เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.การยืนยันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560 ภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์)  (ด่วนที่สุด)
การยืนยันลงทะเบียนเรียนสำหรับ นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์) ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 1/2560 ระบบเปิดให้ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่พบปุ่ม ลงทะเบียน ต้องชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2559 ให้เรียบร้อย วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด รายละเอียดตามปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560
นักศึกษาที่เป็น นักศึกษาทุน ตรวจสอบสถานะทุนก่อนทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน หากไม่มีสถานะทุนให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 กรกฎาคม 2560
 2. แบบประเมินผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (ด่วนที่สุด)
คําชี้แจง ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปเข้าตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยข้อมูลแปบบประเมินจะถูกปิดเป็นความลับ แต่ต้องประเมินจากผลการดำเนินงานจริงที่นักศึกษาได้พบเห็น จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป
การประเมินครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
- ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการศึกษา จากข้อ 1- 24
- ส่วนที่ 2 การประเมินการให้บริการของมหาวิทยาลัย จากข้อ 25-36
- ส่วนที่ 3 การประเมินการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา จากข้อ 37-48
- ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ จํานวน 3 ข้อ
โปรดพิจารณาแต่ละข้อว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดําเนินงาน ในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 อยู่ในระดับใด จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย หรือน้อยที่สุดเพียงระดับเดียว โดยทําเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็น และกรุณาให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนั้น เพิ่มเติม (ถ้ามี) ในช่อง "โปรดให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม" ท้ายข้อนั้น ๆ
ระบบกรอกแบบประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ฯ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 กรกฎาคม 2560
 3.ประกาศรับบัตรนักศึกษาปี 2559 (ด่วนที่สุด)
กำหนดการแจกบัตรนักศึกษารหัส 59 ของธนาคารกสิกรไทย

- วันที่ 3 ก.ค. 2560 : คณะครุศาสตร์
- วันที่ 4 ก.ค. 2560 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์+คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วันที่ 5 ก.ค. 2560 : คณะวิทนาการจัดการ+คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วันที่ 6 ก.ค. 2560 : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์+คณะนิติศาสตร์
- วันที่ 7 ก.ค. 2560 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี+คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถานที่แจกบัตร : ใต้ตึก 15 ชั้น(อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)
เวลาในการเริ่มแจกบัตร : เริ่มเวลา 8.30 น. – 15.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาด้วย : บัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ : หากนักศึกษาท่านใดสะดวก สามารถติดต่อรับบัตรได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาใหญ่(ในเมือง) อยู่สี่แยกไฟแดง ตรงข้ามตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2560
 4.คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ   Download File  
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2557
 5.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2560 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนมาก)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 1/2560 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2560
 6.ประกาศแจ้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าเรียน 3/2559 ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา (ด่วน)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าเรียนภาคเรียน 3/2559

5982102003/สาขาการบริหารจัดการศึกษา
5982200702/สาขาชีววิทยาศึกษา
5982620903/สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก
5982620904/สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แผน ข

ส่งตัวแทนติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่
ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2559
 7.ประกาศเรื่องส่งเอกสารเพิ่มเติมนักศึกษารหัส 59 (ทุกระดับการศึกษา) (ด่วน)
นักศึกษารุ่นเข้าเรียนรหัส 59* (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ที่ยังส่งเอกสารการรายงานตัวไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ยื่นส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น ส่งเอกสารภายในวันที่ 9 กันยายน 2559

(หมายเหตุ: หากพ้นกำหนดจะถูกตัดเป็นพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2559
 8.ประกาศรับบัตรนักศึกษาปี 2557 และปี 2558 (ด่วน)
นักศึกษารุ่นเข้าเรียนรหัส 57* และ 58* ทุกระดับติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาในเมือง(ที่ตั้ง:สีแยกไฟแดงหน้าตลาดสด)

(หมายเหตุ : บัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารุ่นเข้า 2/2558 และรุ่นเข้า 3/2558 ติดต่อที่กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2559
 9.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วน)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117