เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน19 มิ.ย. 2560 19 มิ.ย. 2560
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา9 มิ.ย. 2560 31 ก.ค. 2560
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE12 มิ.ย. 2560 7 ก.ค. 2560
  -ชั้นปี 114 มิ.ย. 2560 29 ก.ย. 2560
  -ชั้นปี 214 มิ.ย. 2560 29 ก.ย. 2560
  -ชั้นปี 314 มิ.ย. 2560 29 ก.ย. 2560
  -ชั้นปี 414 มิ.ย. 2560 29 ก.ย. 2560
  -ชั้นปีอื่น ๆ14 มิ.ย. 2560 18 ก.ค. 2560
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา19 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา14 มิ.ย. 2560 7 ก.ค. 2560
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา14 มิ.ย. 2560 7 ก.ค. 2560
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา14 มิ.ย. 2560 7 ก.ค. 2560
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด10 ก.ค. 2560 29 ก.ย. 2560
 • วันชำระเงินตามปกติ12 ก.ค. 2560 18 ก.ค. 2560
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร12 ก.ค. 2560 18 ก.ค. 2560
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)19 ก.ค. 2560 29 ก.ย. 2560
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา4 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2560
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร4 ก.ย. 2560 17 ก.ย. 2560
 • ช่วงวันสอบกลางภาค7 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)15 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา19 มิ.ย. 2560 22 ก.ย. 2560
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา19 มิ.ย. 2560 22 ก.ย. 2560
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)2 ต.ค. 2560 6 ต.ค. 2560
 • ช่วงวันสอบปลายภาค9 ต.ค. 2560 13 ต.ค. 2560
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา9 ต.ค. 2560 13 ต.ค. 2560
  -ช่วงวันของการส่งผลการเรียน16 ต.ค. 2560 22 ต.ค. 2560
 • วันปิดภาคเรียน16 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117