เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1. ขอความร่วมมือนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  (ด่วนที่สุด)
ขอความร่วมมือนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ให้กรอกข้อมูลประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
โปรดกรอกข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง
และตรวจสอบก่อนบันทึกข้อมูล
หากข้อมูลผิดพลาด จะมีผลต่อตัวนักศึกษา
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
รูปแบบของข้อมูลวันที่ ต้องกรอกในรูปแบบ 01/01/2562 ถึงจะบันทึกข้อมูลได้
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2562
 2.ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE) (ด่วนที่สุด)
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
1) นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เข้าปีการศึกษา 2561 และ 2562 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา GE ใหม่ เท่านั้น ได้แก่รหัสวิชา
11099XX
12099XX
13099XX
14099XX
2) นักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 และ 5 ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GE ใหม่ได้
3) นักศีกษาที่ลงะเบียนเรียนรายวิชา GE ดังกล่าวแล้วให้ทำการลดรายวิชาออก และเพิ่มรายวิชา GE ให้ถูกต้อง
มิฉะนั้นจะเรียนหมวดวิชา GE ไม่ถูกต้อง ไม่ครบหลักสูตรและไม่สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2562
 3.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2562 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2562
 4.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Internet Explorer (ด่วน)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Internet Explorer กรุณาเลือก Continue to this website (not recommended) เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
 5.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วน)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117