เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน1 เม.ย. 2562 1 เม.ย. 2562
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา1 เม.ย. 2562 24 พ.ค. 2562
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE25 มี.ค. 2562 12 เม.ย. 2562
  -ชั้นปี 125 มี.ค. 2562 4 มิ.ย. 2562
  -ชั้นปี 225 มี.ค. 2562 4 มิ.ย. 2562
  -ชั้นปี 325 มี.ค. 2562 4 มิ.ย. 2562
  -ชั้นปี 425 มี.ค. 2562 4 มิ.ย. 2562
  -ชั้นปีอื่น ๆ25 มี.ค. 2562 4 มิ.ย. 2562
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา1 เม.ย. 2562 5 เม.ย. 2562
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา25 มี.ค. 2562 19 เม.ย. 2562
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา25 มี.ค. 2562 19 เม.ย. 2562
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา25 มี.ค. 2562 19 เม.ย. 2562
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด10 เม.ย. 2562 4 มิ.ย. 2562
 • วันชำระเงินตามปกติ17 เม.ย. 2562 19 เม.ย. 2562
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร17 เม.ย. 2562 19 เม.ย. 2562
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)22 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2562
 • ช่วงวันสอบกลางภาค29 เม.ย. 2562 3 พ.ค. 2562
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา20 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร21 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)27 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา1 เม.ย. 2562 31 พ.ค. 2562
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา1 เม.ย. 2562 31 พ.ค. 2562
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)4 มิ.ย. 2562 4 มิ.ย. 2562
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)3 มิ.ย. 2562 5 มิ.ย. 2562
 • ช่วงวันสอบปลายภาค6 มิ.ย. 2562 7 มิ.ย. 2562
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา5 มิ.ย. 2562 30 มิ.ย. 2562
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน5 มิ.ย. 2562 30 มิ.ย. 2562
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117