เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   
  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต   
  ภาควิชา : การจัดการงานช่างและผังเมือง   
  553120571-การจัดการงานช่างและผังเมือง (Construnction and Urban Management)04 2.00
  563120571-การจัดการงานช่างและผังเมือง (Construnction and Urban Management)1374 2.00
  573120571-การจัดการงานช่างและผังเมือง (Construnction and Urban Management)1374 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า   
  553120521-เทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)1374 2.00
  563120521-เทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)1374 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีก่อสร้างและโยธา)   
  553120551-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีโยธา) (Industrial Technology)04 2.00
  563120551-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้างและโยธา) (Industrial Technology)04 2.00
  573120551-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้างและโยธา) (Industrial Technology)04 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)   
  553120541-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (Industrial Technology)04 2.00
  573120541-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (Industrial Technology)1384 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีพลังงาน)   
  553120531-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีพลังงาน) (Industrial Technology)04 2.00
  563120531-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีพลังงาน) (Industrial Technology)04 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)   
  553120561-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (Industrial Technology)04 2.00
  573120561-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (Industrial Technology)04 2.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : คณิตศาสตร์   
  533120041-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1434 2.00
  563120041-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1284 2.00
  613120041-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1284 2.00
  663120041-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1264 2.00
  ภาควิชา : เคมี   
  533120011-เคมี (Chemistry)1344 2.00
  553120011-เคมี (Chemistry)1404 2.00
  563120011-เคมี (Chemistry)1404 2.00
  6031200111-เคมี (Chemistry)1424 2.00
  6031200112-เคมี (Chemistry) (แผน สหกิจ)1424 2.00
  6131200111-เคมี (Chemistry)1394 2.00
  6131200112-เคมี (Chemistry) (แผน สหกิจ)1394 2.00
  653120011-เคมี (Chemistry)1324 2.00
  ภาควิชา : ชีววิทยา   
  533120021-ชีววิทยา (Biology)1374 2.00
  543120021-ชีววิทยา (Biology)1354 2.00
  563120021-ชีววิทยา (Biology)1354 2.00
  603120021-ชีววิทยา (Biology)1394 2.00
  613120021-ชีววิทยา (Biology)1364 2.00
  653120021-ชีววิทยา (Biology)1294 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์   
  543120261-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Product Design Technology)1334 2.00
  563120261-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Product Design Technology)1334 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ   
  583120611-เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)04 2.00
  593120611-เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)1364 2.00
  613120611-เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)304 2.00
  633120611-เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร WIL) () (แผน หลักสูตร WIL)1264 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   
  633120621-เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (หลักสูตร WIL) () (แผน หลักสูตร WIL)1334 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ก่อสร้าง)   
  533120221-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง) (Industrial Technology)1304 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)   
  533120241-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) (Industrial Management)1304 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)   
  533120211-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) (Industrial Electrical Technology)1304 2.00
  ภาควิชา : ฟิสิกส์   
  533120031-ฟิสิกส์ (Physics)1434 2.00
  543120031-ฟิสิกส์ (Physics)1374 2.00
  563120031-ฟิสิกส์ (Physics)1374 2.00
  603120031-ฟิสิกส์ (Physics)1404 2.00
  613120031-ฟิสิกส์ (Physics)1374 2.00
  653120031-ฟิสิกส์ (Physics)1304 2.00
  ภาควิชา : ฟิสิกส์ประยุกต์   
  553120271-ฟิสิกส์ประยุกต์ (Applied Physics)04 2.00
  563120271-ฟิสิกส์ประยุกต์ (Applied Physics)1474 2.00
  583120271-ฟิสิกส์ประยุกต์ (Applied Physics)1474 2.00
  613120271-ฟิสิกส์ประยุกต์ (Applied Physics)1444 2.00
  ภาควิชา : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   
  553120281-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)04 2.00
  563120281-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)1324 2.00
  ภาควิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์   
  533120101-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)1434 2.00
  563120101-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Sciences)1324 2.00
  583120101-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)04 2.00
  593120101-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)1304 2.00
  613120101-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)1274 2.00
  643120101-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)1334 2.00
  ภาควิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
  533120051-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)1504 2.00
  543120051-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)1384 2.00
  563120051-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)1384 2.00
  603120051-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)1374 2.00
  613120051-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)1344 2.00
  65312005-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ()1324 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์   
  553120291-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)1274 2.00
  563120291-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)1244 2.00
  ภาควิชา : สถิติศาสตร์ประยุกต์   
  563120131-สถิติศาสตร์ประยุกต์ (Applied Statistics)1384 2.00
  613120131-สถิติศาสตร์ประยุกต์ (Applied Statistics)1344 2.00
  663120131-สถิติศาสตร์ประยุกต์ (Applied Statistics)1294 2.00
  ภาควิชา : สาธารณสุขชุมชน   
  533120111-สาธารณสุขชุมชน (Community Health)1364 2.00
  563120111-สาธารณสุขชุมชน (Community Public Health)1364 2.00
  573120111-สาธารณสุขชุมชน (Community Health)1394 2.00
  603120111-สาธารณสุขชุมชน (Community Public Health)1394 2.00
  613120111-สาธารณสุขชุมชน (Community Public Health)1364 2.00
  ภาควิชา : สาธารณสุขชุมชน   
  653120141-สาธารณสุขชุมชน (Community Public Health)1364 2.00
  ภาควิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
  533120251-ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Product Design)1454 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ   
  633120641-วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (หลักสูตร WIL) () (แผน หลักสูตร WIL)1354 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง   
  633120631-วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตร WIL) () (แผน หลักสูตร WIL)1304 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคปกติ   
  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต   
  ภาควิชา : การจัดการงานช่างและผังเมือง   
  563320571-การจัดการงานช่างและผังเมือง (Construnction and Urban Management)04 2.00
  573320571-การจัดการงานช่างและผังเมือง (Construnction and Urban Management)04 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า   
  563320521-เทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)1374 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีก่อสร้างและโยธา)   
  563320551-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้างและโยธา) (Industrial Technology)04 2.00
  573320551-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้างและโยธา) (Industrial Technology)04 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)   
  573320541-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (Industrial Technology)04 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีพลังงาน)   
  563320531-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีพลังงาน) (Industrial Technology)04 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)   
  573320561-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (Industrial Technology)04 2.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์   
  543320261-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Computer Technology Production Design)1334 2.00
  563320261-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Product Design Technology)04 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ก่อสร้าง)   
  533320221-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง) (Industrial Technology)1304 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)   
  533320241-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) (Industrial Management)1304 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีวัสดุ)   
  533320231-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีวัสดุ) (Industrial Technology)04 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)   
  533320211-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) (Industrial Electrical Technology)1304 2.00
  ภาควิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์   
  533320101-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)1434 2.00
  ภาควิชา : สาธารณสุขชุมชน   
  533320111-สาธารณสุขชุมชน (Community Health)1364 2.00
  ภาควิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
  533320251-ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Product Design)1454 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ   
  633320641-วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (หลักสูตร WIL) ()04 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง   
  633320631-วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตร WIL) ()04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.   
  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต   
  ภาควิชา : การจัดการงานช่างและผังเมือง   
  573520572-การจัดการงานช่างและผังเมือง (Construnction and Urban Management)1374 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
  543520502-เทคโนโลยี (Technology)04 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า   
  553520522-เทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)04 2.00
  563520522-เทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)04 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีก่อสร้างและโยธา)   
  573520552-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและโยธา) (Industrial Technology)04 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)   
  573520542-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต) (Industrial Technology)04 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)   
  573520562-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (Industrial Technology)04 2.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : คณิตศาสตร์   
  533520042-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1434 2.00
  563520042-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1284 2.00
  613520042-คณิตศาสตร์ (Mathematics)04 2.00
  ภาควิชา : เคมี   
  553520012-เคมี (Chemistry)04 2.00
  563520012-เคมี (Chemistry)1404 2.00
  603520012-เคมี (Chemistry)04 2.00
  ภาควิชา : ชีววิทยา   
  553520022-ชีววิทยา (Biology)04 2.00
  563520022-ชีววิทยา (Biology)1354 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์   
  553520262-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Product Design Technology)04 2.00
  563520262-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Product Design Technology)04 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ก่อสร้าง)   
  553520222-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง) (Industrial Technology)04 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)   
  553520242-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) (Industrial Management)04 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)   
  533520212-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) (Industrial Electrical Technology)1304 2.00
  ภาควิชา : ฟิสิกส์   
  553520032-ฟิสิกส์ (Physics)04 2.00
  563520032-ฟิสิกส์ (Physics)1374 2.00
  ภาควิชา : ฟิสิกส์ประยุกต์   
  563520272-ฟิสิกส์ประยุกต์ (Applied Physics)1474 2.00
  ภาควิชา : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   
  563520282-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)1324 2.00
  ภาควิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์   
  533520102-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)1434 2.00
  563520102-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)1324 2.00
  593520102-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)04 2.00
  613520102-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)04 2.00
  ภาควิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
  553520052-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)04 2.00
  563520052-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)1534 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์   
  553520292-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)04 2.00
  563520292-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)04 2.00
  ภาควิชา : สถิติศาสตร์ประยุกต์   
  563520132-สถิติศาสตร์ประยุกต์ (Applied Statistics)1384 2.00
  613520132-สถิติศาสตร์ประยุกต์ (Applied Statistics)04 2.00
  ภาควิชา : สาธารณสุขชุมชน   
  533520112-สาธารณสุขชุมชน (Community Health)1364 2.00
  563520112-สาธารณสุขชุมชน (Community Public Health)1364 2.00
  573520112-สาธารณสุขชุมชน (Community Public Health)1394 2.00
  603520112-สาธารณสุขชุมชน (Community Public Health)1393 2.00
  ภาควิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
  553520252-ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Product Design)04 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี(แขนงวิชาการจัดการความปลอดภัย)   
  543520382-การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แขนงวิชาการจัดการความปลอดภัย) (Engineering and Technology Management)04 2.00
  ภาควิชา : การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี(แขนงวิชาการจัดการคุณภาพ)   
  543520392-การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แขนงวิชาการจัดการคุณภาพ) (Engineering and Technology Management)04 2.00
  ภาควิชา : การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี(แขนงวิชาการจัดการผลิต)   
  543520352-การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แขนงวิชาการจัดการผลิต) (Engineering Management and Technology (Manggement of Production))04 2.00
  ภาควิชา : การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี(แขนงวิชาการจัดการพลังงาน)   
  543520372-การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แขนงวิชาการจัดการพลังงาน) (Engineering and Technology Management)04 2.00
  ภาควิชา : การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)   
  543520342-การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์) (Engineering and Logistics Management)04 2.00
  ภาควิชา : การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี(แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)   
  543520362-การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) (Engineering and Technology Management)04 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   
  633520622-เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (หลักสูตร WIL) ()1034 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต)   
  553520422-วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) (Management Engineering)04 2.00
  563520422-วิศวกรรมการจัดการ (แขนงการจัดการการผลิต) (Management Engineering)04 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์)   
  553520442-วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) (Management Engineering)04 2.00
  563520442-วิศวกรรมการจัดการ (แขนงการจัดการโลจิสติกส์) (Management Engineering)04 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)   
  553520432-วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) (Management Engineering)04 2.00
  563520432-วิศวกรรมการจัดการ (แขนงการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) (Management Engineering)04 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
  563520412-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)04 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
  533520312-วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Engineering)1434 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ   
  633520642-วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (หลักสูตร WIL) () (แผน หลักสูตร WIL)1354 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง   
  633520632-วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตร WIL) () (แผน หลักสูตร WIL)1304 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมระบบอาคาร   
  573520592-วิศวกรรมระบบอาคาร (Building System Engineering)04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป.   
  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต   
  ภาควิชา : การจัดการงานช่างและผังเมือง   
  573720572-การจัดการงานช่างและผังเมือง (Construnction and Urban Management)1372 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า   
  563720522-เทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)1372 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีก่อสร้างและโยธา)   
  573720552-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้างและโยธา) (Industrial Technology)02 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)   
  573720542-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (Industrial Technology)02 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)   
  573720562-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (Industrial Technology)02 2.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์   
  553720262-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Product Design Technology)02 2.00
  563720262-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Product Design Technology)02 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ก่อสร้าง)   
  533720222-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง) (Industrial Technology (Construction Technology))1302 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)   
  533720242-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) (Industrial Technology (Industrial Management Technology))1302 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)   
  533720212-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) (Industrial Technology (Industrial Electrical Technology))1302 2.00
  ภาควิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์   
  533720102-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)1432 2.00
  ภาควิชา : สาธารณสุขชุมชน   
  543720112-สาธารณสุขชุมชน (Community Health)1362 2.00
  ภาควิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
  543720252-ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Product Design)02 2.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี(แขนงวิชาการจัดการความปลอดภัย)   
  543720382-การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แขนงวิชาการจัดการความปลอดภัย) (Engineering and Technology Management)02 2.00
  ภาควิชา : การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี(แขนงวิชาการจัดการคุณภาพ)   
  543720392-การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แขนงวิชาการจัดการคุณภาพ) (Engineering and Technology Management)02 2.00
  ภาควิชา : การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี(แขนงวิชาการจัดการผลิต)   
  543720352-การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แขนงวิชาการจัดการผลิต) (Engineering Management and Technology (Manggement of Production))02 2.00
  ภาควิชา : การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี(แขนงวิชาการจัดการพลังงาน)   
  543720372-การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แขนงวิชาการจัดการพลังงาน) (Engineering and Technology Management)02 2.00
  ภาควิชา : การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)   
  543720342-การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์) (Engineering and Logistics Management)02 2.00
  ภาควิชา : การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี(แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)   
  543720362-การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) (Engineering and Technology Management)02 2.00
  ภาควิชา : การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี(แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม)   
  543720402-การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม) (Engineering and Technology Management)02 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   
  633720622-เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (หลักสูตร WIL) ()04 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต)   
  553720422-วิศวกรรมการจัดการ (แขนงการจัดการการผลิต) (Management Engineering)02 2.00
  563720422-วิศวกรรมการจัดการ (แขนงการจัดการการผลิต) (Management Engineering)02 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์)   
  553720442-วิศวกรรมการจัดการ (แขนงการจัดการโลจิสติกส์) (Management Engineering)02 2.00
  563720442-วิศวกรรมการจัดการ (แขนงการจัดการโลจิสติกส์) (Management Engineering)02 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)   
  553720432-วิศวกรรมการจัดการ (แขนงการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) (Management Engineering)02 2.00
  563720432-วิศวกรรมการจัดการ (แขนงการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) (Management Engineering)02 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
  553720312-วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Engineering)02 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ   
  633720642-วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (หลักสูตร WIL) ()04 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง   
  633720632-วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตร WIL) ()04 2.00
  ภาควิชา : วิศวกรรมระบบอาคาร   
  583720592-วิศวกรรมระบบอาคาร (Building System Engineering)02 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : คณิตศาสตร์   
  533820041-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1434 2.00
  ภาควิชา : เคมี   
  533820011-เคมี (Chemistry)1344 2.00
  ภาควิชา : ชีววิทยา   
  533820021-ชีววิทยา (Biology)1374 2.00
  ภาควิชา : ฟิสิกส์   
  533820031-ฟิสิกส์ (Physics)1494 2.00
  ภาควิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์   
  533820101-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)1434 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาค กศ.บป.   
  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต   
  ภาควิชา : เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง   
  544720512-เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง (Technology Construction Management)1012 2.00
  574720512-เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง (Technology Construction Management)1012 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
  554720502-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)832 2.00
  564720502-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)942 2.00
  614720502-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)783 2.00
  664720501-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)792 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า   
  554720522-เทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)1372 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ   
  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต   
  ภาควิชา : เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง   
  554820511-เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง (Technology Construction Management)842 2.00
  564820511-เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง (Technology Construction Management)1012 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
  554820501-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)1002 2.00
  564820501-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)1002 2.00
  614820501-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)782 2.00
  664820501-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)792 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า   
  554820521-เทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)1372 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีก่อสร้างและโยธา)   
  554820551-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีโยธา) (Industrial Technology)02 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)   
  554820541-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (Industrial Technology)02 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีพลังงาน)   
  554820531-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีพลังงาน) (Industrial Technology)02 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)   
  554820561-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (Industrial Technology)02 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ   
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
  ภาควิชา : เคมีศึกษา   
  568020061-เคมีศึกษา (Chemistry Education) (แผน ก)02 3.00
  618020061-เคมีศึกษา (Chemistry Education) (แผน ก)482 3.00
  ภาควิชา : ชีววิทยาศึกษา   
  568020071-ชีววิทยาศึกษา (Biology Education)502 3.00
  618020071-ชีววิทยาศึกษา (Biology Education) (แผน ก)02 3.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา   
  668020651-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (Information and Communication Technology for Education) (แผน ก)02 3.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
  ภาควิชา : การจัดการงานวิศวกรรม (แขนงการจัดการงานอุตสาหกรรม)   
  568020451-การจัดการงานวิศวกรรม (แขนงการจัดการงานอุตสาหกรรม) (Engineering Management)02 3.00
  ภาควิชา : การจัดการงานวิศวกรรม (แขนงการจัดการบริหารงานก่อสร้าง)   
  568020461-การจัดการงานวิศวกรรม (แขนงการจัดการบริหารงานก่อสร้าง) (Engineering Management)02 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
  ภาควิชา : เคมีศึกษา   
  538120067-เคมีศึกษา (Chemical Education)482 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ   
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
  548220067-เคมีศึกษา (Chemical Education)02 3.00
  568220067-เคมีศึกษา (Chemical Education)482 3.00
  618220067-เคมีศึกษา (Chemistry Education) (แผน ก.2)382 3.00
  ภาควิชา : ชีววิทยาศึกษา   
  568220077-ชีววิทยาศึกษา (Biology Education)502 3.00
  618220077-ชีววิทยาศึกษา (Biology Education) (แผน ก)362 3.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา   
  668220657-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (Information and Communication Technology for Education) (แผน ก)02 3.00
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
  ภาควิชา : การจัดการงานวิศวกรรม (แขนงการจัดการงานอุตสาหกรรม)   
  568220457-การจัดการงานวิศวกรรม (แขนงการจัดการงานอุตสาหกรรม) (Engineering Management)422 3.00
  ภาควิชา : การจัดการงานวิศวกรรม (แขนงการจัดการบริหารงานก่อสร้าง)   
  568220467-การจัดการงานวิศวกรรม (แขนงการจัดการบริหารงานก่อสร้าง) (Engineering Management)422 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ สควค.   
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
  ภาควิชา : เคมีศึกษา   
  578520061-เคมีศึกษา (Chemical Education) (แผน สค.วค.)02 2.00
  618520061-เคมีศึกษา (Chemistry Education)382 3.00
  ภาควิชา : ชีววิทยาศึกษา   
  568520071-ชีววิทยาศึกษา (Biology Education) (แผน สค.วค.)02 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ สควค.   
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
  ภาควิชา : เคมีศึกษา   
  568620067-เคมีศึกษา (Chemical Education) (แผน สค.วค.)422 3.00
  ภาควิชา : ชีววิทยาศึกษา   
  568620077-ชีววิทยาศึกษา (Biology Education) (แผน สค.วค.)502 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ   
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
  ภาควิชา : เคมี   
  569020011-เคมี (Chemistry)03 3.00
  ภาควิชา : เคมีศึกษา   
  579020061-เคมีศึกษา (Chemistry Education) (แผน 2.1)03 3.00
  619020061-เคมีศึกษา (Chemistry Education) (แผน 2.1)03 3.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา   
  649020651-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (Information and Communication Technology for Education)03 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคสมทบ   
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
  ภาควิชา : เคมี   
  569220017-เคมี (Chemistry)513 2.00
  ภาควิชา : เคมีศึกษา   
  579220067-เคมีศึกษา (Chemistry Education)513 2.00
  619220067-เคมีศึกษา (Chemistry Education) (แผน 2.1)03 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา   
  649220657-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (Information and Communication Technology for Education)03 3.00
  ระดับการศึกษา : :-   
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์   
  1020100159-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Bachelor of Science Program in Computer Science)0 2.00
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117