เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน9 พ.ย. 2563 9 พ.ย. 2563
  -ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่7 ก.พ. 2564 0:00 น.7 ก.พ. 2564 0:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE2 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563
  -ชั้นปี 12 พ.ย. 2563 19 ก.พ. 2564
  -ชั้นปี 22 พ.ย. 2563 19 ก.พ. 2564
  -ชั้นปี 32 พ.ย. 2563 19 ก.พ. 2564
  -ชั้นปี 42 พ.ย. 2563 19 ก.พ. 2564
  -ชั้นปีอื่น ๆ2 พ.ย. 2563 19 ก.พ. 2564
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา9 พ.ย. 2563 24 พ.ย. 2563
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา2 พ.ย. 2563 11 ธ.ค. 2563
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา2 พ.ย. 2563 11 ธ.ค. 2563
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา2 พ.ย. 2563 11 ธ.ค. 2563
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด30 พ.ย. 2563 19 ก.พ. 2564
 • วันชำระเงินตามปกติ30 พ.ย. 2563 11 ธ.ค. 2563
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร30 พ.ย. 2563 11 ธ.ค. 2563
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)29 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564
 • ช่วงวันสอบกลางภาค28 ธ.ค. 2563 1 ม.ค. 2564
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา11 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2564
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร11 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2564
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)28 ก.ย. 2563 26 ก.พ. 2564
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา9 พ.ย. 2563 19 ก.พ. 2564
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา9 พ.ย. 2563 19 ก.พ. 2564
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)3 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2564
 • ช่วงวันสอบปลายภาค10 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา17 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
  -ช่วงวันของการส่งผลการเรียน17 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117