เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน4 พ.ย. 2562 4 พ.ย. 2562
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา4 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 2562
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE21 ต.ค. 2562 29 พ.ย. 2562
  -ชั้นปี 121 ต.ค. 2562 29 พ.ย. 2562
  -ชั้นปี 221 ต.ค. 2562 29 พ.ย. 2562
  -ชั้นปี 321 ต.ค. 2562 29 พ.ย. 2562
  -ชั้นปี 421 ต.ค. 2562 29 พ.ย. 2562
  -ชั้นปีอื่น ๆ21 ต.ค. 2562 29 พ.ย. 2562
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา4 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา21 ต.ค. 2562 29 พ.ย. 2562
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา21 ต.ค. 2562 29 พ.ย. 2562
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา21 ต.ค. 2562 29 พ.ย. 2562
 • ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา4 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562
 • วันชำระเงินตามปกติ25 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร25 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)2 ธ.ค. 2562 2 ธ.ค. 2562
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา11 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร11 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562
 • ช่วงวันสอบกลางภาค23 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)3 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา4 พ.ย. 2562 14 ก.พ. 2563
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา4 พ.ย. 2562 14 ก.พ. 2563
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)21 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)17 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563
 • ช่วงวันสอบปลายภาค24 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา24 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563
  -ช่วงวันของการส่งผลการเรียน22 ก.พ. 2563 31 มี.ค. 2563
 • วันปิดภาคเรียน2 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117