เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน1 พ.ย. 2564 1 พ.ย. 2564
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE26 ต.ค. 2564 15 พ.ย. 2564
  -ชั้นปี 126 ต.ค. 2564 13 มี.ค. 2565
  -ชั้นปี 226 ต.ค. 2564 13 มี.ค. 2565
  -ชั้นปี 326 ต.ค. 2564 13 มี.ค. 2565
  -ชั้นปี 426 ต.ค. 2564 13 มี.ค. 2565
  -ชั้นปีอื่น ๆ26 ต.ค. 2564 13 มี.ค. 2565
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา1 พ.ย. 2564 12 พ.ย. 2564
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา26 ต.ค. 2564 28 พ.ย. 2564
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา26 ต.ค. 2564 28 พ.ย. 2564
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา26 ต.ค. 2564 28 พ.ย. 2564
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด15 พ.ย. 2564 13 มี.ค. 2565
 • วันชำระเงินตามปกติ15 พ.ย. 2564 3 ธ.ค. 2564
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร15 พ.ย. 2564 3 ธ.ค. 2564
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)14 มี.ค. 2565 14 มี.ค. 2565
 • ช่วงวันสอบกลางภาค20 ธ.ค. 2564 24 ธ.ค. 2564
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา4 ม.ค. 2565 14 ม.ค. 2565
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร4 ม.ค. 2565 14 ม.ค. 2565
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)31 ม.ค. 2565 11 ก.พ. 2565
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา1 พ.ย. 2564 11 ก.พ. 2565
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา1 พ.ย. 2564 11 ก.พ. 2565
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565
 • ช่วงวันสอบปลายภาค21 ก.พ. 2565 25 ก.พ. 2565
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา21 ก.พ. 2565 4 มี.ค. 2565
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน28 ก.พ. 2565 4 มี.ค. 2565
  -วันส่งผลการเรียนกลุ่มที่จะสำเร็จการศึกษาตามภาคเรียน28 ก.พ. 2565 4 มี.ค. 2565
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117