เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน10 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2562
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา4 มิ.ย. 2562 31 ต.ค. 2562
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE4 มิ.ย. 2562 4 มิ.ย. 2562
  -ชั้นปี 115 ก.ค. 2562 20 ก.ย. 2562
  -ชั้นปี 215 ก.ค. 2562 20 ก.ย. 2562
  -ชั้นปี 315 ก.ค. 2562 20 ก.ย. 2562
  -ชั้นปี 415 ก.ค. 2562 20 ก.ย. 2562
  -ชั้นปีอื่น ๆ15 ก.ค. 2562 20 ก.ย. 2562
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา10 มิ.ย. 2562 21 มิ.ย. 2562
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา27 มิ.ย. 2562 30 มิ.ย. 2562
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา27 มิ.ย. 2562 30 มิ.ย. 2562
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา27 มิ.ย. 2562 30 มิ.ย. 2562
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด13 มิ.ย. 2562 20 ก.ย. 2562
 • วันชำระเงินตามปกติ1 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร1 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)15 ก.ค. 2562 15 ก.ค. 2562
 • ช่วงวันสอบกลางภาค29 ก.ค. 2562 2 ส.ค. 2562
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา13 ส.ค. 2562 1 ก.ย. 2562
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร13 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)9 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา10 มิ.ย. 2562 20 ก.ย. 2562
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา10 มิ.ย. 2562 20 ก.ย. 2562
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)20 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)23 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562
 • ช่วงวันสอบปลายภาค30 ก.ย. 2562 4 ต.ค. 2562
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา30 ก.ย. 2562 4 ต.ค. 2562
  -ช่วงวันของการส่งผลการเรียน7 ต.ค. 2562 11 ต.ค. 2562
 • วันปิดภาคเรียน7 ต.ค. 2562 1 พ.ย. 2562
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117