เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน29 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE22 มี.ค. 2564 16 เม.ย. 2564
  -ชั้นปี 122 มี.ค. 2564 13 มิ.ย. 2564
  -ชั้นปี 222 มี.ค. 2564 13 มิ.ย. 2564
  -ชั้นปี 322 มี.ค. 2564 13 มิ.ย. 2564
  -ชั้นปี 422 มี.ค. 2564 13 มิ.ย. 2564
  -ชั้นปีอื่น ๆ22 มี.ค. 2564 13 มิ.ย. 2564
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา29 มี.ค. 2564 9 เม.ย. 2564
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา22 มี.ค. 2564 23 เม.ย. 2564
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา22 มี.ค. 2564 23 เม.ย. 2564
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา22 มี.ค. 2564 23 เม.ย. 2564
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด26 เม.ย. 2564 13 มิ.ย. 2564
 • วันชำระเงินตามปกติ26 เม.ย. 2564 7 พ.ค. 2564
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร26 เม.ย. 2564 7 พ.ค. 2564
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)5 ก.ค. 2564 5 ก.ค. 2564
 • ช่วงวันสอบกลางภาค3 พ.ค. 2564 7 พ.ค. 2564
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา17 พ.ค. 2564 23 พ.ค. 2564
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร17 พ.ค. 2564 21 พ.ค. 2564
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)24 พ.ค. 2564 28 พ.ค. 2564
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา29 มี.ค. 2564 13 มิ.ย. 2564
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา3 พ.ค. 2564 13 มิ.ย. 2564
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)24 พ.ค. 2564 28 พ.ค. 2564
 • ช่วงวันสอบปลายภาค24 พ.ค. 2564 4 มิ.ย. 2564
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา4 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
  -ช่วงวันของการส่งผลการเรียน28 พ.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564
 • วันปิดภาคเรียน7 มิ.ย. 2564 11 มิ.ย. 2564
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117