เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศการยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 1/2560 ภาคปกติและภาคกศ.บป. (ด่วนที่สุด)
ประกาศการการยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและกศ.บป เฉพาะกลุ่มที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
ผ่านระบบบริการการศึกษา โดยการเลือกที่เมนู ขอสำเร็จการศึกษา จากนั้นการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา และที่อยู่ให้ถูกต้อง ทำการยืนยันการขอสำเร็จการศึกษา แล้วบันทึกข้อมูล
ชำระค่าขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบธนาคารในวันที่ 4 - 17 กันยายน 2560
ระบบจะเปิดให้ยืนยันการขอสำเร็จตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน เป็นต้นไป ส่งเอกสารคำร้องขอสำเร็จการศึกษา พร้อมแนบเอกสารใบเสร็จที่ชำระค่าขอสำเร็จการศึกษา พร้อมส่งรูปถ่ายและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
เอกสารที่ต้องนำส่ง
1.คำร้องขอสำเร็จการศึกษา และ ใบเสร็จที่ชำระเงินค่าสำเร็จการศึกษาผ่านธนาคาร
2.รูปถ่ายหน้าตรง ชุดครุยตาม วุฒิการศึกษาของนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว อย่างละ 2 แผ่น
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษต้อง ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
ส่งเอกสารที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 15 ชั้น 2

**** เฉพาะนักศึกษากลุ่มที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น ****
นักศึกษาที่ไม่มีการลงทะเบียนเรียน เนื่องจากเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา และยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
ต้องทำการลงทะเบียนรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2560
 2.นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มเข้าศึกษา 1/2560 ส่งตัวแทนติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติกลุ่มเข้าศึกษา 1/2560
ส่งตัวแทนติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่

สำนักงานวิชาการคณะ ของคณะที่นักศึกษาสังกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้รับบัตรที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ตึก 36 อาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2560
 3. แบบประเมินผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (ด่วนที่สุด)
คําชี้แจง ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปเข้าตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยข้อมูลแปบบประเมินจะถูกปิดเป็นความลับ แต่ต้องประเมินจากผลการดำเนินงานจริงที่นักศึกษาได้พบเห็น จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป
เนื่องจากมีผู้เข้าตอบแบบสอบถามในปริมาณที่น้อย
จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษากลุ่มดังกล่าว โดยจะใช้ข้อมูลผู้เข้าตอบแบบสอบถามร่วมกับข้อมูลประเมินการสอน
เพื่อเปิดสิทธิ์ให้เข้าดูผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560
*** ระบบจะเปิดให้ประเมินผลการดำเนินงานฯ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่านั้น*** ##ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลกลุ่มนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินในรอบแรกที่ผ่านมา##
ระบบกรอกแบบประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ฯ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 กรกฎาคม 2560
 4.ประกาศรับบัตรนักศึกษาปีรุ่นเข้าปี 2558 และ 2559 (ด่วนที่สุด)
การรับบัตรนักศึกษารหัส 58 และ 59 ของธนาคารกสิกรไทย

หากนักศึกษารหัส 58* และ 59* ท่านใดยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา สามารถติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาใหญ่(ในเมือง) อยู่สี่แยกไฟแดง ตรงข้ามตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
หมายเหตุ : โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบัจริงไปเพื่อใช้ในการติดต่อธนาคาร
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2560
 5.คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ   Download File  
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2557
 6.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2560 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนมาก)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 1/2560 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2560
 7.ประกาศเรื่องส่งเอกสารเพิ่มเติมนักศึกษารหัส 59 (ทุกระดับการศึกษา) (ด่วน)
นักศึกษารุ่นเข้าเรียนรหัส 59* (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ที่ยังส่งเอกสารการรายงานตัวไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ยื่นส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น ส่งเอกสารภายในวันที่ 9 กันยายน 2559

(หมายเหตุ: หากพ้นกำหนดจะถูกตัดเป็นพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2559
 8.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วน)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117