เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   
  หลักสูตร : การจัดการการกีฬา   
  583110291-การจัดการการกีฬา (Program in Sports Management)1274 2.00
  613110291-การจัดการการกีฬา (Program in Sports Management)1244 2.00
  633110291-การจัดการการกีฬา (Program in Sports Management)1264 2.00
  643110291-การจัดการการกีฬา (Program in Sports Management)1264 2.00
  หลักสูตร : การประถมศึกษา   
  623110311-การประถมศึกษา (Elementary Education)1394 2.00
  หลักสูตร : การศึกษาปฐมวัย   
  623110111-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)1394 2.00
  หลักสูตร : การศึกษาพิเศษและภาษาไทย   
  633110241-การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (Special Education Thai Language Teaching)1605 2.00
  หลักสูตร : การสอนภาษาจีน   
  623110231-การสอนภาษาจีน (Chinese Language Teaching)1394 2.00
  หลักสูตร : คณิตศาสตร์   
  623110041-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1374 2.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  623110081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1394 2.00
  หลักสูตร : เคมี   
  623110051-เคมี (Chemistry)1364 2.00
  หลักสูตร : ชีววิทยา   
  623110061-ชีววิทยา (Biology)1364 2.00
  หลักสูตร : ดนตรีศึกษา   
  623110031-ดนตรีศึกษา (Music Education)1704 2.00
  หลักสูตร : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   
  633110361-เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ()1394 2.00
  หลักสูตร : บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ