (2-2-0)
4121201 Data Processing and File Processing
 การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล
3 (2-2-5)
4123601 Programming Application for Stat. and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3 (2-2-0)
4113504  
 การวิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น
3 (3-0-0)
4094604  
 ทฤษฎีออพติไมเซซั่นและการประยุกต์
3 (3-0-0)
4094408 Real Analysis 1
 การวิเคราะห์จำนวนจริง 1
3 (3-0-0)
4094504 Theory of Graph
 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
3 (3-0-0)
4113301 Regression Analysis
 การวิเคราะห์การถดถอย
3 (3-0-0)
4093604 Linear Programming
 กำหนดการเชิงเส้น
3 (3-0-6)
4114308  
 วิธีวิจัยเบื้องต้น
3 (3-0-0)
4121103 Computer Programming and Algorithm
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม
3 (2-2-5)
4094409 Real Analysis 2
 การวิเคราะห์จำนวนจริง 2
3 (3-0-0)
4094501  
 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค
3 (3-0-6)
4094503  
 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-0)
4114301 Statistical Quality Control
 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3 (3-0-0)
4113305 Experimental Design 1
 แผนแบบการทดลอง 1
3 (3-0-0)
4114901 Seminar in Statistics
 สัมมนาเกี่ยวกับสถิติ
3 (3-0-0)
4112102 Statistical Analysis 2
 สถิติวิเคราะห์ 2
3 (3-0-0)
4113306 Experimental Design 2
 แผนแบบการทดลอง 2
3 (3-0-0)
4114902  
 โครงการพิเศษ
3 (3-0-0)
4093201 Set Theory
 ทฤษฎีเซต
3 (3-0-0)
4123612 Computer Assisted Instruction
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3 (2-2-0)
4123608 Computer Application for Science and Mathematics
 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 (2-2-4)
4122202 Data Structure
 โครงสร้างข้อมูล
3 (2-2-0)
4093607  
 คณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-0)
4092602 Linear Algebra for Applied Statistics 2
 พีชคณิตเชิงเส้น 2
3 (3-0-6)
4094502  
 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
3 (3-0-6)
 3 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3591105  General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
3561101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-0)
3561204 Introduction to Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-0)
 4 กลุ่มวิชาวิทยาการการจัดการเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3542402 Marketing Communication
 การสื่อสารทางการตลาด
3 (3-0-0)
3562402 Human Resource Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-0)
3532201  
 ภาษีอากรธุรกิจ
3 (3-0-0)
3562404 Efficiency Development
 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
3 (3-0-0)
3581101 Insurance
 การประกันภัย
3 (3-0-0)
 5 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4094801 Math Prep Practice
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
2 (0-2-90)
4094802 Field Experience in Mathematics
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
5 (0-0-350)
 6 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117