เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 และ 3/2563
เพื่อเป็นการเยียวยาและช่วยเหลือนักศึกษารวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงออกประกาศให้นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาค กศ.บป.) และนักศึกษาภาคสมทบ ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ในภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 3/2563 ได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับและค่าคืนสภาพ ทั้งนี้ให้ถือวันปิดภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษาเป็นวันสุดท้ายในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าปรับและค่าคืนสภาพ
ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย
ขั้นตอน วิธีการคืนเงินแก่นักศึกษา จะแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 มีนาคม 2564
 2.ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์ ระบบประเมินผู้สอน หากมีปัญหาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 โทร 043-722118 ต่อ 6131

*** หมายเหตุ ถ้านักศึกษาไม่ทำการประเมินการสอนจะไม่สามารถดูผลการศึกษาของตนเองผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ***ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลผูกพันธ์กับผลการเรียน แต่นักศึกษาต้องประเมินผลตามความเป็นจริง***
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2564
 3.แจ้งเลื่อนการสอบวิชาศึกษาทั่วไป(GE) ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563 (ด่วนที่สุด)
ขอแจ้งการเลื่อนสอบวิชาศึกษาทั่วไป(GE) 3-9 มีนาคม 2564
เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2563
ฉบับแก้ไขวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดมหาสารคาม

ตรวจสอบตารางสอบ วิชาศึกษาทั่วไป(GE)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2564
 4.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2563 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับแก้ไข (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2563 ฉบับแก้ไขวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดมหาสารคาม
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2564
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117