เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ขยายเวลาการยืนยันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)
การเปิดระบบยืนยันลงทะเบียนเรียนสำหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 1/2563
ระบบเปิดให้ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 เป็นต้นไป

สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่พบปุ่ม ลงทะเบียน
ต้องชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562 หรือ 3/2562 ให้เรียบร้อย
วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด รายละเอียดตามปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563

นักศึกษาที่เป็น นักศึกษาทุน ตรวจสอบสถานะทุนก่อนทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน หากไม่มีสถานะทุนให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2563
 2.ขยายเวลาการยืนยันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563 สมทบ (เสาร์-อาทิตย์) (ด่วนที่สุด)
การเปิดระบบยืนยันลงทะเบียนเรียนสำหรับ
นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 1/2563
ระบบเปิดให้ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 เป็นต้นไป

สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่พบปุ่ม ลงทะเบียน
ต้องชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2562 ให้เรียบร้อย
วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด รายละเอียดตามปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563

นักศึกษาที่เป็น นักศึกษาทุน ตรวจสอบสถานะทุนก่อนทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน หากไม่มีสถานะทุนให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2563
 3.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2563 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2563 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 กรกฎาคม 2563
 4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เพื่อเป็นการเยียวยาและช่วยเหลือนักศึกษารวมถึงลดภาระค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงออกประกาศให้นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาค กศ.บป.) และนักศึกษาภาคสมทบ ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ในภาคเรียนที่ 3/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 ได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ ทั้งนี้ให้ถือวันปิดภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษาเป็นวันสุดท้ายในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าปรับ
ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2563
 5.ประกาศรับบัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นเข้า 1/2563 (ด่วนมาก)
ประกาศรับบัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นเข้า 1/2563 (ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก)

หมายเหตุ : ให้แต่ละสาขาส่งตัวแทนรับบัตรได้ที่ ชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 15 ชั้น) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2563
 6.คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา (ด่วนมาก)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ   Download File  
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2563
 7.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนมาก)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษารวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงออกประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 10 ในภาคเรียนที่ 1/2563
ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117