ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 ภาควิชา : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 533120051-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
 2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    107 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    60 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4064409 Land Use Planning
 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3 (2-2-0)
4011306 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-0)
4063420 Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
3 (3-0-0)
4031002 Biology Laboratory l
 ปฎิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-1)
4063105 Energy and Environment
 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4031001 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
4064201 Environmental Microbiology
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4031003 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
4092603 Applied Mathematics
 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-0)
4022101 General Chemistry II
 เคมีทั่วไป 2
3 (2-2-0)
4064901 Seminar
 สัมนาสิ่งแวดล้อม
1 (0-2-0)
4064412 Map for Natural Resource Management
 การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2 (1-2-0)
4063407 Environmental Analysis and Impact assessment
 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4063404 Environmental Law
 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-0)
4011602 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)
4021101 General Chemistry I
 เคมีทั่วไป 1
3 (2-2-0)
4011305 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
4063201 Environmental Pollution
 มลพิษสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4033701 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-3-4)
4113407 Statics and Research Foundation
 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
3 (3-0-0)
4011601 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
4031004 Biology Laboratory ll
 ปฏิบัติการชีววิทยา2
1 (0-3-3)
4064902 Special Problem
 การวิจัยสิ่งแวดล้อม
3 (0-6-0)
2541101 Physical Geography
 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3 (2-2-0)
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา บังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4063402 Principles of Natural Rescurces Management
 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-0)
4062302  
 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
3 (3-0-0)
4064407  
 การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4071402 Epidemiology
 วิทยาการระบาด
2 (2-0-0)
4061102 Human Ecology
 นิเวศวิทยามนุษย์
3 (2-2-0)
5563703 Environmental Sanitation
 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-0)
4064406 Environmental Health Appoach
 หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4064403  
 เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย
3 (2-2-0)
4062205  
 สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
2542402 Introduction to Remote Sensing
 การสำรวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
3 (2-2-0)
4071301 Principles and Methods of Health Education
 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
2 (2-0-0)
4063205 Chemical Analysis of Pollutants
 เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
3 (2-2-0)
4062202 Environmental Toxicology
 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4063415  
 การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4064410  
 การวางผังเมืองและผังภาค
3 (2-2-0)
4062402 Pollution Control
 การควบคุมมลพิษ
3 (2-2-0)
4063414  
 เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
 2.3 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4061202 Water Pollution
 มลพิษทางน้ำ
3 (2-2-0)
4064204 Diseases in Occupation
 โรคจากการประกอบอาชีพ
2 (2-0-0)
4063409 Industrial Safety
 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2 (1-2-0)
4072319  
 อาชีวอนามัย
2 (2-0-0)
4063414  
 เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4064403  
 เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย
3 (2-2-0)
2542102  
 อุทกวิทยา
3 (3-0-0)
4061103 Human Ecology
 นิเวศวิทยาเขตร้อย
3 (2-2-0)
4061203  
 มลพิษทางเสียง
2 (1-2-0)
4062105  
 นิเวศวิทยาน้ำกร่อย
3 (2-2-0)
4062106  
 นิเวศวิทยาทะเลสาบ
3 (2-2-0)
4062107  
 นิเวศวิทยาสัตว์หน้าดิน
3 (2-2-0)
4063405  
 กฎหมายทางทะเล
2 (2-0-0)
4064102  
 นิเวศวิทยาพรรณไม้น้ำ
3 (2-2-0)
4064103  
 นิเวศวิทยาประยุกต์
3 (2-2-0)
4073501  
 พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข
2 (2-0-0)
4062204 Environmental Chemistry
 เคมีสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4032401 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-0)
4032601 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-3-0)
4073605 Biostatistics
 ชีวสถิติสาธารณสุข
2 (2-0-0)
4061201 Air Pollution
 มลพิษทางอากาศ
2 (1-2-0)
4063410 Industrial Hygine
 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
2 (2-0-0)
4061101 Environmental Science Foundation
 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4062202 Environmental Toxicology
 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4071301 Principles and Methods of Health Education
 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
2 (2-0-0)
5013201  
 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3 (2-2-0)
4064407  
 การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4063402 Principles of Natural Rescurces Management
 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-0)
4064410  
 การวางผังเมืองและผังภาค
3 (2-2-0)
4034101  
 นิเวศวิทยาของพืช
3 (2-3-0)
4062102  
 นิเวศวิทยาป่าชายเลน
3 (2-2-0)
4062103  
 นิเวศวิทยาของดิน
3 (2-2-0)
4063104  
 นิเวศวิทยาของสัตว์
3 (2-2-0)
4063202  
 การเป็นพิษของอาหาร
2 (1-2-0)
4063413  
 เทคโนโลยีทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
2 (1-2-0)
4064401  
 การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-0)
4063408 Solid Wastes and Disposal
 การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3 (2-2-0)
4052101 General Geology
 ธรณีวิทยาทั่วไป
2 (1-2-0)
4063208 Water Pollutants and Analysis
 สารมลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์
3 (2-2-0)
4062108 Principles of Aquatic Ecology
 หลักนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
3 (2-2-0)
4061301  
 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น
2 (2-0-0)
4061503  
 ทรัพยากรป่าชายเลนและการจัดการ
3 (3-0-0)
4062104  
 นิเวศวิทยาชายฝั่ง
3 (2-2-0)
4062109  
 สมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4062206  
 สารเคมีที่เป็นพิษในสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4063401  
 การอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
2 (2-0-0)
4063411  
 การสุขาภิบาลในอาคาร
2 (0-0-0)
4063417  
 หลักการจัดการลุ่มน้ำ
3 (2-2-0)
4064202  
 ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม
2 (1-2-0)
4064203  
 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน
2 (1-2-0)
4064205  
 สภาวะแวดล้อมเชิงฟิสิกส์
3 (3-0-0)
4064402  
 พื้นฐานทางวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4064411  
 เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ
3 (2-2-0)
4064413  
 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการทรัพยากร
3 (2-2-0)
4062402 Pollution Control
 การควบคุมมลพิษ
3 (2-2-0)
4063412 Industrial Sanitation
 การสุขาภิบาลในโรงงาน
3 (2-2-0)
4061502  
 ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ
3 (3-0-0)
4062503 Recreation Resources and Management
 ทรัพยากรน้ำและการจัดการ
3 (3-0-0)
5013301 Soil and Water Conservation
 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
3 (2-2-0)
4063415  
 การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4062405  
 การสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้
3 (2-2-0)
4062407  
 แร่ธาตุ พลังงานและการอนุรักษ์
2 (2-0-0)
4062502  
 ทรัพยากรทุ่งหญ้าและการจัดการ
3 (3-0-0)
4063418  
 พื้นฐานทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ
3 (2-2-0)
4064404  
 การดูแลและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
3 (2-2-0)
4072311  
 สุขภาพผู้บริโภค
2 (2-0-0)
4064406 Environmental Health Appoach
 หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4063206 Water and Waste Water Analysis 1
 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1
3 (2-2-0)
2542402 Introduction to Remote Sensing
 การสำรวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
3 (2-2-0)
4061401  
 สัตว์ป่าและการอนุรักษ์
2 (2-0-0)
4061402  
 ป่าไม้และการอนุรักษ์
2 (2-0-0)
4061505  
 ทรัพยากรปะการังและการจัดการ
3 (3-0-0)
4063203  
 จุลชีววิทยาทางทะเล
3 (2-2-0)
4063204  
 สารฆ่าแมลง
2 (2-0-0)
4074909  
 การวิจัยทางสาธารณสุข
3 (3-0-0)
4061102 Human Ecology
 นิเวศวิทยามนุษย์
3 (2-2-0)
4053301 Meteorology 1
 อุตุนิยมวิทยา 1
3 (3-0-0)
4064201 Environmental Microbiology
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4071402 Epidemiology
 วิทยาการระบาด
2 (2-0-0)
2542301 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
3 (2-2-0)
4064405 Treatment of Wastewaterof
 การบำบัดน้ำทิ้งจากชุมชน
3 (2-2-0)
4062205  
 สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4061504  
 ทรัพยากรประมงและการจัดการ
3 (3-0-0)
4062101  
 นิเวศวิทยาป่าไม้
3 (2-2-0)
4062201  
 การทำลายป่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
4062203  
 พิษวิทยาด้านอนามัย
3 (2-2-0)
4062406  
 กีฏวิทยาสุขาภิบาลและการควบคุมสัตว์แทะ
2 (2-0-0)
4063207 Water and Waste Water Analysis 2
 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 2
2 (1-2-0)
4013403 Nuclear Physics 1
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
3 (3-0-6)
4033103 Taxonomy
 อนุกรมวิธาน
3 (2-3-0)
4062404 Industrial Waste Water and Control
 น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุม
2 (1-2-0)
5011101 Introduction to Soil Science
 ปฐพีวิทยา
3 (2-2-0)
4061204  
 มลพิษทางดิน
3 (2-2-0)
4062504  
 ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ
3 (3-0-0)
4063103  
 นิเวศวิทยาทุ่งหญ้า
3 (2-2-0)
4063416  
 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
2 (1-2-0)
4063419  
 การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
2 (1-2-0)
4064408  
 แบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
4062207  
 วัตถุมีพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-0)
4063205 Chemical Analysis of Pollutants
 เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
3 (2-2-0)
5563703 Environmental Sanitation
 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-0)
4022501 Basic Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (2-2-0)
2543404 Geographic Information System
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3 (2-2-0)
4031302 Entomology
 กีฏวิทยา
3 (2-3-5)
4062302  
 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
3 (3-0-0)
4061501  
 ทรัพยากรสัตว์ป่าและการจัดการ
3 (3-0-0)
4062403  
 การควบคุมน้ำโสโครก
3 (2-2-0)
4064414  
 การควบคุมการพังทลายของดิน
3 (2-2-0)
4071202 Food Sanitation
 การสุขาภิบาลอาหาร
3 (3-0-0)
 2.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานครูบังคับ,กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการบังคับ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4063501 Environment and Development
 การจัดการสิ่งแวดล้อม
2 (1-2-0)
3561204 Introduction to Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-0)
4062301 Environmental Economics
 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
3591105 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-0)
2533201 Population Education
 ประชากรศึกษา
3 (3-0-6)
3561101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-0)
 3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4064802 Field Experience in Science Foundation
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5 (0-0-350)
4063801 Preparation Professional Expreience in Science Foundation 3
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2 (0-2-90)
 4 หมวดวิชาเลือกเสรี    10 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117