เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (ด่วนที่สุด)
บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อนุมัติวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
*** ผู้มีรายชื่อ ได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ***

ดูรายชื่อตามคณะที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะครุศาสตร์

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2560
 2.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2560 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2/2560 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2560
 3.เรื่องการยื่นยันการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560 (ด่วนที่สุด)
Untitled Document

ประกาศ ให้นักศึกษาภาคปกติทุกระดับชั้นปีทำการลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 17:30 น. และจะเปิดระบบให้ทำการยื่นยันการลงทะเบียนเรียนในเวลา 17.30 น. ของทุกวันจนกว่าจะเปิดภาคเรียน

    นักศึกษาที่จะทำเรื่องขอลงเพิ่มรายวิชาเรียน ขอเปิดรายวิชาเรียน และ ขอขยายหน่วยกิตให้ดำเนินการ ได้ตั้งแต่ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2560
 4.ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2560 (ด่วนที่สุด)
ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทางเว็บไซต์ ระบบประเมินผู้สอน หากมีปัญหาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 โทร 043-722118 ต่อ 6131
*** ระบบเปิดให้นักศึกษาทำการประเมิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
*** หมายเหตุ ถ้านักศึกษาไม่ทำการประเมินการสอนจะไม่สามารถดูผลการศึกษาของตนเองผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ***ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลผูกพันธ์กับผลการเรียน แต่นักศึกษาต้องประเมินผลตามความเป็นจริง***
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 ตุลาคม 2560
 5.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2560 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนมาก)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 1/2560 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2560
 6.ประกาศเรื่องส่งเอกสารเพิ่มเติมนักศึกษารหัส 59 (ทุกระดับการศึกษา) (ด่วน)
นักศึกษารุ่นเข้าเรียนรหัส 59* (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ที่ยังส่งเอกสารการรายงานตัวไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ยื่นส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น ส่งเอกสารภายในวันที่ 9 กันยายน 2559

(หมายเหตุ: หากพ้นกำหนดจะถูกตัดเป็นพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117