เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน1 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2563
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา15 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE25 มิ.ย. 2563 24 ก.ค. 2563
  -ชั้นปี 13 ส.ค. 2563 22 ต.ค. 2563
  -ชั้นปี 23 ส.ค. 2563 22 ต.ค. 2563
  -ชั้นปี 33 ส.ค. 2563 22 ต.ค. 2563
  -ชั้นปี 43 ส.ค. 2563 22 ต.ค. 2563
  -ชั้นปีอื่น ๆ3 ส.ค. 2563 22 ต.ค. 2563
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา1 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2563
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา3 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2563
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา3 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2563
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา3 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2563
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา3 ส.ค. 2563 16:30 น.16 ส.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด11 ก.ค. 2563 9 พ.ย. 2563
 • วันชำระเงินตามปกติ3 ส.ค. 2563 6 พ.ย. 2563
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร3 ส.ค. 2563 6 พ.ย. 2563
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)7 พ.ย. 2563 7 พ.ย. 2563
 • ช่วงวันสอบกลางภาค24 ส.ค. 2563 28 ส.ค. 2563
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา1 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร1 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)28 ก.ย. 2563 16 ต.ค. 2563
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา1 ก.ค. 2563 22 ต.ค. 2563
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา1 ก.ค. 2563 22 ต.ค. 2563
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)5 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563
 • ช่วงวันสอบปลายภาค12 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา22 ต.ค. 2563 31 ต.ค. 2563
  -ช่วงวันของการส่งผลการเรียน26 ต.ค. 2563 6 พ.ย. 2563
 • วันปิดภาคเรียน24 ต.ค. 2563 6 พ.ย. 2563
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117