เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน12 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2566
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา2 มิ.ย. 2566 31 ต.ค. 2566
  -ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่2 มิ.ย. 2566 31 ต.ค. 2566
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE5 พ.ค. 2566 1 ก.ค. 2566
  -ชั้นปี 112 มิ.ย. 2566 22 ก.ย. 2566
  -ชั้นปี 212 มิ.ย. 2566 22 ก.ย. 2566
  -ชั้นปี 35 มิ.ย. 2566 22 ก.ย. 2566
  -ชั้นปี 45 มิ.ย. 2566 22 ก.ย. 2566
  -ชั้นปีอื่น ๆ5 มิ.ย. 2566 22 ก.ย. 2566
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา12 มิ.ย. 2566 28 มิ.ย. 2566
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา5 มิ.ย. 2566 7 ก.ค. 2566
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา5 มิ.ย. 2566 7 ก.ค. 2566
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา5 มิ.ย. 2566 7 ก.ค. 2566
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา5 มิ.ย. 2566 7 ก.ค. 2566
 • วันชำระเงินตามปกติ3 ก.ค. 2566 14 ก.ค. 2566
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร3 ก.ค. 2566 14 ก.ค. 2566
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)17 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2566
 • ช่วงวันสอบกลางภาค7 ส.ค. 2566 11 ส.ค. 2566
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา14 ส.ค. 2566 25 ส.ค. 2566
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร14 ส.ค. 2566 25 ส.ค. 2566
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)8 ก.ย. 2566 22 ก.ย. 2566
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา12 มิ.ย. 2566 22 ก.ย. 2566
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา12 มิ.ย. 2566 22 ก.ย. 2566
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)22 ก.ย. 2566 22 ก.ย. 2566
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)25 ก.ย. 2566 29 ก.ย. 2566
 • ช่วงวันสอบปลายภาค2 ต.ค. 2566 6 ต.ค. 2566
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา2 ต.ค. 2566 31 ต.ค. 2566
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน2 ต.ค. 2566 31 ต.ค. 2566
  -วันส่งผลการเรียนกลุ่มที่จะสำเร็จการศึกษาตามภาคเรียน2 ต.ค. 2566 12 ต.ค. 2566
  -วันปิดภาคเรียน9 ต.ค. 2566 27 ต.ค. 2566
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117