เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน5 พ.ย. 2561 5 พ.ย. 2561
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา9 มิ.ย. 2560 9 มิ.ย. 2561
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE29 ต.ค. 2561 23 พ.ย. 2561
  -ชั้นปี 129 ต.ค. 2561 15 ก.พ. 2562
  -ชั้นปี 229 ต.ค. 2561 15 ก.พ. 2562
  -ชั้นปี 329 ต.ค. 2561 15 ก.พ. 2562
  -ชั้นปี 429 ต.ค. 2561 15 ก.พ. 2562
  -ชั้นปีอื่น ๆ29 ต.ค. 2561 15 ก.พ. 2562
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา5 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา29 ต.ค. 2561 30 พ.ย. 2561
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา29 ต.ค. 2561 30 พ.ย. 2561
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา29 ต.ค. 2561 30 พ.ย. 2561
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด2 พ.ย. 2561 15 ก.พ. 2562
 • วันชำระเงินตามปกติ26 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร26 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)3 ธ.ค. 2561 15 ก.พ. 2562
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา11 ธ.ค. 2561 23 ธ.ค. 2561
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร11 ธ.ค. 2561 23 ธ.ค. 2561
 • ช่วงวันสอบกลางภาค24 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)4 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา5 พ.ย. 2561 15 ก.พ. 2562
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา5 พ.ย. 2561 15 ก.พ. 2562
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)15 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)18 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562
 • ช่วงวันสอบปลายภาค25 ก.พ. 2562 1 มี.ค. 2562
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา26 ก.พ. 2562 2 มี.ค. 2562
  -ช่วงวันของการส่งผลการเรียน16 ก.พ. 2562 31 มี.ค. 2562
 • วันปิดภาคเรียน4 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117