เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน1 เม.ย. 2563 1 เม.ย. 2563
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา4 พ.ย. 2562 15 พ.ค. 2563
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE16 มี.ค. 2563 10 เม.ย. 2563
  -ชั้นปี 116 มี.ค. 2563 31 พ.ค. 2563
  -ชั้นปี 216 มี.ค. 2563 31 พ.ค. 2563
  -ชั้นปี 316 มี.ค. 2563 31 พ.ค. 2563
  -ชั้นปี 416 มี.ค. 2563 31 พ.ค. 2563
  -ชั้นปีอื่น ๆ16 มี.ค. 2563 31 พ.ค. 2563
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา23 มี.ค. 2563 10 เม.ย. 2563
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563
 • ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563
 • วันชำระเงินตามปกติ8 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร8 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563
  -วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)29 มิ.ย. 2563 0:00 น.29 มิ.ย. 2563 0:00 น.
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา11 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563
 • ช่วงวันสอบกลางภาค27 เม.ย. 2563 1 พ.ค. 2563
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร11 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)18 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา23 มี.ค. 2563 26 พ.ค. 2563
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา23 มี.ค. 2563 26 พ.ค. 2563
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)25 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563
 • ช่วงวันสอบปลายภาค28 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา27 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563
  -ช่วงวันของการส่งผลการเรียน27 พ.ค. 2563 5 มิ.ย. 2563
 • วันปิดภาคเรียน1 มิ.ย. 2563 5 มิ.ย. 2563
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117