เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1. แบบประเมินผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (ด่วนที่สุด)
คําชี้แจง ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปเข้าตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยข้อมูลแปบบประเมินจะถูกปิดเป็นความลับ แต่ต้องประเมินจากผลการดำเนินงานจริงที่นักศึกษาได้พบเห็น จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป
เนื่องจากมีผู้เข้าตอบแบบสอบถามในปริมาณที่น้อย
จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษากลุ่มดังกล่าว โดยจะใช้ข้อมูลผู้เข้าตอบแบบสอบถามร่วมกับข้อมูลประเมินการสอน
เพื่อเปิดสิทธิ์ให้เข้าดูผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561
*** ระบบจะเปิดให้ประเมินผลการดำเนินงานฯ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เท่านั้น*** ##ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลกลุ่มนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินในรอบแรกที่ผ่านมา##
ระบบกรอกแบบประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ฯ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2561
 2.ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2561 (ด่วนที่สุด)
ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทางเว็บไซต์ ระบบประเมินผู้สอน หากมีปัญหาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 โทร 043-722118 ต่อ 6131
*** ระบบเปิดให้นักศึกษาทำการประเมิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
*** หมายเหตุ ถ้านักศึกษาไม่ทำการประเมินการสอนจะไม่สามารถดูผลการศึกษาของตนเองผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ***ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลผูกพันธ์กับผลการเรียน แต่นักศึกษาต้องประเมินผลตามความเป็นจริง***
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2561
 3.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2561 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2561 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117