เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1. ประกาศเรื่องการรับผิดชอบดูแล และปรับปรุงข้อมูลนักศึกษา  (ด่วนที่สุด)
เนื่องจากมีประกาศเรื่องการยกเว้นขอสำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประจำตัวประชาชน
ในการติดต่อราชการ
การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา หรือการบันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่
ต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงโดยอ้างอิงตามเอกสารทางราชการออกให้
ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุลภาษาไทย, ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ,วัน-เดือน-ปีเกิด, สัญชาติ, ศาสนา, สถานที่เกิด,วุฒิการศึกษาเดิม(ก่อนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ)

เพราะข้อมูลดังกล่าวจะแสดงในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอแจ้งและประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลของตนเอง เพื่อความสะดวกและความถูกต้องต่อตัวนักศึกษาเอง
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2561
 2.เปิดระบบยืนยันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2561 ภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์) (ด่วนมาก)
เปิดระบบการยืนยันลงทะเบียนเรียนสำหรับ นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์) ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 2/2561 ระบบเปิดให้ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่พบปุ่ม ลงทะเบียน ต้องชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2561 ให้เรียบร้อย วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด รายละเอียดตามปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2561
นักศึกษาที่เป็น นักศึกษาทุน ตรวจสอบสถานะทุนก่อนทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน หากไม่มีสถานะทุนให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2561
 3.ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) (ด่วนมาก)
ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทางเว็บไซต์ ระบบประเมินผู้สอน หากมีปัญหาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 โทร 043-722118 ต่อ 6131
*** ระบบเปิดให้นักศึกษาทำการประเมิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
*** หมายเหตุ ถ้านักศึกษาไม่ทำการประเมินการสอนจะไม่สามารถดูผลการศึกษาของตนเองผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ***ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลผูกพันธ์กับผลการเรียน แต่นักศึกษาต้องประเมินผลตามความเป็นจริง***
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2561
 4.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2561 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (ด่วนมาก)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2561 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117