เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา9 มิ.ย. 2560 31 ส.ค. 2561
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE12 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2561
  -ชั้นปี 119 มิ.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
  -ชั้นปี 211 มิ.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
  -ชั้นปี 311 มิ.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
  -ชั้นปี 411 มิ.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
  -ชั้นปีอื่น ๆ11 มิ.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา18 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา11 มิ.ย. 2561 6 ก.ค. 2561
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา11 มิ.ย. 2561 6 ก.ค. 2561
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา11 มิ.ย. 2561 6 ก.ค. 2561
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด2 ก.ค. 2561 28 ก.ย. 2561
 • วันชำระเงินตามปกติ9 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร9 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)16 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561
 • ช่วงวันสอบกลางภาค6 ส.ค. 2561 10 ส.ค. 2561
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา20 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร20 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)17 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา18 มิ.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา18 มิ.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)28 ก.ย. 2561 28 ก.ย. 2561
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)1 ต.ค. 2561 5 ต.ค. 2561
 • ช่วงวันสอบปลายภาค8 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา1 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561
  -ช่วงวันของการส่งผลการเรียน29 ก.ย. 2561 30 พ.ย. 2561
 • วันปิดภาคเรียน15 ต.ค. 2561 15 ต.ค. 2561
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117