เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : การประถมศึกษา   
  623110311-การประถมศึกษา (Elementary Education)1394 2.00
  ภาควิชา : การศึกษาปฐมวัย   
  623110111-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)1394 2.00
  ภาควิชา : การศึกษาพิเศษและภาษาไทย   
  633110241-การศึกษาพิเศษและภาษาไทย (Special Education and Thai Language)1605 2.00
  ภาควิชา : การสอนภาษาจีน   
  623110231-การสอนภาษาจีน (Chinese Language Teaching)1394 2.00
  ภาควิชา : คณิตศาสตร์   
  623110041-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1374 2.00
  ภาควิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  623110081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1394 2.00
  ภาควิชา : เคมี   
  623110051-เคมี (Chemistry)1364 2.00
  ภาควิชา : ชีววิทยา   
  623110061-ชีววิทยา (Biology)1364 2.00
  ภาควิชา : ดนตรีศึกษา   
  623110031-ดนตรีศึกษา (Music Education)1364 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   
  633110361-เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ()1394 2.00
  ภาควิชา : บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ   
  633110221-บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ (Library Education)1565 2.00
  ภาควิชา : พลศึกษา   
  623110341-พลศึกษา (Physical Education and Sports Management)1394 2.00
  ภาควิชา : ฟิสิกส์   
  623110071-ฟิสิกส์ (Physics)1404 2.00
  ภาควิชา : ภาษาไทย   
  623110011-ภาษาไทย (Thai Language)1394 2.00
  ภาควิชา : ภาษาอังกฤษ   
  623110021-ภาษาอังกฤษ (English)1394 2.00
  ภาควิชา : วิทยาศาสตร์   
  623110091-วิทยาศาสตร์ (Science)1394 2.00
  ภาควิชา : ศิลปศึกษา   
  653110381-ศิลปศึกษา ()1394 2.00
  ภาควิชา : สังคมศึกษา   
  623110211-สังคมศึกษา (Social Studies)1394 2.00
  ภาควิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   
  623110251-อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Arts)1384 2.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา   
  583110331-วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)1314 2.00
  613110331-วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)1284 2.00
  623110331-วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)1354 2.00
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : การจัดการการกีฬา   
  583110291-การจัดการการกีฬา (Program in Sports Management)1274 2.00
  613110291-การจัดการการกีฬา (Sports Management)1244 2.00
  633110291-การจัดการการกีฬา (Program in Sports Management)1264 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ   
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : การประถมศึกษา   
  583410311-การประถมศึกษา (Elementary Education)1685 2.00
  613410311-การประถมศึกษา (Elementary Education)1655 2.00
  ภาควิชา : การศึกษาปฐมวัย   
  533410111-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)1635 2.00
  563410111-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)1725 2.00
  573410111-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)1675 2.00
  613410111-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)1645 2.00
  ภาควิชา : การศึกษาพิเศษ   
  533410101-การศึกษาพิเศษ (Special Education)1635 2.00
  ภาควิชา : การศึกษาพิเศษและภาษาไทย   
  573410241-การศึกษาพิเศษและภาษาไทย (Special Education Thai Language Teaching)1755 2.00
  613410241-การศึกษาพิเศษและภาษาไทย (Special Education Thai Language Teaching)1725 2.00
  ภาควิชา : การสอนภาษาจีน   
  573410231-การสอนภาษาจีน (Chinese Language Teaching)1675 2.00
  613410231-การสอนภาษาจีน (Chinese Language Teaching)1645 2.00
  ภาควิชา : คณิตศาสตร์   
  533410041-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1635 2.00
  563410041-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1715 2.00
  573410041-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1675 2.00
  583410041-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1685 2.00
  613410041-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1655 2.00
  ภาควิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  533410081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1675 2.00
  563410081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1705 2.00
  573410081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1675 2.00
  583410081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1695 2.00
  613410081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1665 2.00
  6134100812-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1645 2.00
  ภาควิชา : เคมี   
  533410051-เคมี (Chemistry)1635 2.00
  563410051-เคมี (Chemistry)1705 2.00
  573410051-เคมี (Chemistry)1665 2.00
  613410051-เคมี (Chemistry)1635 2.00
  ภาควิชา : จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  583410321-จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา ()1725 2.00
  613410321-จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา ()1695 2.00
  ภาควิชา : ชีววิทยา   
  533410061-ชีววิทยา (Biology)1635 2.00
  563410061-ชีววิทยา (Biology)1705 2.00
  573410061-ชีววิทยา (Biology)1675 2.00
  613410061-ชีววิทยา (Biology)1645 2.00
  ภาควิชา : ดนตรีศึกษา   
  533410031-ดนตรีศึกษา (Music Education)1545 2.00
  563410031-ดนตรีศึกษา (Music Education)1645 2.00
  573410031-ดนตรีศึกษา (Music Education)1655 2.00
  613410031-ดนตรีศึกษา (Music Education)1625 2.00
  ภาควิชา : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา   
  583410281-เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (Education Technolody and Computer for Education)1695 2.00
  613410281-เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (Education Technolody and Computer for Education)1665 2.00
  ภาควิชา : บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ   
  563410221-บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ (Library Education)1865 2.00
  ภาควิชา : บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ (เลิกใช้)   
  583410271-บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ (Library Education and English)1835 2.00
  613410271-บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ (Library Education and English)1805 2.00
  ภาควิชา : พลศึกษา   
  573410341-พลศึกษา (Physical Education and Sports Management)1675 2.00
  593410341-พลศึกษา (Physical Education and Sports Management)1675 2.00
  613410341-พลศึกษา (Physical Education and Sports Management)1645 2.00
  ภาควิชา : พลศึกษาและการจัดการกีฬา   
  533410121-พลศึกษาและการจัดการกีฬา (Physical Education and Sports Management)1655 2.00
  563410121-พลศึกษาและการจัดการกีฬา (Physical Education and Sports Management)1685 2.00
  ภาควิชา : ฟิสิกส์   
  533410071-ฟิสิกส์ (Physics)1645 2.00
  563410071-ฟิสิกส์ (Physics)1725 2.00
  573410071-ฟิสิกส์ (Physics)1694 2.00
  613410071-ฟิสิกส์ (Physics)1655 2.00
  ภาควิชา : ภาษาไทย   
  533410011-ภาษาไทย (Thai Language)1635 2.00
  563410011-ภาษาไทย (Thai Language)1755 2.00
  573410011-ภาษาไทย (Thai Language)1695 2.00
  613410011-ภาษาไทย (Thai Language)1665 2.00
  ภาควิชา : ภาษาอังกฤษ   
  533410021-ภาษาอังกฤษ (English)1635 2.00
  563410021-ภาษาอังกฤษ (English)1665 2.00
  573410021-ภาษาอังกฤษ (English)1685 2.00
  613410021-ภาษาอังกฤษ (English)1655 2.00
  ภาควิชา : วิทยาศาสตร์   
  533410091-วิทยาศาสตร์ (Science)1635 2.00
  563410091-วิทยาศาสตร์ (Science)1705 2.00
  573410091-วิทยาศาสตร์ (Science)1675 2.00
  613410091-วิทยาศาสตร์ (Science)1645 2.00
  ภาควิชา : สังคมศึกษา   
  563410211-สังคมศึกษา (Socail Studies)1705 2.00
  573410211-สังคมศึกษา (Social Studies)1675 2.00
  613410211-สังคมศึกษา (Social Studies)1645 2.00
  ภาควิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   
  573410251-อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Arts)1675 2.00
  583410251-อุตสาหกรรมศิลป์(ไม่มีเล่มหลักสูตรรองรับ) (Industrial Arts)05 2.00
  613410251-อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Arts)1645 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.   
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา   
  583510332-วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)04 2.00
  613510332-วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)04 2.00
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : การจัดการการกีฬา   
  583510292-การจัดการการกีฬา (Program in Sports Management)04 2.00
  613510292-การจัดการการกีฬา (Program in Sports Management)04 2.00
  633510292-การจัดการการกีฬา (Program in Sports Management)1264 2.00
  643510292-การจัดการการกีฬา (Program in Sports Management)04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.   
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : การศึกษาปฐมวัย   
  533610112-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)1635 2.00
  ภาควิชา : การศึกษาพิเศษ   
  543610102-การศึกษาพิเศษ (Special Education)05 2.00
  ภาควิชา : คณิตศาสตร์   
  543610042-คณิตศาสตร์ (Mathematics)05 2.00
  ภาควิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  533610082-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1675 2.00
  ภาควิชา : พลศึกษาและการจัดการกีฬา   
  543610122-พลศึกษาและการจัดการกีฬา (Physical Education and Sports Management)05 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ   
  หลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง   
  577010261-วิชาชีพครู ()402 2.00
  ภาควิชา : วิชาชีพครู   
  537010141-วิชาชีพครู (Teaching Profession)02 2.00
  5370101411-วิชาชีพครู (Teaching Profession)02 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ   
  หลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  5371101401-วิชาชีพครู (Teaching Profession)301 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคสมทบ   
  หลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ภาควิชา : การบริหารการศึกษา   
  53721010157-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)02 2.00
  ภาควิชา : วิชาชีพครู   
  53721010147-วิชาชีพครู (Teaching Profession)30 2.00
  537210147-วิชาชีพครู (Teaching Profession)302 2.00
  577210147-วิชาชีพครู (Teaching Profession)402 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคสมทบ ภาคค่ำ   
  หลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  537310147-วิชาชีพครู (Teaching Profession)302 2.00
  537310147-วิชาชีพครู (Teaching Profession)0 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ภาคปกติ   
  หลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  567610141-วิชาชีพครู (Teaching Profession)304 2.00
  587610141-วิชาชีพครู (Teaching Profession)04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ   
  หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต   
  ภาควิชา : การบริหารการศึกษา   
  6680101511-การบริหารการศึกษา (Master of Educational Program in Educational Administration) (แผน ก)02 3.00
  6680101512-การบริหารการศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (Master of Educational Program in Educational Administration) (แผน วิชาชีพครู)02 3.00
  ภาควิชา : การบริหารจัดการการศึกษา   
  578010201-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management) (แผน ก)02 3.00
  618010201-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management) (แผน ก)02 3.00
  ภาควิชา : การศึกษาปฐมวัย   
  628010111-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) (แผน ก)02 3.00
  ภาควิชา : คณิตศาสตรศึกษา   
  598010161-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) (แผน ก)02 3.00
  6180101611-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) (แผน 1.2)02 3.00
  6180101612-คณิตศาสตรศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (Mathematics Education) (แผน วิชาชีพครู)642 3.00
  618010511-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) (แผน วิชาชีพครู)702 3.00
  628010521-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) (แผน วิชาชีพครู)522 3.00
  6680101611-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) (แผน 1.2)02 3.00
  6680101612-คณิตศาสตรศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (Mathematics Education) (แผน วิชาชีพครู)02 3.00
  ภาควิชา : คณิตศาสตรศึกษา (เลิกใช้)   
  578010511-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) (แผน วิชาชีพครู)702 3.00
  ภาควิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  548010081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)452 3.00
  578010081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)02 3.00
  6280100811-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน ก)02 3.00
  6280100812-คอมพิวเตอร์ศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (Computer Education) (แผน วิชาชีพครู)552 3.00
  ภาควิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา (เลิกใช้)   
  578010561-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน วิชาชีพครู)612 3.00
  628010561-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน วิชาชีพครู)02 3.00
  ภาควิชา : นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา   
  6380103711-นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา (Innovation of Physical Education and Sport) (แผน ก)02 3.00
  6380103712-นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา (แผนวิชาชีพครู) (Innovation of Physical Education and Sport) (แผน วิชาชีพครู)02 3.00
  ภาควิชา : วิจัยและประเมินผลการศึกษา   
  538010171-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)422 3.00
  578010171-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)422 3.00
  628010171-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation) (แผน ก)02 3.00
  ภาควิชา : วิจัยและประเมินผลการศึกษา (เลิกใช้)   
  578010531-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)02 3.00
  ภาควิชา : วิทยาศาสตรศึกษา   
  578010501-วิทยาศาสตรศึกษา (Science Education) (แผน วิชาชีพครู)612 3.00
  598010301-วิทยาศาสตรศึกษา (Science Education) (แผน ก)02 3.00
  598510301-วิทยาศาสตรศึกษา (Science Education) (แผน ก)02 3.00
  598510301-วิทยาศาสตรศึกษา (Science Education) (แผน ก)02 3.00
  598510301-วิทยาศาสตรศึกษา (Science Education) (แผน ก)02 3.00
  6280103011-วิทยาศาสตรศึกษา (Science Education) (แผน ก)342 3.00
  6280103012-วิทยาศาสตรศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (Science Education) (แผน วิชาชีพครู)562 3.00
  6280103013-วิทยาศาสตรศึกษา (Science Education) (แผน วิชาชีพครู)02 3.00
  628010501-วิทยาศาสตรศึกษา (Science Education) (แผน วิชาชีพครู)592 3.00
  ภาควิชา : สังคมศึกษา   
  5980103511-สังคมศึกษา (Social Studies) (แผน ก)422 3.00
  5980103512-สังคมศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (Social Studies) (แผน วิชาชีพครู)582 3.00
  598010571-สังคมศึกษา (Social Studies) (แผน วิชาชีพครู)582 3.00
  6480103511-สังคมศึกษา (Social Studies) (แผน ก)422 3.00
  6480103512-สังคมศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (Social Studies) (แผน วิชาชีพครู)582 3.00
  ภาควิชา : หลักสูตรและการเรียนการสอน   
  548010181-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)02 3.00
  568010181-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) (แผน ก)452 3.00
  6280101811-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) (แผน ก)02 3.00
  62801018112-หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู) (Curriculum and Instruction) (แผน วิชาชีพครู)02 3.00
  6280101812-หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู) (Curriculum and Instruction) (แผน วิชาชีพครู)522 3.00
  ภาควิชา : หลักสูตรและการเรียนการสอน (เลิกใช้)   
  578010521-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) (แผน วิชาชีพครู)582 3.00
  5780105212-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) (แผน วิชาชีพครู)02 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
  หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต   
  ภาควิชา : การบริหารการศึกษา   
  5381101571-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)422 3.00
  5381101572-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)422 3.00
  ภาควิชา : การศึกษาปฐมวัย   
  628110117-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)02 3.00
  ภาควิชา : คณิตศาสตรศึกษา   
  538110167-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)452 3.00
  ภาควิชา : วิจัยและประเมินผลการศึกษา   
  538110177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)422 3.00
  ภาควิชา : หลักสูตรและการเรียนการสอน   
  5381101871-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)422 3.00
  5381101872-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)422 3.00
  628110187-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)02 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ   
  หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต   
  ภาควิชา : การบริหารการศึกษา   
  548210157-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)422 3.00
  6682101571-การบริหารการศึกษา (Master of Educational Program in Educational Administration) (แผน ก)02 3.00
  6682101572-การบริหารการศึกษา (แผนวิชาชีพ) (Master of Educational Program in Educational Administration) (แผน วิชาชีพครู)02 3.00
  ภาควิชา : การบริหารจัดการการศึกษา   
  568210207-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)482 3.00
  5782102071-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management) (แผน ก)482 3.00
  5782102072-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)482 3.00
  6182102071-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management) (แผน ก)422 3.00
  6182102072-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management) (แผน ก)02 3.00
  ภาควิชา : การศึกษาปฐมวัย   
  628210117-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) (แผน ก)392 3.00
  ภาควิชา : คณิตศาสตรศึกษา   
  548210167-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)452 3.00
  578210167-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) (แผน ก)452 3.00
  598210167-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)02 3.00
  618210167-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) (แผน ก)452 3.00
  618210517-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) (แผน วิชาชีพครู)642 3.00
  6682101671-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) (แผน 1.2)02 3.00
  6682101672-คณิตศาสตรศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (Mathematics Education) (แผน วิชาชีพครู)02 3.00
  ภาควิชา : คณิตศาสตรศึกษา (เลิกใช้)   
  598210517-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) (แผน วิชาชีพครู)702 3.00
  ภาควิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  548210087-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)452 3.00
  568210087-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)452 3.00
  5782100872-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน ก)02 3.00
  6282100871-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน ก)392 3.00
  6282100872-คอมพิวเตอร์ศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (Computer Education) (แผน วิชาชีพครู)552 3.00
  ภาควิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา (เลิกใช้)   
  588210567-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน วิชาชีพครู)552 3.00
  ภาควิชา : นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา   
  6382103771-นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา (Innovation of Physical Education and Sport) (แผน ก)392 3.00
  6382103772-นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา (แผนวิชาชีพครู) (Innovation of Physical Education and Sport) (แผน วิชาชีพครู)582 3.00
  ภาควิชา : วิจัยและประเมินผลการศึกษา   
  548210177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)422 3.00
  568210177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)422 3.00
  5782101771-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation) (แผน ก)422 3.00
  5782101772-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)02 3.00
  628210177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation) (แผน ก)422 3.00
  ภาควิชา : วิจัยและประเมินผลการศึกษา (เลิกใช้)   
  578210537-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation) (แผน วิชาชีพครู)522 3.00
  ภาควิชา : วิทยาศาสตรศึกษา   
  578210307-วิทยาศาสตรศึกษา (Science Education) (แผน ก)642 3.00
  598210507-วิทยาศาสตรศึกษา (Science Education) (แผน วิชาชีพครู)582 3.00
  6282103071-วิทยาศาสตรศึกษา (Science Education) (แผน ก)342 3.00
  6282103072-วิทยาศาสตรศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (Science Education) (แผน วิชาชีพครู)562 3.00
  628210507-วิทยาศาสตรศึกษา (Science Education) (แผน วิชาชีพครู)562 3.00
  ภาควิชา : สังคมศึกษา   
  5982103571-สังคมศึกษา (Social Studies) (แผน ก)422 3.00
  5982103572-สังคมศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (Social Studies) (แผน วิชาชีพครู)582 3.00
  6482103571-สังคมศึกษา (Master of Education (Social Studies)) (แผน ก)02 3.00
  6482103572-สังคมศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (Master of Education (Social Studies)) (แผน วิชาชีพครู)02 3.00
  ภาควิชา : สังคมศึกษา (เลิกใช้)   
  598210577-สังคมศึกษา (Social Studies) (แผน วิชาชีพครู)582 3.00
  ภาควิชา : หลักสูตรและการเรียนการสอน   
  548210187-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)422 3.00
  568210187-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)452 3.00
  5782101871-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) (แผน ก)452 3.00
  5782101872-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)02 3.00
  6282101871-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) (แผน ก)512 3.00
  6282101872-หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู) (Curriculum and Instruction) (แผน วิชาชีพครู)522 3.00
  6282101873-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) (แผน วิชาชีพครู)02 3.00
  ภาควิชา : หลักสูตรและการเรียนการสอน (เลิกใช้)   
  578210527-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) (แผน วิชาชีพครู)582 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ สควค.   
  หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต   
  ภาควิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  568510081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน สค.วค.)662 3.00
  578510081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน สค.วค.)612 3.00
  ภาควิชา : วิทยาศาสตรศึกษา   
  608510301-วิทยาศาสตรศึกษา (Science Education) (แผน สค.วค.)612 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ สควค.   
  หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต   
  ภาควิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  568610087-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน สค.วค.)602 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน   
  หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต   
  ภาควิชา : หลักสูตรและการเรียนการสอน   
  568710187-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)452 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ   
  หลักสูตร : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
  ภาควิชา : การบริหารการศึกษา   
  6690101511-การบริหารการศึกษา (Doctor of Educational Program in Educational Administration) (แผน ก)03 3.00
  6690101512-การบริหารการศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (Doctor of Educational Program in Educational Administration) (แผน วิชาชีพครู)03 3.00
  ภาควิชา : การบริหารจัดการการศึกษา   
  559010201-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)03 2.00
  569010201-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)03 3.00
  619010201-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management) (แผน 2.1)03 3.00
  ภาควิชา : คณิตศาสตรศึกษา   
  549010161-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)02 3.00
  6690101611-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) (แผน 2.1)03 3.00
  6690101612-คณิตศาสตรศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (Mathematics Education) (แผน วิชาชีพครู)03 3.00
  ภาควิชา : หลักสูตรและการเรียนการสอน   
  539010181-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)663 3.00
  569010181-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)633 3.00
  619010181-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) (แผน 2.1)03 3.00
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
  ภาควิชา : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   
  579010541-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Educational Management for Local Development) (แผน 2.1)602 2.00
  629010541-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Educational Management for Local Development) (แผน 2.1)02 2.00
  ภาควิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  549010081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)572 3.00
  559010081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)572 3.00
  569010081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)573 3.00
  619010081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน 2.1)03 3.00
  ภาควิชา : วิจัยและประเมินผลการศึกษา   
  539010171-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)573 3.00
  549010171-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)573 3.00
  569010171-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)543 3.00
  629010171-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation) (แผน 2.1)03 3.00
  ภาควิชา : วิจัยและพัฒนาหลักสูตร   
  579010551-วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (Research and Curriculum Development)03 3.00
  629010551-วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (Research and Curriculum Development) (แผน 2.1)03 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
  หลักสูตร : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
  ภาควิชา : การบริหารจัดการการศึกษา   
  539110207-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)633 3.00
  ภาควิชา : คณิตศาสตรศึกษา   
  539110167-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)632 3.00
  ภาควิชา : หลักสูตรและการเรียนการสอน   
  539110187-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)662 3.00
  629110187-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Doctor of Education Program in Curriculum and Instruction)03 3.00
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
  ภาควิชา : วิจัยและประเมินผลการศึกษา   
  539110177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)572 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคสมทบ   
  หลักสูตร : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
  ภาควิชา : การบริหารการศึกษา   
  6692101571-การบริหารการศึกษา (Doctor of Educational Program in Educational Administration) (แผน ก)03 3.00
  6692101572-การบริหารการศึกษา (แผนวิชาชีพ) (Doctor of Educational Program in Educational Administration) (แผน วิชาชีพครู)03 3.00
  ภาควิชา : การบริหารจัดการการศึกษา   
  549210207-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)273 3.00
  559210207-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)603 3.00
  5692102071-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management) (แผน ก)603 3.00
  5692102072-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)03 3.00
  619210207-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management) (แผน 2.1)663 3.00
  ภาควิชา : คณิตศาสตรศึกษา   
  6692101671-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) (แผน 2.1)03 3.00
  6692101672-คณิตศาสตรศึกษา (แผนวิชาชีพครู) (Mathematics Education) (แผน วิชาชีพครู)03 3.00
  ภาควิชา : หลักสูตรและการเรียนการสอน   
  549210187-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)663 3.00
  5692101871-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)663 3.00
  5692101872-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)03 3.00
  619210187-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) (แผน 2.1)03 3.00
  629210181-หลักสูตรและการเรียนการสอน () (แผน 2.1)57 2.00
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
  ภาควิชา : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   
  579210547-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Educational Management for Local Development) (แผน ก)603 2.00
  629210547-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Educational Management for Local Development) (แผน 2.1)03 2.00
  ภาควิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  559210087-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)573 3.00
  569210087-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน ก)573 3.00
  619210087-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน 2.1)723 3.00
  ภาควิชา : วิจัยและประเมินผลการศึกษา   
  549210177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)573 3.00
  569210177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation) (แผน ก)543 3.00
  629210177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation) (แผน 2.1)03 3.00
  ภาควิชา : วิจัยและพัฒนาหลักสูตร   
  579210557-วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (Research and Curriculum Development)663 2.00
  629210557-วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (Research and Curriculum Development) (แผน 2.1)663 3.00
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117