เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน31 ต.ค. 2565 31 ต.ค. 2565
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา27 พ.ค. 2565 31 มี.ค. 2566
  -ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่17 พ.ค. 2565 31 มี.ค. 2566
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE25 ต.ค. 2565 14 พ.ย. 2565
  -ชั้นปี 125 ต.ค. 2565 28 ก.พ. 2566
  -ชั้นปี 225 ต.ค. 2565 28 ก.พ. 2566
  -ชั้นปี 325 ต.ค. 2565 28 ก.พ. 2566
  -ชั้นปี 425 ต.ค. 2565 28 ก.พ. 2566
  -ชั้นปีอื่น ๆ25 ต.ค. 2565 28 ก.พ. 2566
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา31 ต.ค. 2565 11 พ.ย. 2565
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา25 ต.ค. 2565 14 พ.ย. 2565
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา25 ต.ค. 2565 14 พ.ย. 2565
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา25 ต.ค. 2565 14 พ.ย. 2565
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา25 ต.ค. 2565 14 พ.ย. 2565
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด14 พ.ย. 2565 10 ก.พ. 2566
 • วันชำระเงินตามปกติ14 พ.ย. 2565 25 พ.ย. 2565
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร14 พ.ย. 2565 25 พ.ย. 2565
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)28 พ.ย. 2565 28 พ.ย. 2565
 • ช่วงวันสอบกลางภาค1 ส.ค. 2565 23 ธ.ค. 2565
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา9 ม.ค. 2566 27 ม.ค. 2566
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร9 ม.ค. 2566 20 ม.ค. 2566
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)31 ต.ค. 2565 10 ก.พ. 2566
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา31 ต.ค. 2565 10 ก.พ. 2566
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา31 ต.ค. 2565 10 ก.พ. 2566
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)10 ก.พ. 2566 10 ก.พ. 2566
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)13 ก.พ. 2566 17 ก.พ. 2566
 • ช่วงวันสอบปลายภาค20 ก.พ. 2566 24 ก.พ. 2566
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา20 ก.พ. 2566 4 มี.ค. 2566
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน20 ก.พ. 2566 10 มี.ค. 2566
  -วันส่งผลการเรียนกลุ่มที่จะสำเร็จการศึกษาตามภาคเรียน20 ก.พ. 2566 3 มี.ค. 2566
  -วันปิดภาคเรียน27 ก.พ. 2566 10 มี.ค. 2566
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117