เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน5 ก.ค. 2564 5 ก.ค. 2564
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา1 ก.ค. 2564 15 ส.ค. 2564
  -ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่1 ก.ค. 2564 31 ส.ค. 2564
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2564
  -ชั้นปี 15 ก.ค. 2564 31 ต.ค. 2564
  -ชั้นปี 21 ก.ค. 2564 31 ต.ค. 2564
  -ชั้นปี 31 ก.ค. 2564 31 ต.ค. 2564
  -ชั้นปี 41 ก.ค. 2564 31 ต.ค. 2564
  -ชั้นปีอื่น ๆ1 ก.ค. 2564 31 ต.ค. 2564
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา5 ก.ค. 2564 16 ก.ค. 2564
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา1 ก.ค. 2564 25 ก.ค. 2564
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา1 ก.ค. 2564 25 ก.ค. 2564
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 ก.ค. 2564 25 ก.ค. 2564
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด1 ก.ค. 2564 14 พ.ย. 2564
 • วันชำระเงินตามปกติ19 ก.ค. 2564 6 ส.ค. 2564
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร6 ก.ย. 2564 31 ต.ค. 2564
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)15 พ.ย. 2564 15 พ.ย. 2564
 • ช่วงวันสอบกลางภาค30 ส.ค. 2564 3 ก.ย. 2564
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา6 ก.ย. 2564 17 ก.ย. 2564
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร6 ก.ย. 2564 17 ก.ย. 2564
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)4 ต.ค. 2564 15 ต.ค. 2564
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา5 ก.ค. 2564 15 ต.ค. 2564
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา5 ก.ค. 2564 15 ต.ค. 2564
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)18 ต.ค. 2564 22 ต.ค. 2564
 • ช่วงวันสอบปลายภาค26 ต.ค. 2564 29 ต.ค. 2564
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา26 ต.ค. 2564 5 พ.ย. 2564
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน1 พ.ย. 2564 5 พ.ย. 2564
  -วันส่งผลการเรียนกลุ่มที่จะสำเร็จการศึกษาตามภาคเรียน1 พ.ย. 2564 5 พ.ย. 2564
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117