เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 3/2563 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 3/2563 ฉบับแก้ไขวันที่ 12 มีนาคม 2564
เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 และ 3/2563
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2564
 2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 และ 3/2563
เพื่อเป็นการเยียวยาและช่วยเหลือนักศึกษารวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงออกประกาศให้นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาค กศ.บป.) และนักศึกษาภาคสมทบ ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ในภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 3/2563 ได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับและค่าคืนสภาพ ทั้งนี้ให้ถือวันปิดภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษาเป็นวันสุดท้ายในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าปรับและค่าคืนสภาพ
ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย
ขั้นตอน วิธีการคืนเงินแก่นักศึกษา จะแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 มีนาคม 2564
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117