เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษารวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงออกประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาคกศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบ
โดยลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.บป. ภาคสมทบ โดยมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยจะลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการฝึกทักษะหรือ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คิดเป็น ร้อยละ 10 ในภาคเรียนที่ 2/2564
ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2564
 2.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2564 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2564
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2564
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117