เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน14 มี.ค. 2565 14 มี.ค. 2565
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE7 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2565
  -ชั้นปี 27 มี.ค. 2565 6 พ.ค. 2565
  -ชั้นปี 37 มี.ค. 2565 6 พ.ค. 2565
  -ชั้นปี 47 มี.ค. 2565 6 พ.ค. 2565
  -ชั้นปีอื่น ๆ7 มี.ค. 2565 6 พ.ค. 2565
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา14 มี.ค. 2565 25 มี.ค. 2565
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา7 มี.ค. 2565 4 เม.ย. 2565
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา7 มี.ค. 2565 4 เม.ย. 2565
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา7 มี.ค. 2565 4 เม.ย. 2565
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด28 มี.ค. 2565 6 พ.ค. 2565
 • วันชำระเงินตามปกติ28 มี.ค. 2565 1 เม.ย. 2565
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร28 มี.ค. 2565 1 เม.ย. 2565
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565
 • ช่วงวันสอบกลางภาค4 เม.ย. 2565 8 เม.ย. 2565
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา18 เม.ย. 2565 29 เม.ย. 2565
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร18 เม.ย. 2565 22 เม.ย. 2565
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)2 พ.ค. 2565 6 พ.ค. 2565
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา14 มี.ค. 2565 6 พ.ค. 2565
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา14 มี.ค. 2565 6 พ.ค. 2565
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)9 พ.ค. 2565 13 พ.ค. 2565
 • ช่วงวันสอบปลายภาค17 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2565
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา17 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2565
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน23 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2565
  -วันส่งผลการเรียนกลุ่มที่จะสำเร็จการศึกษาตามภาคเรียน23 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2565
  -วันปิดภาคเรียน23 พ.ค. 2565 10 มิ.ย. 2565
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117